MENU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:


 

 

Suszec: Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Kryry - II etap - zlewnia przepompowni P1 (odcinki pozostałe) i zlewnia przepompowni P2
Numer ogłoszenia: 24519 - 2014; data zamieszczenia: 06.02.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Suszec , ul. Lipowa 1, 43-267 Suszec, woj. śląskie, tel. 32 44993050, faks 32 4493051.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.suszec.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Kryry - II etap - zlewnia przepompowni P1 (odcinki pozostałe) i zlewnia przepompowni P2.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: ZGODNIE Z PKT.3 SIWZ: 3. Opis przedmiotu zamówienia: 3.1 Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Kryry - II etap - zlewnia przepompowni P1 (odcinki pozostałe) i zlewnia przepompowni P2, zwanego dalej zamówieniem, zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. 3.2 Zakres przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz tłocznej na terenie sołectwa Kryry w rejonie ulic: Jasna, Nierad, Wyzwolenia, Wilcza, Łoskutowa, Wodna, Herbowa, Franciszka Klimy, a także budowa jednej przepompowni ścieków oznaczonej jako P2 wraz z wyposażeniem, zagospodarowaniem terenu, budową przyłącza elektrycznego oraz podłączeniem do istniejącej sieci wodociągowej, zgodnie z dokumentacją projektową. Zgodnie z projektem budowlanym zakres zamówienia obejmuje w zlewni przepompowni ścieków P1 wykonanie m.in.: 1. Sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej - kanałów głównych na odcinku: od istniejącej studni S25 do studni S76, z rur kielichowych dwuściennych łączonych na uszczelki PP SN8 fi 200mm o długości 99,60m wraz z wykonaniem 2 szt. studni kanalizacyjnych fi 425mm (oznaczonych jako S75 i S76), 2. Sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej - kanałów bocznych na odcinku: od studni S75 do granicy działki nr 288/28, z rur kielichowych łączonych na uszczelki PVC SN8 fi 160mm o długości około 3,00m. W przypadku przewidzianej w projekcie konieczności zastosowania na kanale bocznym o średnicy 160mm rury ochronnej w granicy działki podmiotu przyłączanego, należy wykonać cały odcinek rury ochronnej łącznie z odcinkiem sieci fi 160mm i zakończenie jej korkiem na terenie nieruchomości gruntowej podmiotu przyłączanego. 3. Robót rozbiórkowych oraz robót związanych z odtworzeniem konstrukcji dróg w pasie przeprowadzonych robót wskazanych w projekcie. Zgodnie z projektem budowlanym zakres zamówienia obejmuje w zlewni przepompowni ścieków P2 wykonanie m.in.: 1. Sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej - kanałów głównych na odcinku: - od przepompowni ścieków P2 do studni S21: z rur PE SDR 17 fi 280x16,6mm o długości 3,60m, rur kielichowych dwuściennych łączonych na uszczelki PP SN8 fi 250mm o długości 21,70m, rur kielichowych dwuściennych łączonych na uszczelki PP SN8 fi 200mm o długości 696,90m wraz z wykonaniem 14 szt. studni kanalizacyjnych fi 425mm (oznaczonych jako S2, S3, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S13, S14, S16, S17, S19, S20), 7 szt. studni kanalizacyjnych fi 1000mm (oznaczonych jako S1a, S1, S4, S11, S12, S15, S18) oraz 1 szt. studni kanalizacyjnej rozprężnej fi 1500 (oznaczonej jako S21), - od studni S12 do studni S12a z rur kielichowych dwuściennych łączonych na uszczelki PP SN8 fi 200mm o długości 21,30m wraz z wykonaniem 1 szt. studni kanalizacyjnej fi 425mm (oznaczonej jako S12a); - od studni S4 do studni S40a z rur kielichowych dwuściennych łączonych na uszczelki PP SN8 fi 200mm o długości 219,10m wraz z wykonaniem 11 