MENU

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ Z DNIA 24.05.2013 r.

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI NA PYTANIA
z dnia 24.05.2013 r.
 
dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wymiana nawierzchni wraz z budową odwodnienia na boisku szkolnym w Rudziczce”.
 
W związku z pismami wykonawców o udzielenie odpowiedzi na poniżej przedstawione pytania związane z przygotowaniem oferty na realizację w/w zadania, zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień udziela następujących, wiążących dla wykonawców wyjaśnień, które udostępnia na stronie internetowej, bez ujawniania źródła zapytania:
 
PYTANIE 1:
Zamawiający opisując przedmiot zamówienia, określił zasypkę trawy. Czy Zamawiający wymaga aby wypełnienie traw (piasek kwarcowy oraz granulat gumowy EPDM) było zgodnie z badaniem specjalistycznego laboratorium np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd.
 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE:
Zamawiający nie wymaga badania specjalistycznego laboratorium np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd. dla zasypki trawy. Wymaga natomiast kartę techniczną oferowanego granulatu EPDM wraz z atestem PZH oferowanego granulatu EPDM z recyklingu, zgodnie z pkt. 8.3.1 lit. h) pkt 4 i 6 SIWZ. Z karty technicznej oferowanego granulatu tak jak z załączonego już w ofercie atestu higienicznego winno jasno wynikać, iż oferowany materiał dotyczy granulatu EPDM z recyklingu w kolorze szarym. Informacje zawarte w karcie technicznej muszą być spójne z informacjami zawartymi w ateście higienicznym.
 
                                                                                   
                                                                                    Wójt Gminy
                  Marian Pawlas