MENU

ZMIANA TREŚCI SIWZ Z DNIA 21.02.2014R. W TYM ZMIANA ZAŁ. NR 7 DO SIWZ

Suszec, 21.02.2014 r.

 

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Kryry – II etap – zlewnia przepompowni P1 (odcinki pozostałe) i zlewnia przepompowni P2”.

               

Na podst. art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), zwaną dalej ustawą, Zamawiający w uzasadnionych przypadkach może, przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

 

Z uwagi na:

-      konieczność poprawy promulgatora dot. ustawy Prawo budowlane, niewłaściwie  wskazanego w treści SIWZ,

Zamawiający wprowadza zmiany do treści SIWZ, zgodnie z poniższymi postanowieniami, które są wiążące dla Wykonawców:

 1)         pkt 19 lit. a) SIWZ otrzymuje brzmienie (zmiana została podkreślona):

            (…)

a)   kopie (potwierdzone „za zgodność” z oryginałem przez wykonawcę) posiadanych uprawnień wraz z zaświadczeniem z właściwej Izby Samorządu Zawodowego dla osób, które muszą posiadać takie uprawnienia, wymienionych w zał. nr 7, potwierdzające ich przynależność do Izby.

W przypadku specjalistów zagranicznych posiadających uprawnienia wydane poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wymaga się od Wykonawcy, aby osoby te spełniały odpowiednie warunki opisane w art. 12a ustawy Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008r. Nr 63 poz. 394).

(…)

 

2)         załącznik nr 7 do SIWZ otrzymuje brzmienie:

 

Zał. nr 7

 

ZAŁĄCZNIK NR 7

 

WYKAZ OSÓB

 

 

dotyczy: „Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Kryry - II etap - zlewnia przepompowni P1 (odcinki pozostałe) i zlewnia przepompowni P2”

Nazwa wykonawcy ......................................................................................................................

Adres wykonawcy ........................................................................................................................

Numer telefonu ............................................. Numer teleksu/fax.................................................

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

Wykonawca winien wykazać, że:

-              dysponuje jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą adekwatne do przedmiotu zamówienia uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi objętymi przedmiotem zamówienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz posiadającą aktualne zaświadczenie o członkostwie we właściwej izbie samorządu zawodowego,

-              dysponuje min. jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót, posiadającą adekwatne do przedmiotu zamówienia uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi objętymi przedmiotem zamówienia w specjalności drogowej lub konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz posiadającą aktualne zaświadczenie o członkostwie we właściwej izbie samorządu zawodowego,

-              dysponuje jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót, posiadającą adekwatne do przedmiotu zamówienia uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi objętymi przedmiotem zamówienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz posiadającą aktualne zaświadczenie o członkostwie we właściwej izbie samorządu zawodowego,

(Wykonawca, który złoży najkorzystniejszą ofertę, przed podpisaniem umowy będzie zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w pkt. 19 lit. a) SIWZ),

W przypadku specjalistów zagranicznych posiadających uprawnienia wydane poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wymaga się od Wykonawcy, aby osoby te spełniały odpowiednie warunki opisane w art. 12a ustawy Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 1409) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008r. Nr 63 poz. 394).

Lp.

 

 

 

Imię i nazwisko

Informacja na temat kwalifikacji zawodowych*

Doświadczenia i wykształcenia

Zakres wykonywanych czynności

 

Informacja o podstawie dysponowania tymi osobami**

(np. stosunek pracy, umowa cywilno – prawna, na podstawie pisemnego zobowiązania podmiotu trzeciego lub inne )

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

* należy wpisać pełną nazwę uprawnień (numer uprawnień i skrócony opis nie jest wystarczający, chyba że wykonawca załączy do oferty dokumenty potwierdzające posiadane przez wykazane osoby uprawnienia)

 

**UWAGA: W przypadku, gdy Wykonawca polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie nimi dysponował, np. musi przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji tych osób na okres korzystania z nich przy wykonywaniu przedmiotu niniejszego zamówienia.

                                                                                                      

         …………..………..............................

                                                                                                                                            (data i podpis/y i pieczęć imienna

                                                                                                                                     upełnomocnionego/ych przedstawiciela/li)

Uwaga:

Pozostała treść SIWZ i jej załączników pozostaje bez zmian.

                                                                                                         Wójt Gminy

                                                                                                      Marian Pawlas