szt. studni kanalizacyjnych fi 425mm (oznaczonych jako S30, S31, S32, S33, S35, S36, S37, S38, S39, S40, S40a) oraz 1 szt. studni kanalizacyjnej fi 1000mm (oznaczonej jako S34), - od studni S34 do studni S60 z rur kielichowych dwuściennych łączonych na uszczelki PP SN8 fi 200mm o długości 598,90m wraz z wykonaniem 13 szt. studni kanalizacyjnych fi 425mm (oznaczonych jako S41, S42, S44, S46, S48, S49, S50, S51, S53, S54, S55, S58, S59) oraz 4 szt. studni kanalizacyjnych fi 1000mm (oznaczonych jako S43, S52, S56, S60); - od studni S43 do studni S216 z rur kielichowych dwuściennych łączonych na uszczelki PP SN8 fi 200mm o długości 52,80m wraz z wykonaniem 2 szt. studni kanalizacyjnych fi 425mm (oznaczonych jako S215, S216); - od studni S1 do studni S29 z rur kielichowych dwuściennych łączonych na uszczelki PP SN8 fi 200mm o długości 255,20m wraz z wykonaniem 4 szt. studni kanalizacyjnych fi 425mm (oznaczonych jako S24, S25, S26, S28), 3 szt. studni kanalizacyjnych fi 1000mm (oznaczonych jako S22, S27, S29) oraz 1 szt. studni kanalizacyjnej rozprężnej fi 1500 (oznaczonej jako S23); - od studni S22 do studni S75 z rur kielichowych dwuściennych łączonych na uszczelki PP SN8 fi 200mm o długości 510,50m wraz z wykonaniem 9 szt. studni kanalizacyjnych fi 425mm (oznaczonych jako S63, S65a, S66, S67, S68, S70, S71, S72, S74) oraz 7 szt. studni kanalizacyjnych fi 1000mm (oznaczonych jako S61, S62, S64, S65, S69, S73, S75); - od studni S69 do studni S199 z rur kielichowych dwuściennych łączonych na uszczelki PP SN8 fi 200mm o długości 50,30m wraz z wykonaniem 1 szt. studni kanalizacyjnej fi 425mm (oznaczonej jako S199); - od studni S75 do studni S81 z rur kielichowych dwuściennych łączonych na uszczelki PP SN8 fi 200mm o długości 235,90m wraz z wykonaniem 4 szt. studni kanalizacyjnych fi 425mm (oznaczonych jako S76, S78, S79, S80) oraz 2 szt. studni kanalizacyjnych fi 1000mm (oznaczonych jako S77, S81); - od studni S64 do studni S122 z rur kielichowych dwuściennych łączonych na uszczelki PP SN8 fi 200mm o długości 251,70m wraz z wykonaniem 6 szt. studni kanalizacyjnych fi 425mm (oznaczonych jako S115, S116, S117, S118, S121, S122) oraz 2 szt. studni kanalizacyjnych fi 1000mm (oznaczonych jako S119, S120), - od studni S75 do studni S128 z rur kielichowych dwuściennych łączonych na uszczelki PP SN8 fi 200mm o długości 149,40m wraz z wykonaniem 5 szt. studni kanalizacyjnych fi 425mm (oznaczonych jako S123, S125, S126, S127, S128) oraz 1 szt. studni kanalizacyjnej fi 1000mm (oznaczonej jako S124), - od studni S125 do studni S212 z rur kielichowych dwuściennych łączonych na uszczelki PP SN8 fi 200mm o długości 191,60m wraz z wykonaniem 7 szt. studni kanalizacyjnych fi 425mm (oznaczonych jako S207, S208, S208a, S209, S210, S211, S212), - od studni S210 do studni S214 z rur kielichowych dwuściennych łączonych na uszczelki PP SN8 fi 200mm o długości 39,80m wraz z wykonaniem 2 szt. studni kanalizacyjnych fi 425mm (oznaczonych jako S213, S214), - od studni S77 do istniejącej studni S132 z rur kielichowych dwuściennych łączonych na uszczelki PP SN8 fi 200mm o długości 133,70m wraz z wykonaniem 3 szt. studni kanalizacyjnych fi 425mm (oznaczonych jako S129, S130, S131), - od istniejącej studni S132 do studni S132a z rur kielichowych dwuściennych łączonych na uszczelki PP SN8 fi 200mm o długości 19,20m wraz z wykonaniem 1 szt. studni kanalizacyjnej fi 425mm (oznaczonej jako S132a), - od studni S81 do studni S144 z rur kielichowych dwuściennych łączonych na uszczelki PP SN8 fi 200mm o długości 240,70m wraz z wykonaniem 5 szt. studni kanalizacyjnych fi 425mm (oznaczonych jako S137, S138, S142, S143, S144) oraz 3 szt. studni kanalizacyjnych fi 1000mm (oznaczonych jako S139, S140, S141), 2. Sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej - kanałów bocznych na odcinku: - od studni S60 do granicy działki nr 457/263, - od studni S59 do granicy działki nr 465/263, - od studni S59 do granicy działki nr 1727/264, - od studni S144 do granicy działki nr 1548/19, - od studni S143 do granicy działki nr 1843/15, - od studni S142 do granicy działki nr 1954/19, - od studni S138 do granicy działki nr 1839/17, - od studni S138 do granicy działki nr 1914/6, - od studni S137 do granicy działki nr 1915/6 (obecnie w wyniku podziału działki nr 1915/6 - do granicy działki nr 2113/6), - od studni S79 do granicy działki nr 1461/28, - od studni Sp1 do granicy działki nr 1717/28, - od studni S132 do granicy działki nr 1718/29, - od studni S132a do granicy działki nr 1685/29, - od studni S76 do granicy działki nr 1719/42 (obecnie w wyniku podziału działki nr 1719/42 - do granicy działki nr 2080/42), - od studni S75 do granicy działki nr 1697/49, - od studni S123 do granicy działki nr 1667/49, - od studni S125 do granicy działki nr 1615/47, - od studni S126 do granicy działki nr 44, - od studni S128 do granicy działki nr 1469/40, - od studni S210 do granicy działki nr 1879/52, - od studni S212 do granicy działki nr 1850/52, - od studni S212 do granicy działki nr 1269/47, - od studni S73 do granicy działki nr 1971/42, - od studni S72 do granicy działki nr 1931/66, - od studni S69 do granicy działki nr 1919/63, - od studni S199 do granicy działki nr 914/62, - od studni S199 do granicy działki nr 1782/49 (obecnie w wyniku podziału działki nr 1782/49 - do granicy działki nr 2092/49), - od studni S68 do granicy działki nr 1804/48, - od studni S55 do granicy działki nr 1996/294 (obecnie w wyniku podziału działki nr 1996/294 - do granicy działki nr 2025/294), - od studni S54 do granicy działki nr 1620/294, - od studni S53 do granicy działki nr 1619/294, - od studni S52 do granicy działki nr 1680/294, - od studni S52 do granicy działki nr 384/300, - od studni S50 do granicy działki nr 1976/294 (obecnie w wyniku podziału działki nr 1976/294 - do granicy działki nr 2094/294), - od studni S49 do granicy działki nr 1609/294, - od studni S115 do granicy działki nr 1986/70, - od studni S117 do granicy działki nr 1699/87, - od studni S120 do granicy działki nr 1520/89, - od studni S61 do granicy działki nr 1998/91, - od studni S23 do granicy działki nr 1944/106, - od studni S24 do granicy działki nr 1889/105, - od studni S25 do granicy działki nr 1631/93, - od studni S26 do granicy działki nr 1890/105, - od studni S27 do granicy działki nr 1701/93, - od studni S28 do granicy działki nr 655/95, - od studni S29 do granicy działki nr 1893/84, - od studni S1a do istniejącej kanalizacji szkolnej, - od studni S2 do granicy działki nr 1768/303, - od studni S3 do granicy działki nr 1765/303, - od studni S44 do granicy działki nr 1575/294, - od studni S215 do granicy działki nr 1574/294, - od studni S40a do granicy działki nr 1676/294, - od studni S40 do granicy działki nr 1475/373, - od studni S39 do granicy działki nr 1675/294, - od studni S38 do granicy działki nr 1674/294, - od studni S37 do granicy działki nr 1888/294 (obecnie w wyniku podziału działki nr 1888/294 - do granicy działki nr 2060/294), - od studni S36 do granicy działki nr 1887/294 (obecnie w wyniku podziału działki nr 1887/294 - do granicy działki nr 2062/294), - od studni S35 do granicy działki nr 1672/294 (obecnie w wyniku podziału działki nr 1672/294 - do granicy działki nr 2064/294), - od