MENU

ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

Ogłoszenie powiązane:


 

Numer ogłoszenia: 73557 - 2013; data zamieszczenia: 13.05.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 175704 - 2013 data 02.05.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Suszec, ul. Lipowa 1, 43-267 Suszec, woj. śląskie, tel. 32 44993050, fax. 32 4493051.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.2).
  • W ogłoszeniu jest: Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: warunek zostanie spełniony w sytuacji, gdy wykonawca wykaże wykonanie w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie: - co najmniej jedno zamówienie polegające na budowie lub przebudowie drogi o nawierzchni asfaltowej na odcinku min. 60 mb (jeżeli wykazana robota budowlana, obejmuje szerszy zakres prac niż określony w przedmiotowym warunku, wykonawca jest zobowiązany udowodnić, że w ramach wykazanej roboty wykonał budowę lub przebudowę drogi o nawierzchni asfaltowej na odcinku min. 60mb).
  • W ogłoszeniu powinno być: Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: warunek zostanie spełniony w sytuacji, gdy wykonawca wykaże wykonanie w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie: - co najmniej jedno zamówienie polegające na budowie lub przebudowie drogi o nawierzchni asfaltowej na odcinku min. 260 mb (jeżeli wykazana robota budowlana, obejmuje szerszy zakres prac niż określony w przedmiotowym warunku, wykonawca jest zobowiązany udowodnić, że w ramach wykazanej roboty wykonał budowę lub przebudowę drogi o nawierzchni asfaltowej na odcinku min. 260mb).
  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
  • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.05.2013 godzina 10:00, miejsce: URZĄD GMINY SUSZEC UL.LIPOWA 1 43-267 SUSZEC (SEKRETARIAT - I PIĘTRO)..
  • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.05.2013 godzina 10:00, miejsce: URZĄD GMINY SUSZEC UL.LIPOWA 1 43-267 SUSZEC (SEKRETARIAT - I PIĘTRO)..

 


  

Ogłoszenie nr 175704-2013 z dnia 2013-05-02 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Suszec
ZGODNIE Z PKT.3 SIWZ: 3.1 Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: Przebudowa ul. Kopcowej w Suszcu na odcinku od skrzyżowania z ulicą Szkolną do posesji nr 11 o długości około 270,05mb wraz z zabezpieczeniem sieci gazowej,...
Termin składania ofert: 2013-05-17