MENU

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

z dnia 19.04.2016 r.

I.            Wójt Gminy Suszec, na podstawie art. 92 ust. 2 przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), informuje, że w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Przebudowa ul. Pszczyńskiej w Suszcu – odcinek boczny południowy najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

DROGRÓD Szymon Tetla

ul. Męczenników Oświęcimskich 37a

43-229 ĆWIKLICE

za cenę: 80.109,48zł brutto.

Oferta otrzymała najwyższą ilość punktów (kryterium cena – 95%, kryterium okres gwarancji – 5%) spośród złożonych ważnych ofert, a wykonawca spełnia wszystkie wymagane warunki do realizacji w/w zamówienia, określone w SIWZ.

 

II.    W PRZEDMIOTOWYM POSTĘPOWANIU ZOSTAŁY ZŁOŻONE 4 OFERTY, TJ.:

OFERTA NR 01 złożona przez:

Eurovia Polska S.A. Bielany Wrocławskie; ul. Szwedzka 5; 55-040 Kobierzyce

Adres do korespondencji: ul. Prosta 144; 44-203 Rybnik

OFERTA NR 02 złożona przez:

STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. Wysoka ul. Lipowa 5A; 52-200 Wrocław

Adres do korespondencji: STRABAG Infrastruktura Południe  Sp. z o.o.; ul. Kolista 25; 40-467 Katowice

OFERTA NR 03 złożona przez:

FAKTORIA POLSKA Sp.z o.o. Spółka komandytowa

             ul. Ks. Roboty 50; 44-186 Gierałtowice

OFERTA NR 04 złożona przez:

DROGRÓD Szymon Tetla

ul. Męczenników Oświęcimskich 37a; 43-229 ĆWIKLICE

 

III.    Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert wraz z punktacją zawiera poniższa tabela:

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium:

Razem:

Cena - 95%

 Okres gwarancji - 5%

01

209,70

15,00

224,70

02

219,93

0,00

219,93

03

0,00

0,00

0,00

04

285,00

15,00

300,00

 

        Z up.

Zastępca Wójta

Czesław Smusz