MENU

ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU Z DNIA 11.09.2014

Ogłoszenie powiązane:


Ogłoszenie nr 193497-2014 z dnia 2014-09-10 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Suszec
ZGODNIE Z PKT. 3 SIWZ: 3. Opis przedmiotu zamówienia: 3.1 Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: Wykonanie trzech boisk o nawierzchni poliuretanowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Suszec, zwanego dalej...
Termin składania ofert: 2014-09-25

 

 

Numer ogłoszenia: 193911 - 2014; data zamieszczenia: 11.09.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 193497 - 2014 data 10.09.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Suszec, ul. Lipowa 1, 43-267 Suszec, woj. śląskie, tel. 32 44993050, fax. 32 4493051.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4.
  • W ogłoszeniu jest: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: ZGODNIE Z PKT. 3 SIWZ: 3. Opis przedmiotu zamówienia: 3.1 Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: Wykonanie trzech boisk o nawierzchni poliuretanowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Suszec, zwanego dalej zamówieniem, zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. 3.2 Zakres przedmiotu zamówienia: a) Zadanie 1: Wykonanie wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni poliuretanowej w Rudziczce. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania nawierzchni poliuretanowej na istniejącej na boisku nawierzchni asfaltowej o wymiarach 10 x20m. Ponadto, na terenie boiska, wyznaczonym w dokumentacji projektowej, należy zamontować słupki do siatkówki oraz słupy z koszami do koszykówki zakupione przez wykonawcę. b) Zadanie 2: Wykonanie wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni poliuretanowej w Kobielicach. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania nawierzchni poliuretanowej na istniejącej na boisku nawierzchni asfaltowej o wymiarach 15x25,3m. Ponadto, na terenie boiska, wyznaczonym w dokumentacji projektowej, należy zamontować słupki do siatkówki oraz słupy z koszami do koszykówki zakupione przez wykonawcę. c) Zadanie 3: Wykonanie wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni poliuretanowej w Radostowicach. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania nawierzchni poliuretanowej na istniejącej na boisku nawierzchni asfaltowej o wymiarach 15x29m. Przed wykonaniem nawierzchni poliuretanowej, wykonawca jest zobowiązany do naprawy uszkodzonej przez korzeń drzewa części nawierzchni asfaltowej. Ponadto, na terenie boiska, wyznaczonym w dokumentacji projektowej, należy zamontować słupki do siatkówki oraz słupy z koszami do koszykówki zakupione przez wykonawcę. 3.3 Na każde zadanie wymienione w pkt 3.2 SIWZ, realizowane w ramach przedmiotu zamówienia, Zamawiający podpisze z WYKONAWCĄ odrębną umowę. W związku z tym: - odbiór robót będzie dokonywany protokolarnie, odrębnie dla każdego zakresu robót określonego odpowiednio wg zał. 1.A (zad.1),1.B (zad. 2), 1.C (zad. 3), - za każdy wykonany i odebrany zakres prac, wskazany odpowiednio w zał. 1.A (zad. 1), 1.B (zad. 2) i 1.C (zad. 3), wykonawca wystawi odrębną fakturę, zgodnie z postanowieniami określonymi w zał. 2 do SIWZ. 3.4 WYMAGANIA JAKIM POWINNA ODPOWIADAĆ NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA BOISK: - technologia typu EPDM - nawierzchnia gładka, przepuszczalna dla wody, wykonana dwuwarstwowo na podbudowie przepuszczalnej, elastycznej typu ET o grubości min. 20 mm. - dolna warstwa z granulatu SBR min. 7 mm, - górna warstwa wykonana z kolorowego granulatu EPDM, z lepiszczem PU, grubości min. 7 mm, - linie nanoszone na warstwę gotową, - kolorystyka wg projektu wykonawczego, - podstawowe parametry eksploatacyjne nawierzchni: twardość nawierzchni 55 +/- 5 Sh A wytrzymałość na rozrywanie WIĘKSZA LUB RÓWNA 0,8 Mpa wydłużenie przy zerwaniu WIĘKSZA LUB RÓWNA 65% wytrzymałość na rozdzieranie WIĘKSZA LUB RÓWNA 100 N nasiąkliwość wodą MNIEJSZA LUB RÓWNA 4 % przyczepność do podkładu WIĘKSZA LUB RÓWNA 0,5 Mpa 3.5 Szczegółowy opis zamówienia stanowią: a) formularz przedmiaru robót - zał. 1.A (zad. 1) do SIWZ, b) formularz przedmiaru robót - zał. 1.B (zad. 2) do SIWZ, c) formularz przedmiaru robót - zał. 1.C (zad. 3) do SIWZ, d) projekt wraz z załącznikami (plany, rysunki, zakres i lokalizacja robót) - zał. nr 9.1 (zad.1), e) projekt wraz z załącznikami (plany, rysunki, zakres i lokalizacja robót) - zał. nr 9.2 (zad.2), f) projekt wraz z załącznikami (plany, rysunki, zakres i lokalizacja robót) - zał. nr 9.3 (zad. 3), i zwane są w dalszej treści SIWZ dokumentacją projektową, oraz g) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót - zał. nr 10.1 (zad.1), h) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót - zał. nr 10.2 (zad.2), i) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót - zał. nr 10.3 (zad.3). 3.6 Przedmiot zamówienia obejmuje również wszystkie prace i obowiązki wykonawcy wymienione w istotnych postanowieniach umowy - stanowiących załącznik nr 2 do SIWZ. Wykonawca jest zobowiązany do ich uważnego przeanalizowania i zapoznania się z zakresem przedmiotu zamówienia. Zaleca się dokonanie wizji w miejscu wykonywania robót. 3.7 Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45212221-1 Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych 45236110-4 Wyrównywanie nawierzchni boisk sportowych Uwaga: Dla urządzeń technicznych, materiałów i rozwiązań, które w w/w dokumentacji projektowej oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót zostały opisane poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Wykonawcy mogą zaproponować inne urządzenia techniczne, materiały lub rozwiązania, z zachowaniem odpowiednich, równoważnych, tj. nie gorszych niż wskazane w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych, dla osiągnięcia oczekiwanej funkcjonalności i trwałości całego układu, będącego przedmiotem zamówienia, z zapewnieniem uzyskania przez wykonawcę i na jego koszt wszelkich ewentualnych uzgodnień, w tym w razie potrzeby autora dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Dla urządzeń technicznych, materiałów i rozwiązań, które w w/w dokumentacji projektowej oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót zostały opisane za pomocą norm, aprobat i specyfikacji technicznych, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego urządzenia techniczne, materiały i rozwiązania spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Wykazanie równoważności dla proponowanych urządzeń technicznych, materiałów i rozwiązań spoczywa na Wykonawcy przed lub na etapie złożenia oferty...
  • W ogłoszeniu powinno być: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: ZGODNIE Z PKT. 3 SIWZ: 3. Opis przedmiotu zamówienia: 3.1 Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: Wykonanie trzech boisk o nawierzchni poliuretanowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Suszec, zwanego dalej zamówieniem, zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. 3.2 Zakres przedmiotu zamówienia: a) Zadanie 1: Wykonanie wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni poliuretanowej w Rudziczce. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania nawierzchni poliuretanowej na istniejącej na boisku nawierzchni asfaltowej o wymiarach 10 x20m. Ponadto, na terenie boiska, wyznaczonym w dokumentacji projektowej, należy zamontować słupki do siatkówki oraz słupy z koszami do koszykówki zakupione przez wykonawcę. b) Zadanie 2: Wykonanie wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni poliuretanowej w Kobielicach. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania nawierzchni poliuretanowej na istniejącej na boisku nawierzchni asfaltowej o wymiarach 15x25,3m. Ponadto, na terenie boiska, wyznaczonym w dokumentacji projektowej, należy zamontować słupki do siatkówki oraz bramki piłkarskie z koszami do koszykówki zakupione przez wykonawcę. c) Zadanie 3: Wykonanie wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni poliuretanowej w Radostowicach. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania nawierzchni poliuretanowej na istniejącej na boisku nawierzchni asfaltowej o wymiarach 15x29m. Przed wykonaniem nawierzchni poliuretanowej, wykonawca jest zobowiązany do naprawy uszkodzonej przez korzeń drzewa części nawierzchni asfaltowej. Ponadto, na terenie boiska, wyznaczonym w dokumentacji projektowej, należy zamontować słupki do siatkówki oraz bramki piłkarskie z koszami do koszykówki zakupione przez wykonawcę. 3.3 Na każde zadanie wymienione w pkt 3.2 SIWZ, realizowane w ramach przedmiotu zamówienia, Zamawiający podpisze z WYKONAWCĄ odrębną umowę. W związku z tym: - odbiór robót będzie dokonywany protokolarnie, odrębnie dla każdego zakresu robót określonego odpowiednio wg zał. 1.A (zad.1),1.B (zad. 2), 1.C (zad. 3), - za każdy wykonany i odebrany zakres prac, wskazany odpowiednio w zał. 1.A (zad. 1), 1.B (zad. 2) i 1.C (zad. 3), wykonawca wystawi odrębną fakturę, zgodnie z postanowieniami określonymi w zał. 2 do SIWZ. 3.4 WYMAGANIA JAKIM POWINNA ODPOWIADAĆ NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA BOISK: - technologia typu EPDM - nawierzchnia gładka, przepuszczalna dla wody, wykonana dwuwarstwowo na podbudowie przepuszczalnej, elastycznej typu ET o grubości min. 20 mm. - dolna warstwa z granulatu SBR min. 7 mm, - górna warstwa wykonana z kolorowego granulatu EPDM, z lepiszczem PU, grubości min. 7 mm, - linie nanoszone na warstwę gotową, - kolorystyka wg projektu wykonawczego, - podstawowe parametry eksploatacyjne nawierzchni: twardość nawierzchni 55 +/- 5 Sh A wytrzymałość na rozrywanie WIĘKSZA LUB RÓWNA 0,8 Mpa wydłużenie przy zerwaniu WIĘKSZA LUB RÓWNA 65% wytrzymałość na rozdzieranie WIĘKSZA LUB RÓWNA 100 N nasiąkliwość wodą MNIEJSZA LUB RÓWNA 4 % przyczepność do podkładu WIĘKSZA LUB RÓWNA 0,5 Mpa 3.5 Szczegółowy opis zamówienia stanowią: a) formularz przedmiaru robót - zał. 1.A (zad. 1) do SIWZ, b) formularz przedmiaru robót - zał. 1.B (zad. 2) do SIWZ, c) formularz przedmiaru robót - zał. 1.C (zad. 3) do SIWZ, d) projekt wraz z załącznikami (plany, rysunki, zakres i lokalizacja robót) - zał. nr 9.1 (zad.1), e) projekt wraz z załącznikami (plany, rysunki, zakres i lokalizacja robót) - zał. nr 9.2 (zad.2), f) projekt wraz z załącznikami (plany, rysunki, zakres i lokalizacja robót) - zał. nr 9.3 (zad. 3), i zwane są w dalszej treści SIWZ dokumentacją projektową, oraz g) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót - zał. nr 10.1 (zad.1), h) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót - zał. nr 10.2 (zad.2), i) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót - zał. nr 10.3 (zad.3). 3.6 Przedmiot zamówienia obejmuje również wszystkie prace i obowiązki wykonawcy wymienione w istotnych postanowieniach umowy - stanowiących załącznik nr 2 do SIWZ. Wykonawca jest zobowiązany do ich uważnego przeanalizowania i zapoznania się z zakresem przedmiotu zamówienia. Zaleca się dokonanie wizji w miejscu wykonywania robót. 3.7 Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45212221-1 Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych 45236110-4 Wyrównywanie nawierzchni boisk sportowych Uwaga: Dla urządzeń technicznych, materiałów i rozwiązań, które w w/w dokumentacji projektowej oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót zostały opisane poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Wykonawcy mogą zaproponować inne urządzenia techniczne, materiały lub rozwiązania, z zachowaniem odpowiednich, równoważnych, tj. nie gorszych niż wskazane w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych, dla osiągnięcia oczekiwanej funkcjonalności i trwałości całego układu, będącego przedmiotem zamówienia, z zapewnieniem uzyskania przez wykonawcę i na jego koszt wszelkich ewentualnych uzgodnień, w tym w razie potrzeby autora dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Dla urządzeń technicznych, materiałów i rozwiązań, które w w/w dokumentacji projektowej oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót zostały opisane za pomocą norm, aprobat i specyfikacji technicznych, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego urządzenia techniczne, materiały i rozwiązania spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Wykazanie równoważności dla proponowanych urządzeń technicznych, materiałów i rozwiązań spoczywa na Wykonawcy przed lub na etapie złożenia oferty...
  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
  • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.09.2014 godzina 10:00, miejsce: URZĄD GMINY SUSZEC UL. LIPOWA 1 43-267 SUSZEC SEKRETARIAT (I PIĘTRO)..
  • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.09.2014 godzina 10:00, miejsce: URZĄD GMINY SUSZEC UL. LIPOWA 1 43-267 SUSZEC SEKRETARIAT (I PIĘTRO)..
  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.16.
  • W ogłoszeniu jest: Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Informacje dodatkowe, ZGODNIE Z PKT. 4 SIWZ: 4. Termin wykonania zamówienia: a) Wymagany termin realizacji zamówienia: do 31.10.2014r. Przekazanie terenu budowy WYKONAWCY nastąpi nie później niż 7 dni od daty podpisania umowy na realizację przedmiotu zamówienia. Przekazanie terenu budowy WYKONAWCY nastąpi nie później niż 7 dni od daty podpisania umowy na realizację przedmiotu zamówienia. b) Zgodnie z postanowieniami określonymi w §6 istotnych postanowień umowy - zał. 2 do SIWZ, WYKONAWCA jest zobowiązany do pisemnego zgłoszenia ZAMAWIAJĄCEMU gotowości do odbioru końcowego wykonanych robót w terminie nie później niż 3 dni przed 31.10.2014 r, z zastrzeżeniem §10 ust 1 lit. c) istotnych postanowień umowy. c) Termin realizacji zamówienia wskazany w pkt a) uwzględnia 3-dniowy okres na przeprowadzenie procedury związanej z ostatecznym odbiorem robót budowlanych...
  • W ogłoszeniu powinno być: Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: ZAMÓWIENIE BĘDZIE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007 - 2013. DZIAŁANIE: ODNOWA I ROZWÓJ WSI Informacje dodatkowe, ZGODNIE Z PKT. 4 SIWZ: 4. Termin wykonania zamówienia: a) Wymagany termin realizacji zamówienia: do 31.10.2014r. Przekazanie terenu budowy WYKONAWCY nastąpi nie później niż 7 dni od daty podpisania umowy na realizację przedmiotu zamówienia. Przekazanie terenu budowy WYKONAWCY nastąpi nie później niż 7 dni od daty podpisania umowy na realizację przedmiotu zamówienia. b) Zgodnie z postanowieniami określonymi w §6 istotnych postanowień umowy - zał. 2 do SIWZ, WYKONAWCA jest zobowiązany do pisemnego zgłoszenia ZAMAWIAJĄCEMU gotowości do odbioru końcowego wykonanych robót w terminie nie później niż 3 dni przed 31.10.2014 r, z zastrzeżeniem §10 ust 1 lit. c) istotnych postanowień umowy. c) Termin realizacji zamówienia wskazany w pkt a) uwzględnia 3-dniowy okres na przeprowadzenie procedury związanej z ostatecznym odbiorem robót budowlanych...