studni S33 do granicy działki nr 1972/294, - od studni S31 do granicy działki nr 1796/373, - od studni S5 do granicy działki nr 1794/373, - od studni S6 do granicy działki nr 1797/373, - od studni S7 do granicy działki nr 1798/373, - od studni S8 do granicy działki nr 1477/373, - od studni S9 do granicy działki nr 1476/373, - od studni S10 do granicy działki nr 1474/373, - od studni S12 do granicy działki nr 1473/373, - od studni S12a do granicy działki nr 1677/294, - od studni S16 do granicy działki nr 1/2, - od studni S19 do granicy działki nr 5/2 i 6/2, - od studni S67 do granicy działki nr 1982/70 (obecnie w wyniku podziału działki nr 1982/70 - do granicy działki nr 2149/70), z rur kielichowych łączonych na uszczelki PVC SN8 fi 160mm o długości 780,50m oraz rur kielichowych dwuściennych łączonych na uszczelki PP SN8 fi 200mm o długości 17,00m wraz z wykonaniem 20 szt studni kanalizacyjnych fi 425mm. W przypadku konieczności zastosowania na kanale bocznym o średnicy 160mm rury ochronnej w granicy działki podmiotu przyłączanego, należy wykonać cały odcinek rury ochronnej łącznie z odcinkiem sieci fi 160mm i zakończenie jej korkiem na terenie nieruchomości gruntowej podmiotu przyłączanego. 3. Sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej na odcinku od przepompowni ścieków P2 do istniejącej studni S83 z rur PE 100 PN10 SDR 17 fi 225x13,4mm o długości 779,90m wraz z wykonaniem 4 szt studni kanalizacyjnych fi 1200mm (oznaczonych jako Sr1, Sr2, Sr3, Sr4). 4. Przejść poprzecznych siecią kanalizacyjną przez drogi powiatowe i gminne oraz cieki wodne metodą przewiertów z zastosowaniem rur ochronnych stalowych. 5. Robót rozbiórkowych oraz robót związanych z odtworzeniem konstrukcji dróg w pasie przeprowadzonych robót. 6. Przepompowni ścieków P2 z polimerobetonowym zbiornikiem o średnicy fi 2000mm i głębokości 5,75m wraz z wyposażeniem, zagospodarowaniem terenu, budową przyłącza elektrycznego, podłączeniem do istniejącej sieci wodociągowej oraz rozbiórką budynku szkolnej oczyszczalni ścieków wraz z likwidacją zbiornika wstępnego, osadnika wtórnego, komory mieszającej oraz likwidacją pompowni głównej znajdującej się pod budynkiem oczyszczalni. Rozbiórki /likwidacji należy wykonać w stopniu umożliwiającym zamontowanie zbiornika głównego przepompowni P2 oraz wykonanie nawierzchni z kostki betonowej wraz z wymaganymi warstwami podbudowy. Obiekty przeznaczone do rozbiórki /likwidacji znajdują się na terenie przeznaczonym do wykonania przepompowni P2. Szkolna oczyszczalnia ścieków przeznaczona do rozbiórki jest czynna i odbiera ścieki pochodzące z budynku szkolnego oraz domu nauczyciela. W związku z powyższym, Wykonawca jest zobowiązany zapewnić odbiór i wywóz ścieków, na czas likwidacji /rozbiórki szkolnej oczyszczalni ścieków (wraz z przyległą infrastrukturą) do momentu oddania do użytkowania wykonanego systemu kanalizacji sanitarnej. Koszty związane z odbiorem i wywozem tych ścieków, Wykonawca jest zobowiązany skalkulować w cenie ofertowej. Dzienne obciążenie hydrauliczne szkolnej oczyszczalni ścieków to ok. 3m3 /dobę. Zamawiający wymaga wywozu ścieków nie rzadziej niż co 2 dni. 7. Układu sterowania przepompownią P2 przy wykorzystaniu modułu GSM/GPRS (opis układu sterowania został załączony do projektu wykonawczego branży elektrycznej). UWAGI: 1. Przedmiot zamówienia swym zasięgiem obejmuje odcinek S25-S76 znajdujący się w zlewni przepompowni ścieków P1 oraz zlewnię przepompowni ścieków P2 (za wyjątkiem odcinka S132-S136, który został już wykonany). 2. Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej obejmuje wykonanie kanałów głównych oraz kanałów bocznych (odcinków sieci kanalizacyjnej od kanału głównego do granic nieruchomości gruntowej podmiotu przyłączanego) i zakończenie kanałów bocznych korkiem w granicy nieruchomości gruntowej podmiotu przyłączanego. 3. Zakres zamówienia nie obejmuje wykonania w zlewni przepompowni ścieków P2 sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej - kanałów głównych na odcinku od studni S132 do studni S136, ponieważ odcinek ten został już wcześniej wykonany. 2. W związku z wykorzystaniem modułu GSM/GPRS do sterowania pracą przepompowni P2, zakres zamówienia nie obejmuje ułożenia linii kablowej pomiędzy przepompownią P2A i P2. 3. Zamawiający jako rozwiązanie równoważne dopuszcza zastosowanie na studniach kanalizacyjnych włazów żeliwnych klasy D400. 4. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia przy opracowywaniu wyceny robót kosztów związanych z przywróceniem terenu do stanu sprzed rozpoczęcia robót budowlanych, w tym odbudowę zniszczonych nawierzchni utwardzonych. 5. Oznaczenia charakterystycznych elementów, podane wyżej, zgodne są z projektem budowlanym. 6. Zamawiający informuje, że zamieszczone rysunki projektu budowlanego w wersji elektronicznej, oznaczone jako 6101.9.005, 6101.9.006 oraz 6101.9.036, nie zawierają zmian projektowych naniesionych do projektu budowlanego przez projektanta na etapie postępowania o udzielenie pozwolenia na budowę, w związku z uwagami właścicieli posesji do przedmiotowej inwestycji. Wprowadzone zmiany zostały oznaczone kolorem czerwonym w plikach 6101.9.005.zmiana1, 6101.9.005.zmiana2, 6101.9.006.zmiana1, 6101.9.006.zmiana2, 6101.9.036.zmiana. Zmiany te zostały uwzględnione w powyższym opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia zobowiązany jest do uwzględnienia wprowadzonych zmian. 7. Koszty obsługi geodezyjnej w tym koszty pomiaru geodezyjnego powykonawczego oraz koszty nadzorów branżowych należy skalkulować w cenie ofertowej. 3.3 Przedmiot zamówienia obejmuje również wszystkie prace i obowiązki wykonawcy wymienione w istotnych postanowieniach umowy - stanowiących załącznik nr 2 do SIWZ. Wykonawca jest zobowiązany do ich uważnego przeanalizowania i zapoznania się z zakresem przedmiotu zamówienia. Zaleca się dokonanie wizji w terenie. 3.4 Zamawiający zamierza zawrzeć z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (WFOŚiGW) umowę pożyczki na dofinansowanie przedmiotu umowy. W związku z powyższym, wykonawca będzie zobowiązany do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z harmonogramem rzeczowym, określonym w pkt 4.2 SIWZ i stanowiącym załącznik do istotnych postanowień umowy - zał. nr 2 do SIWZ. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminów wykonania poszczególnych etapów robót wskazanych w przedmiotowym harmonogramie na zasadach określonych w pkt. 4.3 SIWZ i określonych w §2 ust. 4 w.w zał. nr 2 do SIWZ. Jeżeli zamawiający otrzyma przedmiotowe dofinansowanie, lecz z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY termin zakończenia realizacji zamówienia nie zostanie dotrzymany i nie zostanie osiągnięty wymagany efekt rzeczowy i ekologiczny, WYKONAWCA ponosi odpowiedzialność za w/w szkodę względem ZAMAWIAJĄCEGO. 3.5 Zamawiający posiada zawartą umowę o przyznanie pomocy ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania - Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, na dofinansowanie przedmiotu zamówienia. Jeżeli z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY termin zakończenia realizacji zamówienia nie zostanie dotrzymany, WYKONAWCA ponosi odpowiedzialność za w/w szkodę względem ZAMAWIAJĄCEGO. 3.6 Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego 45232423-3 Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków 45262300-4 Betonowanie 45262310-7 Zbrojenie 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 45315600-4 Instalacje niskiego napięcia 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 3.7 Szczegółowy opis zamówienia stanowią: a) formularz przedmiaru robót (branża instalacyjna) - zał. 1.A do SIWZ, b) formularz przedmiaru robót (branża budowlano-drogowa) - zał. 1.B do SIWZ, c) formularz przedmiaru robót (branża elektryczna) - zał. 1.C do SIWZ, d) projekt budowlany - zał. 9 do SIWZ, e) projekt wykonawczy - branża instalacyjna - zał. 10.1 do SIWZ, f) projekt wykonawczy - branża budowlano - drogowa - zał. 10.2 do SIWZ, g) projekt wykonawczy - branża elektryczna - zał. 10.3 do SIWZ, h) informacja BIOZ - zał. 11 do SIWZ, i zwane są w dalszej treści SIWZ dokumentacją projektową, oraz i) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - zał. nr 12 do niniejszej SIWZ. Uwagi: Dla urządzeń technicznych, materiałów i rozwiązań, które w w/w dokumentacji projektowej oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót zostały opisane poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Wykonawcy mogą zaproponować inne urządzenia techniczne, materiały lub rozwiązania, z zachowaniem odpowiednich, równoważnych, tj. nie gorszych niż wskazane w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych, dla osiągnięcia oczekiwanej funkcjonalności i trwałości całego układu, będącego przedmiotem zamówienia, z zapewnieniem uzyskania przez wykonawcę i na jego koszt wszelkich ewentualnych uzgodnień, w tym w razie potrzeby autora dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Określony w w/w dokumentacji projektowej oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót przedmiot zamówienia, został opisany za pomocą norm, aprobat i specyfikacji technicznych, dla których zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane (w tym m.in. urządzenia techniczne, materiały i rozwiązania) spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Wykazanie równoważności dla proponowanych dostaw, usług lub robót budowlanych (w tym m.in. urządzeń technicznych, materiałów i rozwiązań) spoczywa na Wykonawcy przed lub na etapie złożenia oferty..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.24.10-9, 45.11.12.00-0, 45.22.35.00-1, 45.23.24.23-3, 45.26.23.00-4, 45.26.23.10-7, 44.31.00.00-3, 45.31.56.00-4, 45.23.32.00-1, 45.11.13.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.03.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: ZGODNIE Z PKT. 12 SIWZ: 12. Wymagania dotyczące wadium. 12.1 Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 80.000,00 zł. 12.2 Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 21.02.2014 r. do godz. 10:00, w jednej lub kilku formach, określonych w art. 45 ust. 6 ustawy. 12.3 Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić wyłącznie przelewem na rachunek bankowy zamawiającego w Banku Spółdzielczy Żory o/Suszec nr 58 8456 1019 2001 0000 0446 0004 z dopiskiem: Wadium - Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Kryry - II etap. 12.4 W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu termin zostanie zachowany, jeżeli w wyznaczonym terminie nastąpi uznanie wskazanego rachunku bankowego o wymaganą kwotę wadium. Dołączenie do oferty kopii przelewu wystawionego przez wykonawcę nie będzie wystarczające do stwierdzenia, że wadium zostało wniesione w terminie. 12.5 Wadium wnoszone w formach niepieniężnych, musi posiadać okres ważności nie krótszy niż okres związania ofertą, pod rygorem wykluczenia wykonawcy z postępowania. 