MENU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Suszec: KONSERWACJA PASA DROGOWEGO DRÓG GMINYYCH NA TERENIE GMINY SUSZEC - ROK 2008

Numer ogłoszenia: 89939 - 2008; data zamieszczenia: 30.04.2008

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługiZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Suszec, ul. Lipowa 1, 43-267 Suszec, woj. śląskie, tel. 032 44993050, fax 032 4493051.


 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.suszec.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OPIS


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: KONSERWACJA PASA DROGOWEGO DRÓG GMINYYCH NA TERENIE GMINY SUSZEC - ROK 2008.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn.: Konserwacja pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Suszec - rok 2008, zwana dalej zamówieniem.

Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
Kod CPV Nazwa
45233141-9 Roboty w zakresie konserwacji dróg
90000000-7 Usługi usuwania odpadów i nieczystoścI

Szczegółowy opis zamówienia stanowi zał. A do formularza oferty, pn.:
KONSERWACJA PASA DROGOWEGO - ZESTAWIENIE USŁUG.
Zakres prac obejmuje m.in.:
- bieżące utrzymanie elementów odwodnienia ulic, rowów i poboczy,
- bieżące utrzymanie zieleni w pasie drogowym,
- bieżące utrzymanie czystości i porządku w pasie drogowym.


II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.41-9, 90.00.00.00-7.


II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 15.12.2008.SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA


 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga złożenia wadium.
III.2) WARUNKI UDZIAŁU


 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania tych warunków.

  O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych:

  a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
  b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
  c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
  d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

  Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny tych warunków:
  a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert:
  - dokument musi potwierdzać, że profil działalności wykonawcy odpowiada przedmiotowi zamówienia oraz, że wykonawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,
  b) oświadczenie wykonawcy, zgodnie z treścią zał. nr 3,
  c) wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów (np. referencje, opinie, protokoły odbioru) potwierdzających, że te usługi zostały wykonane należycie, zgodnie z zał. nr 4,

  - wymagane minimum: usługa odpowiadająca swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, z załączeniem stosownych dokumentów potwierdzających należyte jej wykonanie,
  d) wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakie posiada wykonawca, zgodnie z treścią zał. nr 5,
  - wymagane minimum: wykonawca musi posiadać po jednej jednostce następujących urządzeń: 1 kosiarkę bijakową i 1 urządzenie wysokociśnieniowe typu HD 50 KS lub równoważne.

  Pozostałe wymagania do udziału w postępowaniu:
  a) złożenie wypełnionego druku - formularz oferty - zgodnie z treścią zał. nr 1 do niniejszej SIWZ wraz z załącznikiem A (KONSERWACJA PASA DROGOWEGO - ZESTAWIENIE USŁUG),
  b) złożenie informacji o częściach zamówienia, powierzonych podwykonawcom, zgodnie z treścią zał. nr 6.

  Zamawiający dokona oceny spełniania warunków wymaganych od wykonawców w oparciu o w/w dokumenty. Ocena ta zostanie przeprowadzona wg formuły spełnia - nie spełnia.
  Nie spełnienie któregoś z w/w warunków określonych w pkt 8, będzie skutkować wykluczeniem wykonawcy z postępowania bądź odrzuceniem oferty.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: j.wSEKCJA IV: PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.suszec.iap.pl/6585,12395/12395/


Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Suszec
ul. Lipowa 1
43-267 Suszec.


IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.05.2008 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Suszec, sekretariat (I piętro)
ul. Lipowa 1
43-267 Suszec.


IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).