MENU

PYTANIA I ODPOWIIEDZI DO PRZETARGU UDZIELONE W DNIU 28.10.2009R.

Suszec, dnia 28.10.2009 r.

ZPU/341/pn/30/09

 

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI NA PYTANIA

 

 

dotyczy:              postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie obiektów małej architektury przy boisku sportowym w Radostowicach, realizowane w ramach zadania inwestycyjnego                   pn.: „Budowa boiska sportowego w Radostowicach”, zgodnie z dokumentacją projektową ”

 

 

W dniu 26.10.2009 r. do Zamawiającego wpłynęło pismo z prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniżej przedstawione pytanie, związane z przygotowaniem oferty na realizację w/w zadania.

W związku z powyższym, Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień udziela następujących, wiążących dla wykonawców wyjaśnień, które bez ujawniania źródła zapytania udostępnia na stronie internetowej:

 

PYTANIE:

Przedmiar robót oraz dokumentacja techniczna nie uwzględniają wykonania kostki brukowej pod boksy dla zawodników oraz trybuny. Czy w związku z tym boksy oraz trybuny będą osadzone na podłożu trawiastym ?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE:

            Boksy oraz trybuny będą osadzone na podłożu trawiastym.

 

 

                                                                               Wójt Gminy Suszec

                                                                                   Marian Pawlas