MENU

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

 

Suszec, dnia  06.06.2017 r.

ZPU.271.1.6.2017

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.:

,,Remont i przebudowa części pomieszczeń parteru budynku Ośrodka Zdrowia przy ul. Wyzwolenia 2 w Suszcu - etap 2”.

 

Wójt Gminy Suszec informuje, że w/w postępowanie przetargowe prowadzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust.1 pkt 1 ustawy: ,,(…) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: (…) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu (…)”.

 

  Wójt Gminy

Marian Pawlas