MENU

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Suszcu

 

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Suszcu

 

ADRES –  43-267 Suszec, ul. Szkolna 132 ,

                    tel (fax) 21-24-219

                   e-mail: spsuszec@op.pl

STATUS PRAWNY – placówka oświatowa utworzona na podstawie ustawy o systemie oświaty - jednostka organizacyjna Gminy Suszec, utworzona na podstawie AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO zgodnie z art. 58 ustawy o systemie oświaty (DZ.U. Nr 67 z 1996r., poz.329 ze zm.)

FORMA PRAWNA – jednostka budżetowa gminy, nie posiada osobowości prawnej, zaliczana do sektora finansów publicznych.

ORGANIZACJA – organizację szkoły określa STATUT SZKOŁY zgodnie z art. 60 ustawy o systemie oświaty

MAJĄTEK SZKOŁY - majątek szkoły stanowi własność Gminy Suszec

ORGANY SZKOŁY:

Dyrektor – mgr Aneta Hanak – dyrektor szkoły od 2007 r. wyłoniona w drodze konkursu

Rada Pedagogiczna

Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

 1. zatwierdzenie planów pracy szkoły,
 2. zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
 3. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole,
 4. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,
 5. przygotowanie projektu statutu szkoły

Ponadto Rada Pedagogiczna opiniuje:

 1. organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
 2. projekt planu finansowego szkoły,
 3. wnioski dyrektora o przyznanie odznaczeń, nagród i wyróżnień,
 4. propozycje dyrektora w sprawie przydziału nauczycielom stałych zajęć i prac w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Rada Rodziców

Skład: Łata Ewa – przewodnicząca

Janiec Janina – skarbnik

Godziek Wiesława – sekretarz

Do kompetencji stanowiących Rady Rodziców należy:

 1. reprezentowanie ogółu rodziców uczniów uczęszczających do szkoły,
 2. współpraca z wychowawcami klas i dyrekcją szkoły w zakresie rozwiązywania spraw wewnętrznych w szkole,
 3. współpraca z wychowawcami klas i dyrekcją szkoły w zakresie organizacji imprez ogólnoszkolnych,
 4. możliwość występowania do Rady Pedagogicznej i dyrektora szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły,
 5. możliwość gromadzenia funduszy z dobrowolnych składek rodziców i innych źródeł w celu wspierania statutowej działalności szkoły,
 6. zasady wydawania w/w funduszy określane są uchwałami zarządu i zebrania ogólnego rady rodziców.

Samorząd Uczniowski

Reprezentantem uczniów na terenie szkoły jest samorząd uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

Regulamin określający zasady wybierania i działania organów samorządu uczniowskiego uchwalany jest przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.

Samorząd uczniowski działa w oparciu o przyjęty regulamin, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.

Do podstawowych kompetencji samorządu uczniowskiego należy:

 1. reprezentowanie ogółu uczniów szkoły,
 2. współpraca z radą rodziców i dyrekcją szkoły w zakresie organizowania imprez ogólnoszkolnych, dla poszczególnych grup wiekowych,
 3. współpraca a wychowawcami klas w zakresie organizowania imprez wewnątrz klasowych,
 4. przedstawianie radzie rodziców, radzie pedagogicznej, dyrektorowi szkoły wniosków i opinii we wszystkich sprawach szkoły, a przede wszystkim realizacji zadań dotyczących podstawowych praw uczniów,
 5. opiniowanie wewnątrzszkolnego systemu oceniania,
 6. opiniowanie szkolnego programu wychowawczego,
 7. opiniowanie pracy nauczyciela na wniosek dyrektora szkoły,
 8. prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
 9. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
 10. prawo do organizacji życia szkolnego umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
 11. prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej, zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrekcją.

REJESTRY, EWIDENCJE, PROTOKOLARZE, ARCHIWA

Rejestry:

 • wyjść pracowników,
 • wyjazdów samochodowych,
 • lista obecności pracowników obsługi,
 • wypadków,
 • delegacji,
 • nauczycieli wg stopnia awansu zawodowego,
 • zamówień publicznych,
 • wydanych legitymacji szkolnych,
 • wydanych zaświadczeń,
 • kart rowerowych,
 • świadectw szkolnych,
 • skarg i zażaleń,
 • zarządzeń wewnętrznych,
 • zastępstw za nauczycieli nieobecnych,
 • opinii i orzeczeń PPP
 • dzieci objętych zajęciami rewalidacyjnymi,
 • uczniów korzystających z obiadów darmowych,
 • dzieci wymagających z pomocy materialnej,
 • dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 • programów szkolnych,
 • ubytków w księgozbiorze,
 • faktur wpływających do biblioteki,
 • pism wpływających i wychodzących

Ewidencje:

 • księga ewidencji dzieci,
 • księga uczniów,
 • księga inwentarzowa,
 • przebiegu pojazdu,
 • broszur i podręczników,
 • wykonanych remontów i przeglądów,
 • kontroli sanitarno-higienicznej,
 • wizytacji

Protokolarze:

 • Rady Pedagogicznej,
 • Rady Rodziców,
 • Samorządu Uczniowskiego,
 • komisji do spraw funduszu zdrowotnego
 • komisji do spraw doskonalenia zawodowego nauczycieli

Archiwa:

 • dzienniki lekcyjne,
 • dzienniki zajęć pozalekcyjnych,
 • arkusze ocen,
 • pozostała dokumentacja szkoły.

Rejestry druków ścisłego zarachowania:

- księga druków ścisłego zarachowania (świadectwa szkolne, legitymacje nauczycielskie, legitymacje szkolne,)

SPOSOBY PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW

Szkoła jako placówka oświatowa wykonuje zadania i prowadzi sprawy na podstawie ustawy o systemie oświaty oraz innych przepisów szczegółowych w tym zakresie.

Skargi i wnioski wnosi się do Dyrektora szkoły i są załatwiane niezwłocznie zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego.