MENU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
 


 

Suszec: Zimowe utrzymanie gminnych dróg, chodników, placów i parkingów oraz powiatowych dróg i chodników na terenie Gminy Suszec w sezonie zimowym 2015/2016
Numer ogłoszenia: 260786 - 2015; data zamieszczenia: 02.10.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Suszec , ul. Lipowa 1, 43-267 Suszec, woj. śląskie, tel. 32 44993050, faks 32 4493051.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zimowe utrzymanie gminnych dróg, chodników, placów i parkingów oraz powiatowych dróg i chodników na terenie Gminy Suszec w sezonie zimowym 2015/2016.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: ZGODNIE Z PKT. 3 SIWZ: 3. Opis przedmiotu zamówienia: 3.1 Przedmiotem zamówienia jest: Zimowe utrzymanie gminnych dróg, chodników, placów i parkingów oraz powiatowych dróg i chodników na terenie Gminy Suszec w sezonie zimowym 2015/2016, zwane dalej zamówieniem. 3.2 Przedmiot zamówienia obejmuje zimowe utrzymanie gminnych dróg, chodników, placów i parkingów oraz powiatowych dróg i chodników na terenie Gminy Suszec w sezonie zimowym 2015/2016 przez okres: od podpisania umowy do 15.04.2016 r., na 11 - tu wydzielonych rejonach i przypisanych im ulicach, placach lub chodnikach, określonych w załącznikach od nr 9 - 19c) załączonych do niniejszej SIWZ, w sposób graficzny oraz z wyodrębnieniem nazw ulic przynależnych do danego rejonu. Każdy z wydzielonych rejonów stanowi odrębną część zamówienia - zadanie. 3.3 Przedmiot zamówienia obejmuje niżej wymienione rejony (zadania): Rejon 1(zadanie 1) - Suszec I - zał. nr 9 do SIWZ Rejon 2 (zadanie 2) - Suszec II - zał. nr 10 do SIWZ Rejon 3 (zadanie 3) - Rudziczka - zał. nr 11 do SIWZ Rejon 4 (zadanie 4) - Kobielice - zał. nr 12 do SIWZ Rejon 5 (zadanie 5) - Radostowice - zał. nr 13 do SIWZ, Rejon 6 (zadanie 6) - Kryry - zał. nr 14 do SIWZ Rejon 7 (zadanie 7) - Mizerów - zał. nr 15 do SIWZ Rejon 8 (zadanie 8) - Parkingi, place, inne - zał. nr 16 a) - c) do SIWZ, Rejon 9 (zadanie 9) - Suszec - trasa MZK - zał. nr 17 do SIWZ, Rejon 10 (zadanie 10) - Chodniki - zał. nr 18 a) - e) do SIWZ, Rejon 11 (zadanie 11) - ulica Wyzwolenia, Lipki - zał. nr 19 a) - c) do SIWZ. 3.4 Poprzez zimowe utrzymanie dróg w REJONACH OD 1 DO 10 rozumie się: a) powiadomienie o prowadzeniu akcji czynnej i utrzymywanie kontaktu telefonicznego z koordynatorem akcji, 24 godz. /dobę, co oznacza, że: - wykonawca musi być w dyspozycji sprzętowej i osobowej 24 godz. /dobę, - czas reakcji na każde wezwanie zamawiającego (koordynatora) nie może być dłuższy niż 0,5 h od momentu wezwania, - przez cały okres wykonywania przedmiotu zamówienia wykonawca oraz osoby wyznaczone do odśnieżania muszą być wyposażeni w środki łączności przewodowej (dotyczy siedziby wykonawcy i miejsc zamieszkania osób wyznaczonych do odśnieżania) jak i bezprzewodowej (telefon komórkowy-warunek konieczny), co pozwoli na stały, 24 godz./dobę kontakt z Zamawiającym; Wykonawca jest zobowiązany do udostępnienia tych numerów Zamawiającemu, b) bieżące odśnieżanie ulic, c) usuwanie gołoledzi i gładzi śniegowej z zastosowaniem środków uszorstniających, z zastrzeżeniem pkt. 15 SIWZ, które należy stosować w niebezpiecznych miejscach, tj. na zakrętach, w rejonie skrzyżowań, na podjazdach, lub w miejscach wyznaczonych przez Zamawiającego. Gołoledź należy usuwać przy użyciu: - piasku, stale - w miejscach wyżej wymienionych, lub - środków chemicznych w postaci stałej lub zwilżonej (soli drogowej typu chlorek sodu lub magnezu lub wapnia) - na żądanie Zamawiającego w wyznaczonych miejscach, - mieszaniny piasku i w/w środków chemicznych - na żądanie Zamawiającego w wyznaczonych miejscach. Gładź śniegową (utwardzoną, ujeżdżoną warstwę śniegu) należy usuwać poprzez posypywanie kruszywem naturalnym lub sztucznym o uziarnieniu do 4 mm, d) w trakcie realizacji zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do oznakowania pojazdów oraz postępowania zgodnie z Instrukcją oznakowania robót w pasie drogowym i przepisami BHP. Za szkody powstałe z tytułu nieprawidłowego oznakowania robót lub nieprzestrzegania przepisów BHP odpowiedzialny jest Wykonawca, e) do obowiązków wykonawcy będzie należało również cotygodniowe informowanie Zamawiającego o przebiegu prowadzenia akcji w postaci dostarczenia protokołu pracy potwierdzonego przez Koordynatora akcji. Protokół powinien zawierać: - datę prowadzenia prac, - rodzaj wykonanej pracy, - ilość godzin (z dokładnością do 15 minut), - imię i nazwisko operatora, - miejsce pracy, np.: Data Rodzaj pracy Liczba godzin Operator Miejsce pracy Podpis koordynatora 10.12.2015 odśnieżanie 2 h 12:30 - 14:30 Adam Kowalski Suszec - Grabówki 11.12.2015 posypywanie 3 h 45 m 6:00 - 9:45 Krzysztof Nowa Suszec Stary Potwierdzony przez koordynatora akcji protokół należy złożyć w każdy poniedziałek do referatu Infrastruktury Technicznej i Inwestycji w Urzędzie Gminy Suszec w godz. od 7.30 do 15.30. W przypadku jednoczesnej pracy kilku jednostek w różnych miejscach, Wykonawca wykazuje ten fakt w protokole, który będzie podstawą rozliczenia ich czasu pracy oddzielnie. 3.5 Poprzez zimowe utrzymanie dróg w REJONIE 11, należy rozumieć: a) prowadzenie zimowego utrzymania dróg zgodnie z wytycznymi określonymi w pkt. 3.4 lit. a, b, c, d, e SIWZ, b) prowadzenie czynności, zgodnie z przynależnym standardem dla każdej należącej do tego rejonu drogi, wykazanej w załączniku nr 19 a) i b) do niniejszej specyfikacji (wykaz dróg), oraz zgodnie z zasadami odśnieżania i usuwania śliskości zimowej na drogach powiatowych, określonymi w załączniku nr 19 c) do niniejszej specyfikacji. 3.6 Na każdy rejon, określony w pkt. 3.3 SIWZ Zamawiający podpisze z wykonawcą odrębną umowę. W związku z tym: - odbiór będzie dokonywany protokolarnie, odrębnie dla każdego rejonu, - Wykonawca będzie zobowiązany dla każdego rejonu oddzielnie wystawić odrębne rozliczenie i fakturę za wykonany zakres usług na danym rejonie. 3.7 Przedmiot zamówienia obejmuje również wszystkie obowiązki wykonawcy wymienione w istotnych postanowieniach umowy - stanowiących załącznik nr 2 do SIWZ. Wykonawca jest zobowiązany do ich uważnego przeanalizowania i zapoznania się z zakresem przedmiotu zamówienia. Zaleca się dokonanie wizji w terenie..

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 •  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 11.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.04.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: ZAMAWIAJĄCY NIE WYMAGA ZŁOŻENIA WADIUM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy, na podstawie art. 44 ustawy, stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony w sytuacji, gdy wykonawca wykaże wykonanie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanie usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie: - wymagane minimum: DLA REJONÓW OD 1 DO 10 - wykonanie jednej usługi odpowiadającej swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, realizowanej przez minimum cały sezon zimowy (min. 4 miesiące), DLA REJONU 11 - wykonanie jednej usługi obejmującej odśnieżanie dróg w min. III standardzie określonym w zał. 19 c) do niniejszej SIWZ przez cały sezon zimowy (min. 4 miesiące), Jeżeli w dokumencie potwierdzającym należyte wykonanie zamówienia zakres rzeczowy i wartościowy nie został jasno wykazany, wykonawca winien zakres ten określić w zał. nr 6 w kol. 2, aby zamawiający mógł dokonać oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony w sytuacji, gdy wykonawca wykaże, że dysponuje: - wymagane minimum: wykonawca musi dysponować n.w. narzędziami i urządzeniami technicznymi) na każdym rejonie oddzielnie, z zastrzeżeniem: pojazdy do odśnieżania muszą posiadać dopuszczenie do ruchu oraz posiadać napęd na 4 koła, UWAGA 1: WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DYSPONOWAĆ NA KAŻDYM REJONIE, NA KTÓRY SKŁADA OFERTĘ, ODDZIELNYM KOMPLETEM WYMAGANYCH NARZĘDZI I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH, CO OZNACZA, ŻE WYKONAWCA NIE MOŻE NP. DYSPONOWAĆ JEDNYM PŁUGIEM I ZŁOŻYĆ OFERTĘ NA 3 REJONY, ALE MUSI DYSPONOWAĆ MIN. 3 PŁUGAMI - WYKAZANE NARZĘDZIA I URZĄDZENIA TECHNICZNE NIE MOGĄ SIĘ POWTARZAĆ ANI NA DANYM REJONIE ANI NA INNYM REJONIE, NA KTÓRY WYKONAWCA SKŁADA OFERTĘ. UWAGA 2: ZAMAWIAJĄCY, JAK I DZIAŁAJĄCY W JEGO IMIENIU KOORDYNATOR AKCJI ZIMA WSKAZANY W §4 ZAŁ. NR 2 DO SIWZ, MA PRAWO DO KONTROLI UŻYWANYCH W TRAKCIE ODŚNIEŻANIA PRZEZ WYKONAWCĘ NARZĘDZI I URZĄDZEŃ, W CELU SPRAWDZENIA, CZY WYKONAWCA POSŁUGUJE SIĘ SPRZĘTEM O PARAMETRACH WYMAGANYCH W POSTĘPOWANIU I WSKAZANYCH W OFERCIE DANEGO WYKONAWCY. W PRZYPADKU STWIERDZENIA, ŻE WYKONAWCA UŻYWA NIEZGODNYCH Z WYMAGANIAMI OKREŚLONYMI W SIWZ NARZĘDZI I URZĄDZEŃ, NIEZGODNOŚĆ ZOSTANIE WSKAZANA W PROTOKOLE O KTÓRYM MOWA W §6 UST. 5 ZAŁ. 2 DO SIWZ, A ZAMAWIAJĄCY MA PRAWO DO ZASTOSOWANIA KARY WSKAZANEJ W §7 UST. 1 LIT. F) ZAŁ. NR 2 DO SIWZ. - DLA REJONÓW OD 1 DO 9: wariant 1: piaskarko-solarka z pługiem (tj. nośnik + osprzęt) - 1 szt. lub wariant 2: pojazd (nośnik) - 1 szt. i rozrzutnik: piaskarko - solarka - 1szt. i pług - 1 szt. - DLA REJONU 10: pojazd (nośnik) - 3 szt. (w tym min. dwa pojazdy o masie własnej do 2100 kg i maksymalnym rozstawie kół tylnych 1650 mm) i rozrzutnik: piaskarka - 3 szt. i pług - 3 szt. (pługi o maksymalnej szerokości roboczej 2000 mm z możliwością obustronnego sterowania lemiesza (kierunek prawy i lewy). Pług powinien posiadać elastyczną wymienną listwę zgarniającą zabudowaną na sprężynowym wychylnym zaczepie). W przypadku braku możliwości bezpośredniego dojazdu w.w. pojazdem do chodnika, wykonawca powinien odśnieżać chodniki ręcznie lub za pomocą lekkiego specjalistycznego sprzętu mechanicznego. Zamawiający nie dopuszcza możliwości wjeżdżania ciężkim pojazdem (np. traktor) na chodniki. Za wszelkie uszkodzenia powstałe na chodnikach (obłamane krawędzie, doły na powierzchni chodnika itp.) będzie odpowiedzialny Wykonawca, tj. Wykonawca będzie zobowiązany do naprawy chodników po okresie zimowym na własny koszt. Przed rozpoczęciem odśnieżania, tj. w dniu podpisania umowy, Przedstawiciele stron dokonają oględzin chodników w terenie i na tą okoliczność zostanie sporządzony protokół przekazania. - DLA REJONU 11: wariant 1: piaskarko-solarka z pługiem (wymagania: nośnik - samochód ciężarowy lub ciągnik rolniczy o mocy minimum 140 kW + osprzęt - pług o wadze minimum 280 kg, szerokość robocza min. 2,6 m, piaskarko - solarka (min. typu P-1) - 2 szt. i pojazd wyposażony w pług wirnikowy - 1 szt. lub wariant 2: pojazd (nośnik) - (samochód ciężarowy lub ciągnik rolniczy) o mocy minimum 140 kW - 2szt. i rozrzutnik: piaskarko - solarka (min. typu P-1)- 2 szt. i pług o wadze minimum 280 kg, szerokość robocza min. 2,6 m - 2 szt. i pojazd wyposażony w pług wirnikowy - 1 szt.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony w sytuacji, gdy wykonawca wykaże, że dysponuje: 1) wymagane minimum: wykonawca przy realizacji przedmiotowego zamówienia musi dysponować co najmniej: - JEDNĄ OSOBĄ dla każdego REJONU 1 - 9 oddzielnie, SZEŚCIOMA OSOBAMI dla REJONU 10, W TYM: - min. 3 osoby do obsługi sprzętu do odśnieżania - min. 3 osoby do odśnieżania ręcznego DWOMA OSOBAMI dla REJONU 11. 2) w wykazie nr 8 Wykonawca wskaże kategorie prawa jazdy lub inne dokumenty (w kolumnie kwalifikacje zawodowe) uzyskane przez osoby wypisane w tym załączniku, potwierdzające, iż mogą obsługiwać sprzęt wskazany w kolumnie pn. zakres wykonywanych czynności 3) WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DYSPONOWAĆ NA KAŻDYM REJONIE, NA KTÓRY SKŁADA OFERTĘ, ODDZIELNYM ZESPOŁEM PRACOWNIKÓW; DO OBSŁUGI SPRZĘTU DO ODŚNIEŻANIA I DO ODŚNIEŻANIA RĘCZNEGO NIE MOGĄ ZOSTAĆ WYZNACZONE TE SAME OSOBY ANI NA DANYM REJONIE ANI NA INNYM REJONIE, NA KTÓRY WYKONAWCA SKŁADA OFERTĘ

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy, na podstawie art. 44 ustawy, stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  JAK W PKT. III.3.2 NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

WYMAGANE DOKUMENTY: - WYMIENIONE W PKT 8.2.4 - 8.2.12 SIWZ (m.in. tłumaczenia, pełnomocnictwa, zobowiązania) - WYMIENIONE W PKT 14 a- c SIWZ

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 95
 • 2 - TERMIN PŁATNOŚCI FAKTUR - 5

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

ZGODNIE Z PKT. 21.2 - 21.3 SIWZ: 21.2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w niżej wymienionych przypadkach: 21.2.1. ZMIANY OGÓLNE: a) zmiana adresu/siedziby/konta/firmy Zamawiającego/Wykonawcy, b) zmiana osób reprezentujących Zamawiającego/Wykonawcę, c) zmiana będąca skutkiem poprawy oczywistej omyłki, d) zmiany wynikające z zapisów §5 zał. nr 2 do SIWZ. 21.2.2. INNE ZMIANY DOPUSZCZALNE NA PODSTAWIE ART. 144 USTAWY: a) w zakresie przedmiotu zamówienia w następujących przypadkach: - zmiany ilości godzin akcji czynnej przewidywanych do przepracowania na danym rejonie (1 - 11), wynikającej z postanowień określonych w §6 zał. nr 2 do SIWZ, b) w zakresie wynagrodzenia wykonawcy w następujących przypadkach: - zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy wynikającej z postanowień określonych w §6 zał. nr 2 do SIWZ, c) w zakresie umówionego terminu wykonania zamówienia w następujących przypadkach: - przedłużenie procedury przetargowej, - działania sił natury, uznanego za stan klęski żywiołowej, - wydłużenia okresu zimowego, tj. wydłużające się niesprzyjające warunki atmosferyczne, wymagające konieczności kontynuowania usług, jednak nie dłużej, niż o czas trwania tych niesprzyjających warunków, - zmiany umówionego terminu wykonania zamówienia, wynikającej z postanowień określonych w §6 zał. nr 2 do SIWZ, d) w zakresie przedmiotu zamówienia, wynagrodzenia wykonawcy, umówionego terminu wykonania zamówienia w następujących przypadkach: - gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia - Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy. 21.3. Określa się następujący tryb dokonywania zmian postanowień umowy: 1. Sposób inicjowania zmian: a) Wykonawca wnioskuje do Zamawiającego w sprawie możliwości dokonania wskazanej zmiany, niezwłocznie po zajściu okoliczności uzasadniającej zmianę, b) Wspólne podjęcie decyzji przez obie strony na podstawie ustaleń na radach budowy, zatwierdzone protokołem z narady. 2. Przyczyny dokonania zmian postanowień umowy oraz uzasadnienie takich zmian należy opisać w stosownych dokumentach (notatka służbowa, pismo Wykonawcy, protokół konieczności, itp.). 3. W rezultacie dokonania czynności opisanych powyżej może dojść do podpisania przez strony aneksu do umowy. Projekt aneksu przygotuje Zamawiający.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.suszec.iap.pL
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: URZĄD GMINY SUSZEC UL. LIPOWA 1 43-267 SUSZEC.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.10.2015 godzina 10:00, miejsce: URZĄD GMINY SUSZEC UL. LIPOWA 1 43-267 SUSZEC SEKRETARIAT (I PIĘTRO).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: ZGODNIE Z PKT. 4 i 5 SIWZ: 4. Termin wykonania zamówienia: od podpisania umowy do 15.04.2015 r. 5. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Ilość wszystkich rejonów (zadań): 11. Dopuszczalne jest składanie ofert obejmujących część zamówienia. NA PODSTAWIE ART. 83 UST 3 USTAWY, ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA, ŻE JEDEN WYKONAWCA MOŻE ZŁOŻYĆ OFERTĘ MAKSYMALNIE NA TRZY REJONY (zadania), spośród określonych w pkt 3.3 niniejszej SIWZ...

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie