MENU

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 Suszec, dnia 19.03.2014 r.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

I.          Wójt Gminy Suszec, na podstawie art. 92 ust. 2 przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), informuje, że w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Remont istniejących dróg będących własnością Gminy Suszec w sołectwach Suszec i Radostowice - ulice: Bursztynowa i Brylantowa w Suszcu oraz Bażantów w Radostowicach”  najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Firma Handlowo-Usługowa „DIEGO” s.c.

43-243 Wisła Mała

ul. Nad Jeziorem 54

za cenę: 66.053,05 zł brutto

Oferta otrzymała najwyższą ilość punktów (kryterium cena -100%) spośród złożonych ważnych ofert, a wykonawca spełnia wszystkie wymagane warunki do realizacji w/w zamówienia, określone w SIWZ.

II.           W przedmiotowym postępowaniu zostało złożonych 5 ofert, tj.:

 

OFERTA NR 01 złożona przez:

Firma STRADA Maciej Zdziebło 44-268 Jastrzębie Zdrój ul. Gagarina 132 c


OFERTA NR 02 złożona przez:

Firma KAMRAT s.c. ul. Wodzisławska 1,43-245 Studzionka


OFERTA NR 03 złożona przez:

Firma Handlowo-Usługowa „DIEGO” s.c., 43-243 Wisła Mała, ul. Nad Jeziorem 54


OFERTA NR 04 złożona przez:

Drogród Szymon Tetla 43-229 Ćwiklice, ul. Męczenników Oświęcimskich 37 a


OFERTA NR 05 złożona przez:

            PETBUD Sp. z o. o. 43-262 Radostowice, ul. Dworcowa 61

III.          Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert wraz z punktacją zawiera poniższa tabela:

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium Cena-100%

Razem

01

183,12

183,12

02

285,36

285,36

03

300,00

300,00

04

293,07

293,07

05

268,38

268,38

Wójt Gminy                                                               

                                                                                          Marian Pawlas