MENU

ZMIANA TREŚCI SIWZ Z DNIA 22.09.2015

Suszec, 22.09.2015 r.

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa ul. Bażantów w Radostowicach”

Na podst. art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), Zamawiający w uzasadnionych przypadkach może, przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

Z uwagi na konieczność poprawy opisu technicznego – zamieszczonego na stronie internetowej zamawiającego jako zał. 3.1 do PROJEKTU BUDOWLANEGO WRAZ Z PROJEKTAMI WYKONAWCZYMI (ZAŁ. 9 DO SIWZ), na potrzeby ujednolicenia jego treści z pozostałymi dokumentami stanowiącymi opis przedmiotu zamówienia, m.in. z formularzem przedmiaru robót, Zamawiający wprowadza zmiany do treści SIWZ, w tym zmiany dotyczące przedłużenia terminu składania ofert do 07.10.2015 r. godz. 10:00 zgodnie z poniższymi postanowieniami, które są wiążące dla Wykonawców:

1)      punkt 14 j) SIWZ otrzymuje brzmienie:

„wykonawca winien zamieścić ofertę w dwóch kopertach - wewnętrznej i zewnętrznej, które:

-  będą zaadresowane na zamawiającego, oraz będą posiadać oznaczenia: „Oferta na przebudowę ul. Bażantów w Radostowicach”

Nie otwierać przed 07.10.2015 r. godz. 10.30.

-  poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta wewnętrzna będzie posiadać nazwę i adres wykonawcy (lub wykonawców występujących wspólnie). (…)

 

2)      punkt 15 SIWZ otrzymuje brzmienie:

„Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:

a)      Miejsce składania ofert: siedziba zamawiającego – sekretariat (I piętro),

Termin składania ofert upływa: 07.10.2015 r. o godz. 10.00,

b)      Miejsce otwarcia ofert: siedziba zamawiającego, sala posiedzeń (I piętro),

Termin otwarcia ofert: 07.10.2015 r. godz. 10.30.”

 

3)      OPIS TECHNICZY UL. BAŻANTÓW zał. 3.1 do PROJEKTU BUDOWLANEGO WRAZ Z PROJEKTAMI       WYKONAWCZYMI (ZAŁ. 9 DO SIWZ) otrzymuje brzmienie:


OPIS-TECHNICZNY-Radostowice-ul.-Bazantow-aktualny.pdf


 

Uwaga:

Pozostała treść SIWZ i jej załączników pozostaje bez zmian.

W/w zmiany prowadzą do zmiany treści ogłoszenia nr 244692-2015 z dnia 18.09.2015 r. na ww. postępowanie.

Wójt Gminy

Marian Pawlas