MENU

ODPOWIEDZI NA PYTANIA Z DNIA 31.01.2013 R.

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI NA PYTANIA
z dnia 31.01.2013r.
 
dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Suszec w okresie od 01.03.2013 r. do 31.12.2013r.
 
W związku z pismem wykonawcy o udzielenie odpowiedzi na poniżej przedstawione pytania związane z przygotowaniem oferty na realizację w/w zadania, zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień udziela następujących, wiążących dla wykonawców wyjaśnień, które udostępnia na stronie internetowej, bez ujawniania źródła zapytania:
 
PYTANIE 1:
Wnosimy o modyfikację punktu 21 SIWZ: Istotne dla stron postanowienia, a dokładniej podpunktu 21.1.c) oraz 21.2.c) na treść: „Rozliczenie za energię elektryczną dokonywane będzie na podstawie faktury zbiorczej, wystawionej przez Sprzedawcę zg. z okresem rozliczeniowym stosowanym przez OSD, wg zestawienia zbiorczego punktów poboru energii elektrycznej, stanowiącego zał. nr 1a”. W tym miejscu wskazujemy, iż okres rozliczeniowy uzależniony jest od Państwa Operatora i od danych, które nam przekazuje, w związku z tym nie możemy zagwarantować 2 m-ego okresu, tylko zagwarantować iż rozliczenia będą się odbywać zg z okresem stosowanym przez OSD.
 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE:
Zgodnie z obowiązującą umową dystrybucyjną zawartą na czas nieokreślony okres rozliczeniowy z dystrybutorem energii wynosi 2 miesiące. W związku z powyższym pozostawia się 2 miesięczny okres rozliczeniowy jednak z dopuszczeniem jego wydłużenia z przyczyn zależnych np. od Dystrybutora energii. W związku z powyższym wykonawca winien w projekcie umowy załączonym do oferty zawrzeć wymagania określone w pkt 21.1.c) oraz 21.2.c) SIWZ w brzmieniu określonym poniżej:
Rozliczenie za energię elektryczną dokonywane będzie na podstawie faktury zbiorczej, wystawionej przez Sprzedawcę co 2 miesiące, wg zestawienia zbiorczego punktów poboru energii elektrycznej, stanowiącego zał. nr 1a. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się wydłużenie okresu fakturowania z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy”. 
 
PYTANIE 2:
Wnosimy o uzupełnienie treści SIWZ, a dokładniej pkt 4: Termin wykonania zamówienia
o zapis: jednak rozpoczęcie sprzedaży nastąpi nie wcześniej niż po pozytywnie przeprowadzonym procesie zmiany sprzedawcy.
W tym miejscu wskazujemy, iż do skutecznego dokonania zmiany sprzedawcy energii elektrycznej zgodnie z dyspozycją art. 4j ustawy Prawo Energetyczne potrzebne jest dokonanie następujących czynności:
- Wypowiedzenia dotychczasowych umów (umowa kompleksowa albo umowa sprzedaży).
- Zawarcie umowy sprzedaży energii elektrycznej z nowym Sprzedawcą,
- Zawarcie umowy o świadczenie usługi dystrybucji elektrycznej z lokalnym OSD,
- Dostosowanie układów pomiarowo-rozliczeniowych,
- Zgłoszenie do lokalnego OSD wniosku o dokonaniu zmiany sprzedawcy energii elektrycznej w terminie 30 dni przed planowanym dniem wejścia w życie umowy sprzedaży z nowym Sprzedawcą, jeżeli jest to pierwsza zmiana sprzedawcy, a jeżeli jest to kolejna zmiana to powyższy termin wynosi 14 dni.
 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE:
Ponieważ obowiązujące umowy sprzedażowe obowiązują do dnia 28.02.2013r. konieczne jest rozpoczęcie sprzedaży energii od dnia 01.03.2013r.
- Ze względu na fakt, iż obecnie obowiązujące umowy sprzedażowe zawarte zostały na czas określony do dnia 28.02.2013r. nie ma konieczności ich wypowiedzenia.
- Mając na uwadze opisane wyżej uwarunkowania Zamawiający zawrze umowę niezwłocznie jak tylko formalnie będzie to możliwe.
- Gmina Suszec zawarła w dniu 01.01.2013r. umowy z dystrybutorem energii elektrycznej na czas nieokreślony.
 
PYTANIE 3:
Czy posiadają Państwo obecnie umowy kompleksowe czy rozdzielone umowy na sprzedaż
i dystrybucję energii elektrycznej? Czy procedura zmiany sprzedawcy przeprowadzana jest po raz pierwszy.
 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE:
Obecnie posiadamy rozdzielone umowy na sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej. Obecne postępowanie przetargowe na wyłonienie sprzedawcy energii elektrycznej jest drugim postępowaniem w tym zakresie, jednak w poprzednim postępowaniu wyłoniony został dotychczasowy sprzedawca więc nie nastąpiła fizyczna zmiana sprzedawcy.
 
PYTANIE 4:
Czy obecnie obowiązujące umowy zawarte są na czas nieokreślony czy na czas określony? Jaki jest okres wypowiedzenia w w/w umowach?
 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE:
Obecnie obowiązujące umowy zostały zawarte na czas określony do dnia 28.02.213r.
 
PYTANIE 5:
Czy Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do reprezentowania przed OSD w kwestiach związanych ze zgłoszeniem umowy sprzedaży oraz zawarcie nowej umowy dystrybucyjnej?
 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE:
Zamawiający udzieli stosownych pełnomocnictw.
 
PYTANIE 6:
Czy Zamawiający w wymaganym terminie przekaże Wykonawcy wszelkie informacje dotyczące zmiany sprzedawcy (np. numer ewidencyjny lub numer PPE, numer licznika dla poszczególnych punktów odbioru itd.)?
 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE:
Wszelkie niezbędne dane zostaną przekazane Wykonawcy niezwłocznie (dot. danych standardowych w posiadaniu których jest Zamawiający). W przypadku danych których nie posiada Zamawiający, niezwłocznie zostaną poczynione starania mające na celu ich pozyskanie i przekazanie Wykonawcy.
 
 
 
UWAGA:
W treści zał. 1b - formularzu oferty wystąpiła oczywista omyłka pisarska. W tabeli w poz. 2 została błędnie wpisana taryfa G11K (taka taryfa nie istnieje), a powinno być G11 zgodnie z treścią pkt. 3.2 SIWZ, dla której wykonawca winien dokonać wyceny. Wykonawca może dokonać samodzielnie poprawy oznaczenia tej taryfy w tabeli lub pozostawić bez zmiany.
 
 
Wójt Gminy
 
Marian Pawlas