MENU

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Suszec, dnia 14.04.2014 r.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

I.                             Wójt Gminy Suszec, na podstawie art. 92 ust. 2 przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), informuje, że w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Przebudowa układu komunikacyjnego ulic: św. Jana, Szkolnej, L. Witoszy i Piaskowej w Suszcu” najkorzystniejszą ofertę złożyło:

      Konsorcjum firm:

      Lider:         Drogród Szymon Tetla; ul. Męczenników Oświęcimskich 37 a, 43-229 Ćwiklice

      Partner:     Firma BUD-ROL;  ul. M. Konopnickiej 2a, 43-252 Golasowice

 

za cenę: 1.459.145,01 zł brutto.

Oferta otrzymała najwyższą ilość punktów (kryterium cena -100%) spośród złożonych ważnych ofert, a wykonawca spełnia wszystkie wymagane warunki do realizacji w/w zamówienia, określone w SIWZ.

II.           W przedmiotowym postępowaniu zostało złożonych 5 ofert, tj.:

 

OFERTA NR 01 złożona przez:

Usługi Transportowo Drogowo Mostowe Jan Opitek, ul. Wołodyjowskiego 33, 41-403 Chełm Śląski

OFERTA NR 02 złożona przez:

                Konsorcjum firm: Lider konsorcjum: MARBUD Zakład Usług Budowlanych Mariusz Ogrodowski, ul. Miodowa 5, 44-207 Rybnik –  Wielopole

Partner konsorcjum: Zakład Remontowo-Budowlany Kanalizacji i Odwadniania Krzysztof Ogrodowski; 44-207 Rybnik, ul. Turystyczna 1b

OFERTA NR 03 złożona przez:

Eurovia Polska S.A. Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce; Adres do korespondencji: ul. Prosta 144 , 44-203 Rybnik

OFERTA NR 04 złożona przez:

MOSTOSTAL ZABRZE Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Spółka Akcyjna; ul. Plac Piastów 10, 44-101 Gliwice

OFERTA NR 05 złożona przez:

Konsorcjum firm:

Lider konsorcjum: Drogród Szymon Tetla, ul. Męczenników Oświęcimskich 37 a, 43-229 Ćwiklice

Partner konsorcjum: Firma BUD-ROL, ul. M. Konopnickiej 2a, 43-252 Golasowice

III.          Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert wraz z punktacją zawiera poniższa tabela:

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium Cena-100%

Razem

01

245,46

245,46

02

275,25

275,25

03

230,61

230,61

04

281,34

281,34

05

300,00

300,00

Wójt Gminy

Marian Pawlas