MENU

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

                                 Suszec, dnia 15.12.2008r.

 

 

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU  POSTĘPOWANIA

 

dotyczy:                  przetargu nieograniczonego pn.: ,,Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Suszec – 2009 r.”.

 

 

 

Wójt Gminy Suszec informuje, że w/w postępowanie przetargowe prowadzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 164, poz.1163 z 2006 r. ze zm.), zwanej dalej ustawą, zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust.1 pkt 1 ustawy: ,,Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu (…)”.

 

                                                                                              Wójt Gminy

                                                                                   

                                                                                             Marian Pawlas