MENU

ANULOWANIE WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ ; UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

 

Suszec, dnia 05.02.2014 r.
ZPU.271.1.37.2013
 
ZAWIADOMIENIE O ANULOWANIU WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Z DNIA 04.02.2014 R.
 
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 
 
dotyczy:   postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy Suszec”, prowadzonego na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”,
 
1.         Gmina Suszec jako Zamawiający, zawiadamia o anulowaniu wyboru najkorzystniejszej oferty z dnia 04.02.2014 r. dot. w/w postępowania, tj.  wyboru oferty nr 13 złożonej przez Wykonawcę:
AIRCO Sp. z o.o.; ul. Oficerska 4; 43-143 Lędzin
 
która w dniu 05.02.2014 r. została odrzucona z postępowania na podst. art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy.
 
2.         Aktualna pozostaje informacja o odrzuceniu ofert nr 1-6 i 8-12 z dnia 04.02.2014 r. przekazana wszystkim wykonawcom wraz z (anulowaną niniejszym pismem) informacją o wyborze najkorzystniejszej oferty w dniu 04.02.2014 r.
 
3.         W związku z anulowaniem wyboru najkorzystniejszej oferty z dnia 04.02.2014 r., zamawiający dokonał ponownej oceny złożonych w postępowaniu ofert.
Wobec odrzucenia ofert nr 1-6 i 8-13, Zamawiający do oceny przyjął tylko ofertę nr 07, którą złożyła firma:
THERMO PROCESS CONTROL
Tomasz Stopa; ul. Bobrzyńska 41B/42; 30-348 Kraków
za cenę: 427.002,76 zł brutto
 
4.         Wójt Gminy Suszec, informuje na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy, że unieważnia postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy: „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli (…) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia(…)”.
 
Uzasadnienie:
Bezpośrednio przed otwarciem ofert, Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości: 395.000,00 zł brutto.
Zaproponowana w złożonej przez wykonawcę ofercie nr 7 cena: 427.003,76 zł brutto, przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza  przeznaczyć na sfinansowanie w/w zamówienia.
Jednocześnie zamawiający informuje iż nie może przeznaczyć kwoty wyższej niż określona powyżej na realizacje przedmiotowego zamówienia.
Wobec tego, na podst. art.93 ust. 1 pkt 4 ustawy, postępowanie zostaje unieważnione.
 
 
 
Z up. Wójta
 
 
Czesław Smusz
Zastępca Wójta