MENU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Suszec: ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA TERENÓW POŁOŻONYCH W SOŁECTWIE KRYRY
Numer ogłoszenia: 92462 - 2009; data zamieszczenia: 06.04.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Suszec , ul. Lipowa 1, 43-267 Suszec, woj. śląskie, tel. 032 44993050, faks 032 4493051.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.suszec.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA TERENÓW POŁOŻONYCH W SOŁECTWIE KRYRY.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zgodnie z pkt.3 SIWZ: 3.1 Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w sołectwie Kryry, zwanego dalej zamówieniem. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zwany jest dalej MPZP. 3.2 Przedmiot zamówienia obejmuje: a) sporządzenie zmiany MPZP terenów położonych w sołectwie Kryry, uchwalonego przez Radę Gminy Suszec Uchwałą nr XXXII-59-265-2005 Rady Gminy Suszec z dnia 31 sierpnia 2005r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kryry (pow. 1.339,58 ha) i ogłoszonego w Dz. Urz. Województwa Śląskiego Nr 127 z dnia 20 października 2005 r. poz. 3163, w granicach i w sposób określony uchwałą Rady Gminy Suszec Nr XXVIII-8-234-2009 z dnia 29.01.2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a także zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności - Ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, b) opracowanie zmiany planu na mapach w skali 1:2000 oraz w formacie MAP-INFO oraz JPG. 3.3 Zakres dotyczący wykonania planu: a) wykonanie 2 egzemplarzy projektu uchwały: zmiany MPZP Kryry, wraz z załącznikami w celu przedłożenia Radzie Gminy Suszec do podjęcia stosownej uchwały (rysunki w skali 1: 2000), b) wykonanie w terminie 3 dni od daty uchwalenia: zmiany MPZP sołectwa Kryry, przez Radę Gminy Suszec 7 egzemplarzy uchwały wraz z załącznikami, w następujący sposób: - 4 egzemplarze uchwały wraz z załącznikami należy wykonać w wersji papierowej, rysunki należy wykonać w skali 1: 2000 - dodatkowo 2 egzemplarze uchwały wraz z załącznikami z planszami w skali 1 : 2000 lecz zafoliowane, przystosowane do przenoszenia wraz z opakowaniem do przechowywania, - 1 egzemplarza zmiany planu należy wykonać w formacie wymaganym do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, c) wykonanie 1 planszy: zmiany MPZP sołectwa Kryry, w skali 1 : 5000 zafoliowanej, przystosowanej do przenoszenia wraz z opakowaniem do przechowywania, d) wykonanie po 3 egzemplarze wszystkich, określonych obowiązującymi przepisami opracowań towarzyszących, e) wykonanie na bieżąco podczas realizacji zamówienia wymaganej ilości opracowań - projektów planu, wymaganych na poszczególnych etapach postępowania (uzgadnianie, opiniowanie, wyłożenie do publicznego wglądu, ...), f) dokumenty należy opracować na podkładzie cyfrowym w formacie MAP-INFO oraz JPG i po 2 egzemplarze każdego opracowania należy dostarczyć na CD. 3.4 Do obowiązków wykonawcy należy: a) pozyskanie materiałów geodezyjnych w zakresie wymaganym do sporządzenia zmiany planu oraz uzgodnień, opinii, pozwoleń i wszelkich innych wymaganych prawem dokumentów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, b) przeprowadzenie postępowania zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i ustawami powiązanymi, w tym m.in.: - przygotowanie pism i załączników odpowiednio zaadresowanych do instytucji i organów właściwych do zawiadamiania, uzgadniania i opiniowania, - analiza złożonych wniosków i przygotowanie pisemnych odpowiedzi (z uzasadnieniem), - przygotowanie pisemnych odpowiedzi (wraz z uzasadnieniem) na złożone uwagi do projektu zmiany planu, - obsługa wyłożenia do publicznego wglądu projektu planu (w terminach uzgodnionych z zamawiającym), - przygotowanie rozstrzygnięć o sposobie rozpatrzenia uwag do planu, o sposobie ich realizacji, c) współpraca z zamawiającym, w tym uzgadnianie proponowanych rozwiązań - przedkładanie do akceptacji koncepcyjnych rozwiązań, d) nadzór nad stroną proceduralną zmiany planu, e) uwzględnienie podczas realizacji przedmiotu zamówienia informacji z materiałów przekazywanych sukcesywnie przez zamawiającego do dnia skompletowania projektu do opiniowania, f) rozpatrzenie wniosków dot. ustalenia warunków zabudowy dla terenów objętych opracowaniem, g) przeszkolenie pracownika Urzędu Gminy w zakresie obsługi opracowanej zmiany planu w wersji elektronicznej, przed ostatnim etapem rozliczenia. 3.5 Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 74251000-3 Usługi planowania przestrzennego..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.25.10.00-3.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.03.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga złożenia wadium

