MENU

ZMIANA TREŚCI SIWZ Z DNIA 20.06.2014 R.

 

 

Suszec, 20.06.2014 r.

 

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn. Realizacja II etapu inwestycji pn.: „Przebudowa ulicy Szkolnej i Napieralskiego w Rudziczce”, tj. odcinka o łącznej długości około 954 mb wraz z odwodnieniem.

           

Na podst. art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 907), zwaną dalej ustawą, Zamawiający w uzasadnionych przypadkach może, przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

 

Z uwagi na:

-         konieczność poprawy oczywistych błędów pisarskich w treści istotnych warunków zamówienia, stanowiących zał. nr 2 do SIWZ,

 

Zamawiający wprowadza zmiany do treści SIWZ, które są wiążące dla Wykonawców:

 

1)    w zał. nr 2 do umowy, stanowiącym istotne postanowienia umowy, dokonuje się poprawy oznaczenia liter w ust. 1 §10. Ostatecznie, po dokonanej zmianie, §10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

        „§ 10 KARY UMOWNE

1.       WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU kary umowne w niżej określonych wysokościach, w następujących przypadkach:

a)       za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §8 ust. 1,

b)       za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przez ZAMAWIAJĄCEGO przy odbiorze lub w ramach rękojmi i gwarancji za wady w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §8 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego przez ZAMAWIAJĄCEGO do usunięcia wad,

c)       za niezgłoszenie przedmiotu umowy do odbioru w terminie określonym w §6 ust. 1, w wysokości 1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §8 ust. 1,

d)       za niewykonanie rzeczowego zakresu prac dot. robót bitumicznych określonych w poz. 53-58 zał. 1.A, które mają zostać zakończone do 07.11.2014r. - za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu tego zakresu, w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 pkt 1,

e)       za nieposiadanie umowy ubezpieczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobom trzecim w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej (obejmującej prace związane z przedmiotem zamówienia) w zakresie o którym mowa w §3 ust. 2i) umowy, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w §8 ust. 1, za każdy dzień braku umowy ubezpieczenia,

f)        za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność WYKONAWCA - w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §8 ust. 1,

g)       za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 1% wynagrodzenia brutto określonego w §8 ust. 1,

h)       za każdy dzień opóźnienia w przedłożeniu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w §8 ust. 1,

i)         za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto określonego w §8 ust. 1,

j)         za niedokonanie zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto określonego w §8 ust. 1,

k)       za brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w §8 ust. 1,

l)         z tytułu innych, niż wymienione w ppkt. a) – k) przypadkach nienależytego wykonania zamówienia, w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §8 ust. 1,

m)     z tytułu utraty przez ZAMAWIAJĄCEGO środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (RPO WSL) na dofinansowanie projektu (stanowiącego przedmiot umowy), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w wysokości 100 % utraconej kwoty dofinansowania z w/w środków unijnych, jeżeli utrata tych środków wynika z przyczyn leżących po stronie wykonawcy”.

 

Uwaga:

 

Pozostała treść SIWZ i jej załączników pozostaje bez zmian.

 

Wójt Gminy Suszec

Marian Pawlas