MENU

ZMIANA TREŚCI SIWZ Z DNIA 01.04.2009 R.

Suszec, dnia 01.04.2009 r.

 

 

 

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

dotyczy:                postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa ul. Szkolnej w Rudziczce (od ul. Woszczyckiej do ul. Kleszczowskiej) wraz z kanalizacją deszczową, zgodnie z dokumentacja projektową”

        Na podst. art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. Nr 223 poz. 1655 z 2007r. ze zm.), Zamawiający w uzasadnionych przypadkach może, przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

        W związku z powyższym, Zamawiający wprowadza zmianę do załącznika nr 5 do SIWZ (wykaz osób), w którym wystąpił błąd w kolumnie 1 i 2, zgodnie z poniższymi postanowieniami, które są wiążące dla wykonawców:

*          zamiast: Nazwisko i imię osób, którymi dysponuje Zamawiający ma być:

Nazwisko i imię osób, którymi dysponuje Wykonawca

*          zamiast: Nazwisko i imię osób, którymi będzie dysponował Zamawiający ma być:

Nazwisko i imię osób, którymi będzie dysponował Wykonawca

 

Treść załącznika nr 5 otrzymuje brzmienie:

Zał. nr 5

 

ZAŁĄCZNIK NR 5

 

WYKAZ OSÓB

 

 

 

Nazwa wykonawcy ......................................................................................................................

Adres wykonawcy ........................................................................................................................

Numer telefonu ............................................. Numer teleksu/fax.................................................

 

Wykaz  osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia:

 

Nazwisko i imię

osób, którymi dysponuje Wykonawca

 

 

Nazwisko i imię

osób, którymi będzie dysponował Wykonawca

 

Posiadane kwalifikacje

zawodowe

 

 

 

 

Doświadczenie zawodowe