MENU

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Suszec, dnia 29.05.2013 r.
 
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
 
I.                             Wójt Gminy Suszec, na podstawie art. 92 ust. 2 przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. Nr 113 poz. 759 z 2010 r. ze zm.), informuje, że w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Przebudowa ul. Kopcowej w Suszcu na odcinku od skrzyżowania z ulicą Szkolną do posesji nr 11 o długości około 270,05mb wraz z zabezpieczeniem sieci gazowej”,najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:
 
DROGRÓD Szymon Tetla, ul. Męczenników Oświęcimskich 37a, 43-229 Ćwiklice
za cenę: 110.164,90 zł brutto.
 
Oferta otrzymała najwyższą ilość punktów (kryterium cena -100%) spośród złożonych ważnych ofert, a wykonawca spełnia wszystkie wymagane warunki do realizacji w/w zamówienia, określone w SIWZ.
 
II.            W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone 3 oferty, tj.:
OFERTA NR 01 złożona przez:
DROGRÓD Szymon Tetla, ul. Męczenników Oświęcimskich 37a, 43-229 Ćwiklice
OFERTA NR 02 złożona przez:
Eurovia Polska S.A. Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce
Adres do korespondencji: ul. Prosta 144, 44-203 Rybnik
OFERTA NR 03 złożona przez:
PETBUD Sp. z o.o., ul. Dworcowa 61, 43-262 Radostowice
 
III.          Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert wraz z punktacją zawiera poniższa tabela:

Numer oferty
Liczba pkt w kryterium Cena-100%
Razem
01
300,00
300,00
02
225,27
225,27
03
0
0

 
 
 
Wójt Gminy
 
Marian Pawlas