12.6 Wadium wnoszone w innej formie niż pieniężna, należy złożyć w oryginale w sekretariacie Urzędu Gminy Suszec (I piętro), najpóźniej do upływu terminu składania ofert. Złożenie w sekretariacie Urzędu Gminy dokumentu, nie jest jednoznaczne z poprawnością złożonego wadium. 12.7 Dokumentów wniesienia wadium nie należy załączać w ofertach. 12.8 W przypadku składania oferty wspólnej, wadium wniesione przez jednego ze wspólników uważa się za wniesione prawidłowo. UWAGA! Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy PZP. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego zatrzymania określa ustawa Pzp.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy, na podstawie art. 44 ustawy, stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony w sytuacji, gdy wykonawca wykaże wykonanie w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie: 1) jednej roboty budowlanej polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej o długości nie mniejszej niż 4.000 m wraz z budową co najmniej 1 przepompowni - w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, lub 2) dwóch robót budowlanych polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości nie mniejszej niż 4.000 m i obejmujących budowę co najmniej 1 przepompowni - w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, Jeżeli w dokumencie potwierdzającym należyte wykonanie zamówienia zakres rzeczowy i ilościowy nie został jasno wykazany, wykonawca winien zakres ten określić w zał. nr 6 w kol. 2, aby zamawiający mógł dokonać oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy, na podstawie art. 44 ustawy, stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony w sytuacji, gdy wykonawca wykaże, że: - dysponuje jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą adekwatne do przedmiotu zamówienia uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi objętymi przedmiotem zamówienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz posiadającą aktualne zaświadczenie o członkostwie we właściwej izbie samorządu zawodowego, - dysponuje min. jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót, posiadającą adekwatne do przedmiotu zamówienia uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi objętymi przedmiotem zamówienia w specjalności drogowej lub konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz posiadającą aktualne zaświadczenie o członkostwie we właściwej izbie samorządu zawodowego, - dysponuje jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót, posiadającą adekwatne do przedmiotu zamówienia uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi objętymi przedmiotem zamówienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz posiadającą aktualne zaświadczenie o członkostwie we właściwej izbie samorządu zawodowego, (Wykonawca, który złoży najkorzystniejszą ofertę, przed podpisaniem umowy będzie zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w pkt. 19 lit. a) SIWZ), W przypadku specjalistów zagranicznych posiadających uprawnienia wydane poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wymaga się od Wykonawcy, aby osoby te spełniały odpowiednie warunki opisane w art. 12a ustawy Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 1409) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008r. Nr 63 poz. 394).

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy, na podstawie art. 44 ustawy, stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  jak w pkt. III.3.2 niniejszego ogłoszenia;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

ZGODNIE Z PKT. 8.3.7 i 8 SIWZ: 7. Jeżeli upowa