MENU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:


 

Suszec: Przebudowa układu komunikacyjnego ulic: Dworcowej, Bartniczej i Jesionowej w Radostowicach
Numer ogłoszenia: 10849 - 2015; data zamieszczenia: 26.01.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Suszec , ul. Lipowa 1, 43-267 Suszec, woj. śląskie, tel. 32 44993050, faks 32 4493051.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.suszec.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa układu komunikacyjnego ulic: Dworcowej, Bartniczej i Jesionowej w Radostowicach.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: ZGODNIE Z PKT 3 SIWZ: 3. Opis przedmiotu zamówienia: 3.1 Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: Przebudowa układu komunikacyjnego ulic: Dworcowej, Bartniczej i Jesionowej w Radostowicach, zwanego dalej zamówieniem, zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. 3.2 Zakres przedmiotu zamówienia: Zamówienie swym zakresem obejmuje wykonanie przebudowy ul. Dworcowej w Radostowicach na odcinku od skrzyżowania z ul. Bartniczą o długości około 322,50mb, przebudowę ul. Bartniczej w Radostowicach wraz z budową odwodnienia na odcinku od skrzyżowania z ul. Dworcową do posesji nr 3 o długości około 100mb oraz przebudowę ul. Jesionowej w Radostowicach na odcinku od skrzyżowania z ul. Dworcową do posesji nr 3 o długości około 246mb. W zakresie przedmiotu zamówienia należy wykonać m.in.: 1. W ramach przebudowy u ul. Dworcowej w Radostowicach na odcinku od skrzyżowania z ul. Bartniczą o długości około 322,50mb przewiduje się: - geodezyjne wytyczenie obiektu w terenie, - roboty związane z zabezpieczeniem ruchu drogowego (opracowanie, zatwierdzenie, wprowadzenie i utrzymanie czasowych zmian w istniejącej organizacji ruchu), - wykonanie robót rozbiórkowych, - budowę i przebudowę studni rewizyjnych oraz wpustów ulicznych z przykanalikami, - przebudowę nawierzchni chodników wraz ze zjazdami, - przebudowę nawierzchni jezdni wraz z podbudową, - wyczyszczenie i wymianę umocnienia rowu, - uporządkowanie terenu robót, - wykonanie pomiaru geodezyjnego powykonawczego z naniesieniem na zasoby mapowe; 2. W ramach przebudowy ul. Bartniczej w Radostowicach wraz z budową odwodnienia na odcinku od skrzyżowania z ul. Dworcową do posesji nr 3 o długości około 100mb przewiduje się: - geodezyjne wytyczenie obiektu w terenie, - roboty związane z zabezpieczeniem ruchu drogowego (opracowanie, zatwierdzenie, wprowadzenie i utrzymanie czasowych zmian w istniejącej organizacji ruchu), - wykonanie robót rozbiórkowych, - wykonanie kanalizacji deszczowej z włączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej ul. Dworcowej, - korytowanie pod projektowane nawierzchnie, - wykonanie warstw konstrukcyjnych jezdni i nawierzchni z betonu asfaltowego na łącznej powierzchni około 366m2, - wykonanie warstw konstrukcyjnych i nawierzchni chodników i miejsc postojowych z kostki betonowej na łącznej powierzchni około 57m2, - uporządkowanie terenu robót, - wykonanie pomiaru geodezyjnego powykonawczego z naniesieniem na zasoby mapowe; 3. W ramach przebudowy ul. Jesionowej w Radostowicach na odcinku od skrzyżowania z ul. Dworcową do posesji nr 3 o długości około 246mb przewiduje się: - geodezyjne wytyczenie obiektu w terenie, - roboty związane z zabezpieczeniem ruchu drogowego (opracowanie, zatwierdzenie, wprowadzenie i utrzymanie czasowych zmian w istniejącej organizacji ruchu), - wykonanie robót rozbiórkowych, - przebudowę istniejącej nawierzchni chodników, - wykonanie nakładki bitumicznej na przebudowywanym odcinku drogi, - remont istniejącej kanalizacji deszczowej - wymiana studni ściekowych i rewizyjnych oraz kanałów, - wykonanie poboczy utwardzonych kruszywem naturalnym, - uporządkowanie terenu robót, - wykonanie pomiaru geodezyjnego powykonawczego z naniesieniem na zasoby mapowe; UWAGA: Ze względu na fakt, iż przebudowywane drogi stanowią bezpośredni dojazd do obiektów oświatowych roboty należy prowadzić w sposób zapewniający bezpieczeństwo najmłodszych użytkowników ruchu. Koszty opracowania, wprowadzenia utrzymania i likwidacji tymczasowej organizacji ruchu, koszty wykonania docelowej organizacji ruchu, a także koszty obsługi geodezyjnej, w tym koszty pomiaru geodezyjnego powykonawczego, niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, należy skalkulować w cenie ofertowej. 3.3 Przedmiot zamówienia obejmuje również wszystkie prace i obowiązki wykonawcy wymienione w istotnych postanowieniach umowy - stanowiących załącznik nr 2 do SIWZ. Wykonawca jest zobowiązany do ich uważnego przeanalizowania i zapoznania się z zakresem przedmiotu zamówienia. Zaleca się dokonanie wizji w terenie. 3.4 Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 45112100-6 - Roboty w zakresie kopania rowów 45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 45232440-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków 45233124-4 - Roboty budowlane w zakresie arterii drogowych 45233140-2 - Roboty drogowe 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg 45233161-5 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych 45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania 45236000-0 - Wyrównanie terenu 3.5 Szczegółowy opis zamówienia stanowią: a) formularz przedmiaru robót - zał. 1.A (przebudowa ul. Dworcowej) b) formularz przedmiaru robót - zał. 1.B (przebudowa ul. Bartniczej) c) formularz przedmiaru robót - zał. 1.C (przebudowa ul. Jesionowej) d) projekt budowlany wraz z projektami wykonawczymi (w tym informacja BIOZ) - zał. nr 9.1 (przebudowa ul. Dworcowej), e) projekt wraz z załącznikami (w tym plany, rysunki, zakres i lokalizacja robót oraz projekt organizacji ruchu docelowej) - zał. nr 9.2 (przebudowa ul. Bartniczej), f) projekt wraz z załącznikami (plany, rysunki, zakres i lokalizacja robót) - zał. nr 9.3 (przebudowa ul. Jesionowej), i zwane są w dalszej treści SIWZ dokumentacją projektową, oraz g) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, zał. nr 10.1 (przebudowa ul. Dworcowej), h) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, zał. nr 10.2 (przebudowa ul. Bartniczej), i) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, zał. nr 10.3 (przebudowa ul. Jesionowej). Uwagi: Dla urządzeń technicznych, materiałów i rozwiązań, które w w/w dokumentacji projektowej lub w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót zostały opisane poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Wykonawcy mogą zaproponować inne urządzenia techniczne, materiały lub rozwiązania, z zachowaniem odpowiednich, równoważnych, tj. nie gorszych niż wskazane w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych, dla osiągnięcia oczekiwanej funkcjonalności i trwałości całego układu, będącego przedmiotem zamówienia, z zapewnieniem uzyskania przez wykonawcę i na jego koszt wszelkich ewentualnych uzgodnień, w tym w razie potrzeby autora dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Określony w w/w dokumentacji projektowej oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót przedmiot zamówienia, został opisany za pomocą norm, aprobat i specyfikacji technicznych, dla których zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane (w tym m.in. urządzenia techniczne, materiały i rozwiązania) spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Wykazanie równoważności dla proponowanych dostaw, usług lub robót budowlanych (w tym m.in. urządzeń technicznych, materiałów i rozwiązań) spoczywa na Wykonawcy przed lub na etapie złożenia oferty..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.10.00.00-8, 45.11.00.00-1, 45.11.10.00-8, 45.11.21.00-6, 45.23.24.10-9, 45.23.24.40-8, 45.23.31.24-4, 45.23.31.40-2, 45.23.31.42-6, 45.23.31.61-5, 45.23.32.22-1, 45.23.60.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.10.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: ZAMAWIAJĄCY NIE WYMAGA WNIESIENIA WADIUM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy, na podstawie art. 44 ustawy, stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony w sytuacji, gdy wykonawca wykaże wykonanie w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie: - co najmniej jednego zamówienia polegającego na budowie, rzebudowie, remoncie drogi o nawierzchni mineralno - bitumicznej wraz z odwodnieniem, w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, Zakres wykazanych robót musi obejmować: a) wykonanie pełnej konstrukcji drogi: podbudowy i nawierzchni mineralno - bitumicznej, na odcinku o długości min. 650 mb lub powierzchni min. 3400 m2, b) wykonanie pełnej konstrukcji drogi, parkingu lub chodnika: podbudowy wraz z nawierzchnią z kostki betonowej na powierzchni min. 1140 m2, c) wykonanie odwodnienia drogi na odcinku o długości min. 440mb lub powierzchni min. 3400 m2, Jeżeli w dokumencie potwierdzającym należyte wykonanie zamówienia zakres rzeczowy i ilościowy (m.in. długość czy powierzchnia wykonanej podbudowy wraz z nawierzchnią mineralno-bitumiczną, powierzchnia podbudowy wraz z nawierzchnią z kostki betonowej, długość czy powierzchnia wykonanego odwodnienia) nie został jasno wykazany, wykonawca winien zakres ten określić w zał. nr 6 w kol. 2, aby zamawiający mógł dokonać oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy, na podstawie art. 44 ustawy, stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony w sytuacji, gdy wykonawca wykaże, że: - dysponuje jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót, posiadającą adekwatne do przedmiotu zamówienia uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi objętymi przedmiotem zamówienia w specjalności drogowej lub konstrukcyjno-budowlanej (jeżeli uprawnienia w tej specjalności uprawniają do nadzorowania robót drogowych), lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz posiadającą aktualne zaświadczenie o członkostwie we właściwej izbie samorządu zawodowego, (Wykonawca, który złoży najkorzystniejszą ofertę, przed podpisaniem umowy będzie zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w pkt. 19 lit. a) SIWZ), W przypadku specjalistów zagranicznych posiadających uprawnienia wydane poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wymaga się od Wykonawcy, aby osoby te spełniały odpowiednie warunki opisane w art. 12a ustawy Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 1409 ze zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008r. Nr 63 poz. 394 ze zm.).

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy, na podstawie art. 44 ustawy, stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy