MENU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):
http://bip.suszec.iap.pl/
________________________________________
Ogłoszenie nr 326068 - 2016 z dnia 2016-10-18 r.
Suszec: Zimowe utrzymanie gminnych dróg, chodników, placów i parkingów oraz powiatowych dróg i chodników na terenie Gminy Suszec w sezonie zimowym 2016/2017 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 
nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Suszec, krajowy numer identyfikacyjny 27625834500000, ul. ul. Lipowa  1, 43267   Suszec, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 3 244 993 050, e-mail , faks 324 493 051. 
Adres strony internetowej (URL): www.suszec.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 
I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
tak 
http://bip.suszec.iap.pl/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
tak 
http://bip.suszec.iap.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
nie 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
nie 
adres 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie 
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak 
Inny sposób: 
w wersji pisemnej
Adres: 
Urząd Gminy Suszec, ul. Lipowa 1; 43-267 Suszec

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zimowe utrzymanie gminnych dróg, chodników, placów i parkingów oraz powiatowych dróg i chodników na terenie Gminy Suszec w sezonie zimowym 2016/2017 
Numer referencyjny: ZPU.271.1.13.2016
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: usługi 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części: 
Tak 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części 


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: ZGODNIE Z PKT. 3 SIWZ: 3.1. PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST: „Zimowe utrzymanie gminnych dróg, chodników, placów i parkingów oraz powiatowych dróg i chodników na terenie Gminy Suszec w sezonie zimowym 2016/2017”, zwana dalej zamówieniem. 3.2 Przedmiot zamówienia obejmuje zimowe utrzymanie gminnych dróg, chodników, placów i parkingów oraz powiatowych dróg i chodników na terenie Gminy Suszec w sezonie zimowym 2016/2017 przez okres: od podpisania umowy do 15.04.2017 r., na 11 – tu wydzielonych rejonach i przypisanych im ulicach, placach lub chodnikach, określonych w załącznikach od nr 9 - 19c) załączonych do niniejszej SIWZ, w sposób graficzny oraz z wyodrębnieniem nazw ulic przynależnych do danego rejonu. Każdy z wydzielonych rejonów stanowi odrębną część zamówienia - zadanie. 3.3 Przedmiot zamówienia obejmuje niżej wymienione rejony (zadania): Rejon 1(zadanie 1) – Suszec I - zał. nr 9 do SIWZ Rejon 2 (zadanie 2) – Suszec II - zał. nr 10 do SIWZ Rejon 3 (zadanie 3) – Rudziczka - zał. nr 11 do SIWZ Rejon 4 (zadanie 4) – Kobielice - zał. nr 12 do SIWZ Rejon 5 (zadanie 5) – Radostowice - zał. nr 13 do SIWZ, Rejon 6 (zadanie 6) – Kryry - zał. nr 14 do SIWZ Rejon 7 (zadanie 7) - Mizerów – zał. nr 15 do SIWZ Rejon 8 (zadanie 8) – Parkingi, place, inne - zał. nr 16 a) – b) do SIWZ, Rejon 9 (zadanie 9) – Suszec – trasa MZK - zał. nr 17 do SIWZ, Rejon 10 (zadanie 10) – Chodniki - zał. nr 18 a) - d) do SIWZ, Rejon 11 (zadanie 11) – ulica Wyzwolenia, Lipki - zał. nr 19 a) - c) do SIWZ. 3.4 Poprzez zimowe utrzymanie dróg w REJONACH OD 1 DO 10 rozumie się: a) powiadomienie o prowadzeniu akcji czynnej i utrzymywanie kontaktu telefonicznego z koordynatorem akcji, 24 godz. /dobę, co oznacza, że: - wykonawca musi być w dyspozycji sprzętowej i osobowej 24 godz. /dobę, - czas reakcji na każde wezwanie zamawiającego (koordynatora) nie może być dłuższy niż 0,5 h od momentu wezwania, - przez cały okres wykonywania przedmiotu zamówienia wykonawca oraz osoby wyznaczone do odśnieżania muszą być wyposażeni w środki łączności przewodowej (dotyczy siedziby wykonawcy i miejsc zamieszkania osób wyznaczonych do odśnieżania) jak i bezprzewodowej (telefon komórkowy - warunek konieczny), co pozwoli na stały, 24 godz./dobę kontakt z Zamawiającym; Wykonawca jest zobowiązany do udostępnienia tych numerów Zamawiającemu, - bieżące odśnieżanie ulic, b) spełnienie wymagań materiałowych i jakościowych: - drogi gminne i ulice należy odśnieżać obustronnie, tj. na całej szerokości jezdni, - odcinki dróg proste i równe, nie zlodowaciałe (nie śliskie) nie podlegają posypywaniu materiałami szorstkimi, za wyjątkiem zaistnienia gołoledzi lub zbitej, śliskiej warstwy śniegu, - podjazdy, wzniesienia, łuki, zakręty, skrzyżowania itp. podlegają posypywaniu w całości i z zapasem ok. 20 m przed i po w/w elementach dróg, np. 20 m przed skrzyżowaniem i 20m za skrzyżowaniem, chyba, że zajdzie potrzeba posypania odcinka drogi o większej długości (stwierdzenie takiej konieczności w gestii operatora po wcześniejszym uzgodnieniu z Koordynatorem ze strony Zamawiającego), - Zamawiający zastrzega sobie: • w zakresie nawierzchni z kostki betonowej - posypywanie wyłącznie piaskiem lub żwirem, • na pozostałych nawierzchniach dopuszcza się używanie dodatków w postaci soli; • gołoledź należy usuwać przy użyciu: - piasku, stale - w miejscach wyżej wymienionych, lub - środków chemicznych w postaci stałej lub zwilżonej (soli drogowej typu chlorek sodu lub magnezu lub wapnia) – na żądanie Zamawiającego w wyznaczonych miejscach, - mieszaniny piasku i w/w środków chemicznych - na żądanie Zamawiającego w wyznaczonych miejscach. • gładź śniegową (utwardzoną, ujeżdżoną warstwę śniegu) należy usuwać poprzez posypywanie kruszywem naturalnym lub sztucznym o uziarnieniu do 4 mm, z zastrzeżeniem pkt. 14 SIWZ, - Wykonawca zapewnia materiały do usuwania śliskości zimowej dróg zgodne z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27.10.2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz. U. z 2005r. Nr 230, poz. 1960 z późn. zm.) oraz obowiązującymi normami: • dla piasku o uziarnieniu do 2 mm, wg PN-B-11113:1996, • dla soli drogowej, wg PN-86/C-84081/02 i norm pokrewnych, • dla mieszanki: skład 20-25% soli i 75-80% piasku - wg normy PN-86/C-84081/02 piasku o uziarnieniu do 2 mm. - Maź i błoto pośniegowe powstałe po chwilowym wzroście temperatury należy usuwać na bieżąco, nie dopuszczając do jego zamarznięcia na jezdni, - Wykonawca winien być gotowy do usuwania gołoledzi i szronu jeżeli temperatura powietrza obniżając się, spadła do + l ºC, a na nawierzchni drogi zalega warstwa wody lub mokrego śniegu bądź nawierzchnia jest wilgotna a jej temperatura jest ujemna. Rozpoczęcie prac należy uzgodnić z Koordynatorem Zamawiającego, - Wykonawca we własnym zakresie organizuje miejsca do składowania materiałów szorstkich do posypywania dróg; c) Wykonawca musi posiadać możliwość zorganizowania pracy całodobowo, również w dni wolne od pracy (soboty, niedziele i święta), d) W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do oznakowania pojazdów oraz postępowania zgodnie z „Instrukcją oznakowania robót w pasie drogowym” i przepisami BHP: - Za szkody powstałe z tytułu nieprawidłowego oznakowania robót lub nieprzestrzegania przepisów BHP odpowiedzialny jest Wykonawca, - Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę, jak i podwykonawców podczas wykonywania przedmiotu zamówienia, - Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków wynikające z nieprawidłowej realizacji zamówienia, - Zamawiający nie bierze odpowiedzialności z tytułu uszkodzeń mienia wskutek działań w ramach akcji zimowego utrzymania dróg, takich jak np. odpryski lakieru na samochodach wskutek działania piaskarki, uszkodzenia ogrodzeń i innych obiektów bądź elementów zabudowy wskutek działania pługów lemieszowych lub wirnikowych itp., a wynikające z niestarannego wykonywania usługi przez operatorów. W związku z powyższym w interesie Wykonawcy jest zwrócenie szczególnej uwagi operatorom pojazdów na zachowanie najwyższej staranności w trakcie prowadzonej akcji, zwłaszcza w miejscach wąskich, słabo dostępnych, z małą możliwością manewru; e) do obowiązków wykonawcy będzie należało również cotygodniowe informowanie Zamawiającego o przebiegu prowadzenia akcji w postaci dostarczenia protokołu pracy potwierdzonego przez Koordynatora akcji. Protokół powinien zawierać: - datę prowadzenia prac, - rodzaj wykonanej pracy, - ilość godzin (z dokładnością do 15 minut), - imię i nazwisko operatora, - miejsce pracy, np.: Data Rodzaj pracy Liczba godzin Operator Miejsce pracy Podpis koordynatora 10.12.2016 odśnieżanie 2 h 12:30 – 14:30 Adam Kowalski Suszec - Grabówki 11.12.2016 posypywanie 3 h 45 m 6:00 – 9:45 Krzysztof Nowak Suszec Stary Potwierdzony przez koordynatora akcji protokół należy złożyć w każdy poniedziałek do referatu Infrastruktury Technicznej i Inwestycji w Urzędzie Gminy Suszec w godz. od 7.30 do 15.30. W przypadku jednoczesnej pracy kilku jednostek w różnych miejscach, Wykonawca wykazuje ten fakt w protokole, który będzie podstawą rozliczenia ich czasu pracy oddzielnie. 3.5 Poprzez zimowe utrzymanie dróg w REJONIE 11, należy rozumieć: a) prowadzenie zimowego utrzymania dróg zgodnie z wytycznymi określonymi w pkt. 3.4 SIWZ, b) prowadzenie czynności, zgodnie z przynależnym standardem dla każdej należącej do tego rejonu drogi, wykazanej w załączniku nr 19 a) i b) do niniejszej specyfikacji („wykaz dróg”), oraz zgodnie z zasadami odśnieżania i usuwania śliskości zimowej na drogach powiatowych, określonymi w załączniku nr 19 c) do niniejszej specyfikacji. 3.6 Na każdy rejon, określony w pkt. 3.3 SIWZ Zamawiający podpisze z wykonawcą odrębną umowę. W związku z tym: - odbiór będzie dokonywany protokolarnie, odrębnie dla każdego rejonu, - Wykonawca będzie zobowiązany dla każdego rejonu oddzielnie wystawić odrębne rozliczenie i fakturę za wykonany zakres usług na danym rejonie. 3.7 Ostateczna wartość i zakres przedmiotu zamówienia zależeć będzie od warunków atmosferycznych i konieczności prowadzenia prac. Wobec tego Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany poszczególnych ilości roboczogodzin wskazanych w pkt. 14.2 SIWZ, przy zachowaniu cen jednostkowych określonych przez Wykonawcę w Ofercie. Zamawiający informuje, że wskazana ilości godzin w formularzu oferty dla poszczególnych zadań częściowych (rejonów) stanowi tylko i wyłącznie podstawę do przeprowadzenia badania ofert celem wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający nie zapewnia ciągłości świadczonych usługi. Ilość godzin uzależniona jest od opadów śniegu lub śliskości. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku wystąpienia w/w okoliczności, w tym żądanie realizacji umowy do wysokości 100% ceny umownej. 3.8 Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie przedmiotu zamówienia, zgodnie z postanowieniami określonymi w pkt. 16 SIWZ. 3.9 Zgodnie z przepisem art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiający określa w opisie przedmiotu zamówienia na usługi wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o prace osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.). Stosownie do powyższego wymogu: 1) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę n podstawie umowy o pracę, osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: a) Operatorów/kierowców sprzętu, w ilości osób zapewniającej zgodną z warunkami SIWZ realizację przedmiotu zamówienia, b) Osób fizycznych wyznaczonych do odśnieżania ręcznego, w ilości osób zapewniającej zgodną z warunkami SIWZ realizację przedmiotu zamówienia. Powyższy wymóg nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w zakresie, w jakim będą wykonywać osobiście czynności wymienione w ppkt. a) i b). 2) Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy wykonujący czynności w zakresie określonym w ppkt. 1, będą zatrudnieni na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r., poz. 1502 ze zm.) 3) Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie przez niego wskazanym, nie krótszym niż 3 dni robocze, Wykonawca będzie zobowiązany do przedłożenia do wglądu kopii umów o pracę zawartych przez Wykonawcę z pracownikami wykonującymi czynności, o których mowa w ppkt 1, potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez te osoby. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. 4) Nieprzedłożenie przez wykonawcę kopii umów zawartych przez wykonawcę z pracownikami wykonującymi czynności, o których mowa powyżej w terminie wskazanym przez zamawiającego w pkt. 3 będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę oraz będzie skutkować naliczeniem kary umownej w wysokości określonej w załączonych do SIWZ Istotnych postanowieniach umowy – zał. nr 5 do SIWZ. 5) Postanowienia ppkt. 1-4 dotyczą również podwykonawców lub dalszych podwykonawców wykonujących czynności, o których mowa w ppkt 1, z zastrzeżeniem, iż odpowiedzialność za przestrzeganie w/w postanowień ponosi Wykonawca. 

II.5) Główny kod CPV: 90620000-9
Dodatkowe kody CPV:90630000-2
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data zakończenia: 15/04/2017

II.9) Informacje dodatkowe: 1.Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od podpisania umowy do 15.04.2017 r. 2.Termin wykonania umowy może ulec wydłużeniu w przypadku wydłużenia okresu zimowego, zgodnie z postanowieniami określonymi w pkt. 18.2.2) SIWZ. 3.Decyzję o rozpoczęciu i zakończeniu akcji zimowej podejmuje Zamawiający.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: ZGODNIE Z PKT. 5.1.2)c SIWZ: Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: 1. DYSPONUJE LUB BĘDZIE DYSPONOWAŁ N/W POTENCJAŁEM TECHNICZNYM na każdym rejonie oddzielnie!, z zastrzeżeniem: pojazdy do odśnieżania muszą posiadać dopuszczenie do ruchu oraz posiadać napęd na 4 koła!!, UWAGA 1: WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DYSPONOWAĆ NA KAŻDYM REJONIE, NA KTÓRY SKŁADA OFERTĘ, ODDZIELNYM KOMPLETEM WYMAGANYCH NARZĘDZI I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH - WYKAZANE NARZĘDZIA I URZĄDZENIA TECHNICZNE NIE MOGĄ SIĘ POWTARZAĆ ANI NA DANYM REJONIE ANI NA INNYM REJONIE, NA KTÓRY WYKONAWCA SKŁADA OFERTĘ. UWAGA 2: ZAMAWIAJĄCY, JAK I DZIAŁAJĄCY W JEGO IMIENIU KOORDYNATOR AKCJI ZIMA WSKAZANY W §4 ZAŁ. NR 5 DO SIWZ, MA PRAWO DO KONTROLI UŻYWANYCH W TRAKCIE ODŚNIEŻANIA PRZEZ WYKONAWCĘ NARZĘDZI I URZĄDZEŃ, W CELU SPRAWDZENIA, CZY WYKONAWCA POSŁUGUJE SIĘ SPRZĘTEM O PARAMETRACH WYMAGANYCH W POSTĘPOWANIU I WSKAZANYCH W OFERCIE DANEGO WYKONAWCY. W PRZYPADKU STWIERDZENIA, ŻE WYKONAWCA UŻYWA NIEZGODNYCH Z WYMAGANIAMI OKREŚLONYMI W SIWZ NARZĘDZI I URZĄDZEŃ, NIEZGODNOŚĆ ZOSTANIE WSKAZANA W PROTOKOLE O KTÓRYM MOWA W §6 ust. 5 zał. 5 do SIWZ, A ZAMAWIAJĄCY MA PRAWO DO ZASTOSOWANIA KARY WSKAZANEJ W §7 ust. 1 lit. c) ZAŁ. NR 5 DO SIWZ. 1.1 DLA REJONÓW OD 1 DO 9: wariant 1: piaskarko-solarka z pługiem (tj. nośnik + osprzęt) – 1 szt. lub wariant 2: pojazd (nośnik) – 1 szt. i rozrzutnik: piaskarko – solarka - 1szt. i pług – 1 szt. 1.2 DLA REJONU 10: pojazd (nośnik) – 3 szt. (w tym min. dwa pojazdy o masie własnej do 2100 kg i maksymalnym rozstawie kół tylnych 1650 mm) i rozrzutnik: piaskarka – 3 szt. i pług – 3 szt. (pługi o maksymalnej szerokości roboczej 2000 mm z możliwością obustronnego sterowania lemiesza (kierunek prawy i lewy). Pług powinien posiadać elastyczną wymienną listwę zgarniającą zabudowaną na sprężynowym wychylnym zaczepie). W przypadku braku możliwości bezpośredniego dojazdu w/w pojazdem do chodnika, wykonawca powinien odśnieżać chodniki ręcznie lub za pomocą lekkiego specjalistycznego sprzętu mechanicznego. Zamawiający nie dopuszcza możliwości wjeżdżania ciężkim pojazdem (np. traktor) na chodniki. Za wszelkie uszkodzenia powstałe na chodnikach (obłamane krawędzie, doły na powierzchni chodnika itp.) będzie odpowiedzialny Wykonawca, tj. Wykonawca będzie zobowiązany do naprawy chodników po okresie zimowym na własny koszt. Przed rozpoczęciem odśnieżania, tj. w dniu podpisania umowy, Przedstawiciele stron dokonają oględzin chodników w terenie i na tą okoliczność zostanie sporządzony protokół przekazania. 1.3 DLA REJONU 11: wariant 1: piaskarko-solarka z pługiem (wymagania: nośnik - samochód ciężarowy lub ciągnik rolniczy o mocy minimum 80 kW + osprzęt - pług o wadze minimum 280 kg, szerokość robocza min. 2,6 m; piaskarko – solarka (min. typu P-1)) – 2 szt. i pojazd wyposażony w pług wirnikowy – 1 szt. lub wariant 2: pojazd (nośnik) - (samochód ciężarowy lub ciągnik rolniczy) o mocy minimum 80 kW (108,77 kM) - 2szt. i rozrzutnik: piaskarko – solarka (min. typu P-1) – 2 szt. i pług o wadze minimum 280 kg, szerokość robocza min. 2,6 m – 2 szt. i pojazd wyposażony w pług wirnikowy – 1 szt. 2. DYSPONUJE LUB BĘDZIE DYSPONOWAŁ N/W POTENCJAŁEM TECHNICZNYM OSOBAMI ZDOLNYMI DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 2.1 wymagane minimum: 1. JEDNA OSOBA dla każdego REJONU 1 - 9 oddzielnie, 2. SZEŚĆ OSÓB dla REJONU 10, W TYM: - min. 3 osoby do obsługi sprzętu do odśnieżania - min. 3 osoby do odśnieżania ręcznego 3. DWIE OSOBY dla REJONU 11. 2.2 w wykazie nr 8 Wykonawca wskaże kategorie prawa jazdy lub inne dokumenty (w kolumnie kwalifikacje zawodowe) uzyskane przez osoby wypisane w tym załączniku, potwierdzające, iż mogą obsługiwać sprzęt wskazany w kolumnie pn. „zakres wykonywanych czynności…” 2.3 WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DYSPONOWAĆ NA KAŻDYM REJONIE, NA KTÓRY SKŁADA OFERTĘ, ODDZIELNYM ZESPOŁEM PRACOWNIKÓW; DO OBSŁUGI SPRZĘTU DO ODŚNIEŻANIA I DO ODŚNIEŻANIA RĘCZNEGO NIE MOGĄ ZOSTAĆ WYZNACZONE TE SAME OSOBY ANI NA DANYM REJONIE ANI NA INNYM REJONIE, NA KTÓRY WYKONAWCA SKŁADA OFERTĘ. 3. POSIADA WIEDZĘ I DOŚWIADCZENIE: Zamawiający uzna warunek za spełniony w sytuacji, gdy wykonawca wykaże wykonanie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanie usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie: - wymagane minimum: DLA REJONÓW OD 1 DO 10 – wykonanie jednej usługi odpowiadającej swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, realizowanej przez minimum cały sezon zimowy (min. 4 miesiące), DLA REJONU 11 - wykonanie jednej usługi obejmującej odśnieżanie dróg w min. III standardzie określonym w zał. 19 c) do niniejszej SIWZ przez cały sezon zimowy (min. 4 miesiące), 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie 
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak 
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 
1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24. ust. 5 pkt. 1 ustawy. 2.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt III.4.1 ogłoszenia składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzając, że nie otwarto w stosunku do niego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt III.4.2 ogłoszenia zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym lub organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Wymagania z pkt III.4.2. ogłoszenia co do terminu wystawienia dokumentów stosuje się odpowiednio. 4.Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji o złożonych ofertach, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24. ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.Wzór oświadczenia do wykorzystania przez Wykonawców zostanie zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego wraz z informacją z otwarcia ofert.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami, na lub zgodnie z zał. nr 6 do SIWZ, Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży oryginał lub kserokopię wyżej wymienionego dokumentu potwierdzoną „za zgodność” z oryginałem przez osobę uprawnioną ze strony wykonawcy. (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców ocena w/w warunku dotyczyć będzie wszystkich wykonawców łącznie); b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, na lub zgodnie z zał. nr 7 do SIWZ, Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży oryginał lub kserokopię wyżej wymienionego dokumentu potwierdzoną „za zgodność” z oryginałem przez osobę uprawnioną ze strony wykonawcy. (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców ocena w/w warunku dotyczyć będzie wszystkich wykonawców łącznie); c) wykaz wykonanych usług, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez inny podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu sporządzonego wg załącznika nr 8; Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży oryginał lub kserokopię wyżej wymienionego dokumentu potwierdzoną „za zgodność” z oryginałem przez osobę uprawnioną ze strony wykonawcy. (w stosunku do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia, nie dopuszcza się łącznego spełniania w/w warunku przez wykonawców - co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi spełniać w/w warunek samodzielnie) 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
WYMAGANE DOKUMENTY: - WYMIENIONE W PKT.: 7.3 SIWZ - TŁUMACZENIA (JEŻELI DOTYCZY); 6.1.5 SIWZ - ZOBOWIAZANIE (JEŻELI DOTYCZY); 7.13 i 7.14 I 12.5 SIWZ - PEŁNOMOCNICTWA (JEŻELI DOTYCZY); 12.3 SIWZ - formularz oferty;
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
nie

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
nie 
Informacje dodatkowe: 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 
nie 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców: 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta: 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 
nie 
Informacje dodatkowe: 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 
nie 
Informacje dodatkowe: 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 
nie 
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu za