MENU

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Z DNIA 22.12.2016

 

 

Ogłoszenia powiązane:

Ogłoszenie nr 370979-2016 z dnia 20-12-2016 - Suszec 
ZGODNIE Z PKT. 3 SIWZ: 3.1. PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST: „Kompleksowa sprzedaż paliwa gazowego dla Gminy Suszec oraz podległych jednostek organizacyjnych, w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.”... 
Termin składania ofert/wniosków: 28-12-2016


Ogłoszenie nr 372874 - 2016 z dnia 2016-12-22 r.

Suszec: 
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 370979 
Data: 20/12/2016

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Suszec, Krajowy numer identyfikacyjny 27625834500000, ul. ul. Lipowa  1, 43267   Suszec, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 3 244 993 050, e-mail zam_publ.@suszec.pl, faks 324 493 051. 
Adres strony internetowej (url): www.suszec.pl
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 1)
W ogłoszeniu jest: Kompleksowa sprzedaż paliwa gazowego dla Gminy Suszec oraz podległych jednostek organizacyjnych, w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. 
W ogłoszeniu powinno być: Kompleksowa sprzedaż paliwa gazowego dla Gminy Suszec oraz podległych jednostek organizacyjnych, w okresie od 01.03.2017 r. do 28.02.2018 r. 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4)
W ogłoszeniu jest: ZGODNIE Z PKT. 3 SIWZ: 3.1. PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST: „Kompleksowa sprzedaż paliwa gazowego dla Gminy Suszec oraz podległych jednostek organizacyjnych, w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.”, zwana dalej zamówieniem. Przedmiotem zamówienia są dostawy gazu o określonych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardach jakościowych – ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne oraz przepisami wykonawczymi. 3.2. PODSTAWOWE INFORMACJE: 1) Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksową sprzedaż gazu ziemnego wysokometanowego o symbolu E o łącznym szacunkowym wolumenie 3 415 921 kWh w okresie dostaw, do obiektów wymienionych w wykazie punktów poboru gazu - Załączniku nr 1.A do SIWZ z zastrzeżeniem, że rozpoczęcie dostaw nastąpi nie wcześniej niż po skutecznym wypowiedzeniu obecnie obowiązujących umów kompleksowych na sprzedaż paliwa gazowego z obecnym Sprzedawcą, oraz po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy. 2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi w/w wymieniony zał. nr 1.A do SIWZ, w którym zostały wykazane m.in. punkty poboru wraz z grupami taryfowymi, mocami umownymi i planowanymi ilościami poboru paliwa gazowego dla poszczególnych grup taryfowych. 3) Wykonawca w oparciu o udzielone Pełnomocnictwo udzielone przez zamawiającego wraz z zawarciem umów sprzedaży paliwa gazowego, zobowiązany będzie do zgłoszenia w imieniu własnym i zamawiającego właściwemu OSD umowy kompleksowej w celu przeprowadzenia zmiany wykonawcy (sprzedawcy) zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz reprezentowania zamawiającego w procesie zmiany wykonawcy (sprzedawcy). W odniesieniu do wszystkich punktów odbioru obowiązują umowy kompleksowe. Zamiana wykonawcy (sprzedawcy) nastąpi po raz kolejny w odniesieniu do wszystkich punktów poboru gazu. Obowiązujące umowy kompleksowe są zawarte na czas oznaczony do dnia 31.12.2016r. Zamawiający udzieli wyłonionemu w postępowaniu wykonawcy pełnomocnictwa do: a) zgłoszenia w imieniu zamawiającego umowy kompleksowej do OSD, b) reprezentowania zamawiającego w procesie zmiany wykonawcy (sprzedawcy). 4) Dostarczony gaz ziemny powinien spełniać wymagania prawne i parametry techniczne zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2012r. Nr 1059 ze zm.) i aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie oraz ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (tj.- Dz. U. z 2014 r. poz. 1695). Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia standardów, jakości obsługi Zamawiającego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa energetycznego. Wykonawca winien zapewnić ciągłość dostaw bez jakichkolwiek przerw w dostawach i posiadać rezerwę gwarantującą ciągłość dostaw. 5) Ilości kWh oraz moc, podane w niniejszej SIWZ, mają charakter orientacyjny. Wykonawca winien uwzględnić wahanie poboru paliwa gazowego na poziomie (+/-)20%, w związku z czym: - prognozowane szacunkowe zużycie gazu służy wyborowi najkorzystniejszej oferty i nie stanowi dla Zamawiającego zobowiązania do zakupu gazu w podanych ilościach, - Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości zużycia gazu, bez konieczności zmiany warunków umowy oraz sporządzenia aneksu do umowy, - faktyczne zużycie paliwa gazowego (mniejsze lub większe od prognozy), uzależnione będzie wyłącznie od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, z tym że niezależnie od wielkości zużycia Wykonawca zobowiązany jest w każdym przypadku stosować zaoferowane w ofercie ceny energii, - na powyższe Wykonawca wyraża zgodę. 6) Stawki opłat dystrybucyjnych muszą być zgodne z aktualną taryfą lokalnego OSD i w trakcie realizacji zamówienia mogą ulegać zmianie, jeżeli zmianie ulegnie taryfa lokalnego OSD. Na potrzeby przeprowadzenia niniejszego postępowania i porównania ofert Wykonawcy w kalkulacji oferty Wykonawcy przyjmą wielkość opłat dystrybucyjnych, wyliczonych przez Zamawiającego w zał. 1.1 do SIWZ. 7) Sprzedaż paliwa gazowego będzie się odbywała na podstawie umów zawieranych odrębnie przez poszczególne jednostki organizacyjne Zamawiającego, szczegółowo opisane w pkt. 1 SIWZ oraz w Załączniku nr 1.A do SIWZ. Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy na każdy punkt oddzielnie na warunkach określonych w SIWZ – Załącznik Nr 5 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy. Rozliczenia będą się odbywać na podstawie bieżących wskazań układów pomiarowych każdego punktu poboru i będą osobno fakturowane, a podana ilość orientacyjna zużycia gazu nie stanowi zobowiązania do zakupu gazu ziemnego w podanej ilości. Umowę dla danego zakresu punktów poboru gazu będzie podpisywał ten podmiot, który nimi zarządza. Reprezentacja poszczególnych wspólnych Zamawiających (podmiotów) została wskazana w pkt. 1 SIWZ. Wszystkie rozliczenia związane z realizacją w/w zamówienia publicznego, będą dokonywane w PLN. Zobowiązania Zamawiającego upoważnionego do przeprowadzenia niniejszego postępowania oraz zobowiązania pozostałych wspólnych Zamawiających (podmiotów) niniejszego postępowania w stosunku do wyłonionego w przetargu wykonawcy zamówienia, nie będą miały charakteru solidarnego i będą wyłącznie zobowiązaniami poszczególnych podmiotów niniejszego postępowania. 8) Realizacja przedmiotu zamówienia będzie się odbywała zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne oraz wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi. 9) Przedmiot zamówienia obejmuje również wszystkie obowiązki wykonawcy wymienione w istotnych postanowieniach umowy - stanowiących załącznik nr 5 do SIWZ. Wykonawca jest zobowiązany do uważnego przeanalizowania i zapoznania się z zakresem przedmiotu zamówienia. 10) Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 09120000-6 Paliwa gazowe 60300000-1 Usługi przesyłu rurociągami 11) Zamawiający udostępni wszystkie posiadane dane niezbędne w procedurze zmiany sprzedawcy. 