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: ZGODNIE Z PKT 8 SIWZ: Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania tych warunków. 8.1 O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych: a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 8.2 Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny tych warunków: a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli wykonawca prowadzi działalność gospodarczą, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert: - dokument musi potwierdzać, że profil działalności wykonawcy odpowiada przedmiotowi zamówienia oraz, że wykonawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi, - w przypadku składania oferty przez wspólników spółki cywilnej, należy dołączyć poza zaświadczeniami o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wszystkich wspólników spółki, wypis z umowy spółki cywilnej, w celu określenia sposobu reprezentacji spółki lub uchwałę wspólników regulującą sposób reprezentacji spółki (jeżeli w ten sposób został określony), - do wypisu z rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej należy dołączyć pełnomocnictwo, jeżeli zostało ustanowione, określające zakres i sposób reprezentacji, zgodnie z pkt 8.6 niniejszej SIWZ, b) oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z treścią zał. nr 3, c) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że te usługi zostały wykonane należycie, zgodnie z zał. nr 4: - wymagane minimum: 1 uchwalony miejscowy plan (zmiana planu) zagospodarowania przestrzennego, obejmujący obszar minimum 1200 ha, wraz z dokumentem potwierdzającym jego należyte wykonanie - dla wykonawców składających wspólną ofertę, np. w konsorcjum, powyższy warunek oznacza, że przynajmniej jeden z członków konsorcjum musi wykazać żądaną usługę, spełniającą w pełnej rozciągłości wymagany warunek co do zakresu zamówienia, d) wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, na lub zgodnie z zał. nr 5: - wymagane minimum: wykonawca do realizacji przedmiotowego zamówienia musi dysponować co najmniej jedną osobą posiadającą wymagane uprawnienia urbanistyczne do realizacji zamówienia, - do wykazu wykonawca jest zobowiązany dołączyć pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie (zał. nr 5), wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował, - dla wykonawców składających wspólną ofertę, np. w konsorcjum, powyższy warunek będzie oceniany łącznie. e) dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, wymienione w zał. nr 5 do SIWZ, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, tj.: - uprawnienia urbanistyczne projektantów wymienionych w załączniku nr 5, wymagane przepisami prawa, - dla każdej z osób wymienionych w zał. nr 5 wykonawca jest zobowiązany załączyć aktualne w dniu otwarcia ofert zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby urbanistów. . 8.3 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 8.2 lit. a, składa dokumenty zgodnie z postanowieniami pgf. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich zamawiający może żądać od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. 8.4 Pozostałe wymagania do udziału w postępowaniu: - złożenie wypełnionego druku formularza oferty, zgodnie z treścią zał. nr 1 do SIWZ, w tym m.in. złożenie oświadczenia o udziale podwykonawców w realizacji zamówienia oraz wskazania części zamówienia, których wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom. 8.5 Zamawiający dokona oceny spełniania warunków wymaganych od wykonawców w oparciu o wyżej wymienione dokumenty. Ocena ta zostanie przeprowadzona wg formuły: spełnia - nie spełnia. Nie spełnienie któregokolwiek warunku określonego w pkt 8, będzie skutkować wykluczeniem wykonawcy z postępowania bądź odrzuceniem oferty. 8.6 Dokumenty, o których mowa w pkt 8.2, 8.3 i 8.4 muszą być przedstawione w formie oryginału, lub kopii poświadczonej (na każdej zapisanej stronie kopii) za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, z zastrzeżeniem pkt 8.7 SIWZ. Za konieczne a jednocześnie wystarczające będzie złożenie na kopii własnoręcznego podpisu poprzedzonego dopiskiem: za zgodność, przez osobę(-y) uprawnioną(-e) do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy. Za osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawców uznaje się osoby wymienione jako uprawnione do składania oświadczeń woli: a) w prowadzonych przez sądy rejestrach, b) w Ewidencji Działalności Gospodarczej, c) osoby legitymujące się odpowiednim pełnomocnictwem: - w przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika wykonawcy, pełnomocnictwo określające zakres reprezentacji, musi być dołączone do oferty, - w przypadku złożenia pełnomocnictwa, pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie, d) w umowie (dot. spółki cywilnej) lub uchwale wspólników. Dokumenty winny być ułożone w kolejności jw. 8.7 Wypełnione załączniki nr 1, 3, 4 i 5 do SIWZ należy złożyć w oryginale..
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: J.W..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.suszec.iap.pl/6585,13376,14086,14088/14088/.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Suszec, ul. Lipowa 1, 43-267 Suszec.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.04.2009 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Suszec, ul. Lipowa 1, 43-267 Suszec, Sekretariat - I Piętro.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).