12) Zamawiający nie podpisywał aneksów dotyczących programów lojalnościowych i promocyjnych. 13) W odniesieniu do wszystkich punktów poboru zamawiający posiada status odbiorcy, wobec czego przysługuje mu uprawnienie do zakupu gazu od wybranego przez siebie sprzedawcy /art. 4j ust 1 ustawy prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997r./. 14) Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy na w drodze wymiany korespondencji drogą poczty tradycyjnej lub kurierskiej. 3.3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie dla przedmiotu zamówienia na zasadach określonych w ISTOTNYCH POSTANOWIENIACH UMOWY stanowiących zał. 5 do SIWZ
W ogłoszeniu powinno być: ZGODNIE Z PKT.3 SIWZ: 3.1. PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST: „Kompleksowa sprzedaż paliwa gazowego dla Gminy Suszec oraz podległych jednostek organizacyjnych, w okresie od 01.03.2017 r. do 28.02.2018 r.”, zwana dalej zamówieniem. Przedmiotem zamówienia są dostawy gazu o określonych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardach jakościowych – ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne oraz przepisami wykonawczymi. 3.2. PODSTAWOWE INFORMACJE: 1) Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksową sprzedaż gazu ziemnego wysokometanowego o symbolu E o łącznym szacunkowym wolumenie 3 415 921 kWh w okresie dostaw, do obiektów wymienionych w wykazie punktów poboru gazu - Załączniku nr 1.A do SIWZ 2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi w/w wymieniony zał. nr 1.A do SIWZ, w którym zostały wykazane m.in. punkty poboru wraz z grupami taryfowymi, mocami umownymi i planowanymi ilościami poboru paliwa gazowego dla poszczególnych grup taryfowych. 3) Wykonawca w oparciu o udzielone Pełnomocnictwo udzielone przez zamawiającego wraz z zawarciem umów sprzedaży paliwa gazowego, zobowiązany będzie do zgłoszenia w imieniu własnym i zamawiającego właściwemu OSD umowy kompleksowej w celu przeprowadzenia zmiany wykonawcy (sprzedawcy) zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz reprezentowania zamawiającego w procesie zmiany wykonawcy (sprzedawcy). W odniesieniu do wszystkich punktów odbioru obowiązują umowy kompleksowe. Zamiana wykonawcy (sprzedawcy) nastąpi po raz kolejny w odniesieniu do wszystkich punktów poboru gazu. Umowy kompleksowe będą realizowane przez firmę DUON do 28.02.2017 r. Zamawiający udzieli wyłonionemu w postępowaniu wykonawcy pełnomocnictwa do: a) zgłoszenia w imieniu zamawiającego umowy kompleksowej do OSD, b) reprezentowania zamawiającego w procesie zmiany wykonawcy (sprzedawcy). 4) Dostarczony gaz ziemny powinien spełniać wymagania prawne i parametry techniczne zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2012r. Nr 1059 ze zm.) i aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie oraz ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (tj.- Dz. U. z 2014 r. poz. 1695). Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia standardów, jakości obsługi Zamawiającego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa energetycznego. Wykonawca winien zapewnić ciągłość dostaw bez jakichkolwiek przerw w dostawach i posiadać rezerwę gwarantującą ciągłość dostaw. 5) Ilości kWh oraz moc, podane w niniejszej SIWZ, mają charakter orientacyjny. Wykonawca winien uwzględnić wahanie poboru paliwa gazowego na poziomie (+/-)20%, w związku z czym: - prognozowane szacunkowe zużycie gazu służy wyborowi najkorzystniejszej oferty i nie stanowi dla Zamawiającego zobowiązania do zakupu gazu w podanych ilościach, - Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości zużycia gazu, bez konieczności zmiany warunków umowy oraz sporządzenia aneksu do umowy, - faktyczne zużycie paliwa gazowego (mniejsze lub większe od prognozy), uzależnione będzie wyłącznie od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, z tym że niezależnie od wielkości zużycia Wykonawca zobowiązany jest w każdym przypadku stosować zaoferowane w ofercie ceny energii, - na powyższe Wykonawca wyraża zgodę. 6) Stawki opłat dystrybucyjnych muszą być zgodne z aktualną taryfą lokalnego OSD i w trakcie realizacji zamówienia mogą ulegać zmianie, jeżeli zmianie ulegnie taryfa lokalnego OSD. Na potrzeby przeprowadzenia niniejszego postępowania i porównania ofert Wykonawcy w kalkulacji oferty Wykonawcy przyjmą wielkość opłat dystrybucyjnych, wyliczonych przez Zamawiającego w zał. 1.1 do SIWZ. 7) Sprzedaż paliwa gazowego będzie się odbywała na podstawie umów zawieranych odrębnie przez poszczególne jednostki organizacyjne Zamawiającego, szczegółowo opisane w pkt. 1 SIWZ oraz w Załączniku nr 1.A do SIWZ. Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy na każdy punkt oddzielnie na warunkach określonych w SIWZ – Załącznik Nr 5 do SIWZ – Istotne postanowienia umowy. Rozliczenia będą się odbywać na podstawie bieżących wskazań układów pomiarowych każdego punktu poboru i będą osobno fakturowane, a podana ilość orientacyjna zużycia gazu nie stanowi zobowiązania do zakupu gazu ziemnego w podanej ilości. Umowę dla danego zakresu punktów poboru gazu będzie podpisywał ten podmiot, który nimi zarządza. Reprezentacja poszczególnych wspólnych Zamawiających (podmiotów) została wskazana w pkt. 1 SIWZ. Wszystkie rozliczenia związane z realizacją w/w zamówienia publicznego, będą dokonywane w PLN. Zobowiązania Zamawiającego upoważnionego do przeprowadzenia niniejszego postępowania oraz zobowiązania pozostałych wspólnych Zamawiających (podmiotów) niniejszego postępowania w stosunku do wyłonionego w przetargu wykonawcy zamówienia, nie będą miały charakteru solidarnego i będą wyłącznie zobowiązaniami poszczególnych podmiotów niniejszego postępowania. 8) Realizacja przedmiotu zamówienia będzie się odbywała zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne oraz wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi. 9) Przedmiot zamówienia obejmuje również wszystkie obowiązki wykonawcy wymienione w istotnych postanowieniach umowy - stanowiących załącznik nr 5 do SIWZ. Wykonawca jest zobowiązany do uważnego przeanalizowania i zapoznania się z zakresem przedmiotu zamówienia. 10) Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 09120000-6 Paliwa gazowe 60300000-1 Usługi przesyłu rurociągami 11) Zamawiający udostępni wszystkie posiadane dane niezbędne w procedurze zmiany sprzedawcy. 12) Zamawiający nie podpisywał aneksów dotyczących programów lojalnościowych i promocyjnych. 13) W odniesieniu do wszystkich punktów poboru zamawiający posiada status odbiorcy, wobec czego przysługuje mu uprawnienie do zakupu gazu od wybranego przez siebie sprzedawcy /art. 4j ust 1 ustawy prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997r./. 14) Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy na w drodze wymiany korespondencji drogą poczty tradycyjnej lub kurierskiej. 3.3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie dla przedmiotu zamówienia na zasadach określonych w ISTOTNYCH POSTANOWIENIACH UMOWY stanowiących zał. 5 do SIWZ. 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 8)
W ogłoszeniu jest: data zakończenia: 31/12/2017
W ogłoszeniu powinno być: data zakończenia: 28/02/2018

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 9)
W ogłoszeniu jest: ZGODNIE Z PKT. 4 SIWZ: Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2017 r. Rozpoczęcie dostaw gazu do poszczególnych punktów poboru gazu nastąpi z dniem 01.01.2017 r., jednak nie wcześniej niż po skutecznym wypowiedzeniu lub zakończeniu obecnie obowiązujących umów kompleksowych na sprzedaż paliwa gazowego z obecnym Sprzedawcą, oraz po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany sprzedawcy.
W ogłoszeniu powinno być: Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 28.02.2018 r. Rozpoczęcie dostaw gazu do poszczególnych punktów poboru gazu nastąpi z dniem 01.03.2017 r.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3)
W ogłoszeniu jest: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie
W ogłoszeniu powinno być: Opis warunku: Zamawiający uzna warunek za spełniony w sytuacji, gdy wykonawca wykaże się doświadczeniem należytego wykonania, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: - w realizacji co najmniej dwóch umów kompleksowych obejmujących dostawę i przesył paliwa gazowego, każda o wolumenie nie mniejszym niż 3.000.000 kWh rocznie, oraz przedłoży dowody potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie; Na potwierdzenie spełnienia w/w warunku Wykonawca złoży dokumenty wskazane w pkt. 6.2) ppkt. 7 SIWZ (tj. wykaz dostaw (zał. nr 6 do SIWZ) wraz z dowodami potwierdzającymi ich należyte wykonanie; (dokumenty te na podst. art. 26 ust.2f należy złożyć wraz z ofertą). 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 5.1)
W ogłoszeniu jest: Na podst. art. 26 ust. 2f ustawy Pzp, każdy wykonawca składa wraz z ofertą: a) aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu gazem wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, ważną w okresie wykonywania umowy, Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży kserokopię wyżej wymienionego dokumentu potwierdzoną „za zgodność” z oryginałem przez osobę uprawnioną ze strony wykonawcy. W przypadku składania oferty wspólnej w/w dokument składa ten z Wykonawców składający ofertę wspólną, który w ramach konsorcjum będzie odpowiadał za realizację prac objętych uprawnieniem. b) aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji gazu wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki - w przypadku Wykonawców będących Właścicielami sieci dystrybucyjnej, ważną w okresie wykonywania umowy, Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży kserokopię wyżej wymienionego dokumentu potwierdzoną „za zgodność” z oryginałem przez osobę uprawnioną ze strony wykonawcy. W przypadku składania oferty wspólnej w/w dokument składa ten z Wykonawców składający ofertę wspólną, który w ramach konsorcjum będzie odpowiadał za realizację prac objętych uprawnieniem lub oświadczenie o posiadaniu umowy generalnej z OSD – zgodnie z treścią zał. nr 4 do SIWZ (wykonawca wypełnia i składa w oryginale, jeżeli dotyczy) 
W ogłoszeniu powinno być: Na podst. art. 26 ust. 2f ustawy Pzp, każdy wykonawca składa wraz z ofertą: a) aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu gazem wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, ważną w okresie wykonywania umowy, Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży kserokopię wyżej wymienionego dokumentu potwierdzoną „za zgodność” z oryginałem przez osobę uprawnioną ze strony wykonawcy. W przypadku składania oferty wspólnej w/w dokument składa ten z Wykonawców składający ofertę wspólną, który w ramach konsorcjum będzie odpowiadał za realizację prac objętych uprawnieniem. b) aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji gazu wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki - w przypadku Wykonawców będących Właścicielami sieci dystrybucyjnej, ważną w okresie wykonywania umowy, Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży kserokopię wyżej wymienionego dokumentu potwierdzoną „za zgodność” z oryginałem przez osobę uprawnioną ze strony wykonawcy. W przypadku składania oferty wspólnej w/w dokument składa ten z Wykonawców składający ofertę wspólną, który w ramach konsorcjum będzie odpowiadał za realizację prac objętych uprawnieniem lub oświadczenie o posiadaniu umowy generalnej z OSD – zgodnie z treścią zał. nr 4 do SIWZ (wykonawca wypełnia i składa w oryginale, jeżeli dotyczy) c) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, na lub zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ; Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży oryginał lub kserokopię wyżej wymienionego dokumentu potwierdzoną „za zgodność” z oryginałem przez osobę uprawnioną ze strony wykonawcy. (w stosunku do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia, nie dopuszcza się łącznego spełniania w/w warunku przez wykonawców - co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi spełniać w/w warunek samodzielnie) 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Data: 28/12/2016, godzina: 10:00, 
W ogłoszeniu powinno być: Data: 04/01/2017, godzina: 10:00, 

II.2) Tekst, który należy dodać

Miejsce, w którym należy dodać tekst: 
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6.6
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Przedmiot zamówienia otrzymuje brzmienie: Kompleksowa sprzedaż paliwa gazowego dla Gminy Suszec oraz podległych jednostek organizacyjnych, w okresie od 01.03.2017 r. do 28.02.2018 r. i w taki sposób będzie oznaczany na wszystkich dokumentach w prowadzonym postępowaniu.