MENU

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW Z DNIA 22.12.2016 R.

 

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI NA PYTANIA

z dnia 22.12.2016 r.

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn. „Kompleksowa sprzedaż paliwa gazowego dla Gminy Suszec oraz podległych jednostek organizacyjnych, w okresie od 01.03.2017 r. do 28.02.2017 r.”

(zgodnie ze zmianą treści ogłoszenia o zamówienia i zmianą treści SIWZ z dn. 22.12.2016 r.)

W związku z pismem wykonawców o udzielenie odpowiedzi na poniżej przedstawione pytania związane z przygotowaniem oferty na realizację w/w zadania, zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 1 pkt. 3 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień udziela następujących, wiążących dla wykonawców wyjaśnień, które udostępnia na stronie internetowej, bez ujawniania źródła zapytania:

 

Pytanie 1:

1.    Wykonawca informuje Zamawiającego, że jeśli umowa, którą posiada Zamawiający jest umową terminową do 31.12.2016 r. to zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PSG Sp. z o. o. (nazywaną dalej IRiESD) w przypadku zawarcia umowy sprzedaży lub umowy kompleksowej należy ją zgłosić do realizacji właściwemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego (nazywany dalej OSD). Koniecznym do rozpoczęcia dostaw paliwa gazowego jest złożenie tzw. Pojedynczego Zlecenia Dystrybucji. Zgodnie z pkt. 15.1 oraz 15.7 IRiESD wspomniane powyżej zgłoszenie powinno zostać złożone przez Wykonawcę najpóźniej na 21 dni przed dniem rozpoczęcia sprzedaży paliwa gazowego. Zgodne ze wskazanymi przepisami należy stwierdzić, iż nie jest możliwym rozpoczęcie dostaw od miesiąca stycznia tym bardziej, że dzień składania ofert w postępowaniu został wyznaczony na 16.12.2016 r. Rozpoczęcie dostaw w przypadku umowy bezterminowej jak i umowy terminowej będzie możliwe dopiero po podjęciu następujących czynności:

1) Wybór oferty w postępowaniu - zależy przede wszystkim od działań Zamawiającego jak również od postanowień przepisów Prawa Zamówień Publicznych i jest to okres minimum 8 dni w przypadku gdy wpłynie więcej niż jedna oferta. Ponadto jeżeli oferty zostaną złożone w sposób wybrakowany i niekompletny, należy uwzględnić czas potrzebny na ich uzupełnienie.

2) Przygotowanie i uzgodnienie treści umowy kompleksowej dostawy paliwa gazowego etap zależny od Zamawiającego i Wykonawcy oraz współpracy między nimi. Zamawiający w SIWZ zamieścił Istotne postanowienia umowy, które po wyborze Wykonawcy będą musiały zostać uwzględnione w projekcie umowy, który będzie musiał zawierać wszystkie wymagania, które muszą być spełnione zgodnie z Prawem Energetycznym i Taryfa OSD. Zamawiający będzie obowiązany do zapoznania się z jej treścią, późniejszego zaakceptowania i podpisania. Dopełnienie wszelkich formalności oraz wymagań przewidzianych w Ustawie Prawo zamówień publicznych może zając od 3 do 10 dni.

3) Procedura zmiany sprzedawcy - etap zależny od OSD. Zgodnie z lRiESD procedura trwa co najmniej 21 dni. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o modyfikację terminu rozpoczęcia dostawy tak aby był możliwy do zrealizowania zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i dla bezpieczeństwa przyjąć termin rozpoczęcia dostaw z dniem 01.02.2016r. dla wszystkich punktów poboru objętych postępowaniem przetargowym.

Odpowiedź:

W dniu 22.12.2016 r. zamawiający dokonał zmiany treści SIWZ (PATRZ ZMIANA TREŚCI SIWZ Z DNIA 22.12.2016 R. zamieszczona w zakładce do w/w ogłoszenia), w tym:

-      zmiany terminu składania i otwarcia ofert,

-      zmiany nazwy ogłoszenia,

-      zmiany terminu realizacji zamówienia,

-      zmiany warunków udziału w postępowaniu (wymagane wykazanie doświadczenia w realizacji zamówienia)

-      zmiany treści załączników do SIWZ.                                                                           

W związku z powyższym, każdy Wykonawca będzie zobowiązany do złożenia OFERTY I ZAŁACZNIKÓW DO OFERTY zgodnie z treścią zmian dokonanych w dniu 22.12.2016 r., które zostały dodatkowo oznaczone dopiskiem „ZMIANA”.

 

Pytanie 2:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur wstępnych (grupa taryfowa W-5), na podstawie prognozowanego zużycia paliwa gazowego oraz fakturę rozliczeniową za pobrane paliwo gazowe wystawioną na koniec okresu rozliczeniowego, której kwota zostanie pomniejszona o kwotę wynikającą w faktur wstępnych?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na otrzymywanie faktur wstępnych w grupie taryfowej W-5 na podstawie prognozowanego zużycia paliwa gazowego oraz fakturę rozliczeniową za pobrane paliwo gazowe wystawioną na koniec okresu rozliczeniowego, której kwota zostanie pomniejszona o kwotę wynikającą w faktur wstępnych.

 

Pytanie 3:

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany stawki opłaty abonamentowej w okresie trwania umowy, w przypadku zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nowej Taryfy Wykonawcy w zakresie obrotu paliwami gazowymi, wprowadzających zmianę cen i stawek lub zasad stosowanych w rozliczeniach z Zamawiającym - niezależnie od tego czy są korzystne dla Zamawiającego?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę stawki abonamentowej w okresie trwania umowy.

 

Pytanie 4:

Wykonawca prosi o usunięcie  pkt 21 Załącznika nr 5.

Wykonawca wyjaśnia, iż Zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRIESD), za „Bilansowanie handlowe” odpowiedzialny jest Operator Systemu Dystrybucyjnego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie pkt. 21 Załącznika Nr 5 do SIWZ. Zamawiający przypomina Wykonawcom, że przedmiot zamówienia obejmuje kompleksową dostawę paliwa gazowego polegającą na sprzedaży paliwa gazowego i zapewnieniu świadczenia usługi jej dystrybucji.

 

Pytanie 5:

Wykonawca prosi o zmianę zapisu pkt 26 Załącznika nr 5, poprzez zastąpienie go poniższą treścią:

„Należności będą płatne przez Zamawiającego przelewem na rachunek wskazany na fakturze VAT, w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury przez Wykonawcę.”

Wykonawca informuje Zamawiającego, iż dostarczenie faktur odbywa się za pośrednictwem innego podmiotu np. Poczta Polska. W związku z tym Wykonawca nie jest w stanie oszacować terminu dostarczenia i zwraca z prośbą o usunięcie tego zapisu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści pkt. 26 załącznika nr 5.

 

Pytanie 6:

Wykonawca prosi o zmianę zapisu pkt 27 Załącznika nr 5, poprzez zastąpienie go poniższą treścią:

„Za dzień uregulowania należności przyjmuje się datę wpływu należności na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze lub innym dokumencie, na podstawie, którego następują płatności z tytułu realizacji Umowy kompleksowej, lub datę otrzymania przez Wykonawcę zapłaty w razie dokonania jej w inny sposób niż przelewem”?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści pkt. 27 załącznika nr 5.

 

Pytanie 7:

Wykonawca prosi o zmianę treści pkt 18  Załącznika nr 5,  poprzez zastąpienie go poniższą treścią:

„Wykonawca wystawia faktury nie później niż w terminie 7 dni roboczych od daty uzyskania od OSD danych o zużyciu, z terminem płatności wskazanym w pkt. 26.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści pkt. 18 załącznika nr 5.

 

Pytanie 8:

Wykonawca prosi o usunięcie  pkt 23 ppkt. ł) Załącznika nr 5:

„Zamawiający  ma  prawo  do  zwiększenia  ilości  PP,  o  których  mowa  w  załączniku  nr  1.A  do  Umowy.  Rozliczenie  dodatkowych  PP  będzie  się  odbywać  według  stawek rozliczeniowych  określonych  w  załączniku  nr  1.1  do  niniejszej  Umowy.” 

 poprzez zastąpienie go poniższą treścią:

„Zamawiający  ma  prawo  do  zwiększenia  ilości  PP,  o  których  mowa  w  załączniku  nr  1.A  do  Umowy.  Rozliczenie  dodatkowych  PP  będzie  się  odbywać  według  stawek abonamentu i stawek opłat dystrybucyjnych zgodnych z obowiązującą na dzień dodania nowych punktów Taryfą Wykonawcy i Taryfą OSD oraz według stawki za paliwo gazowe określonych  w  załączniku  nr  1.1  do  niniejszej  Umowy”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści pkt. 23 ppkt. ł) załącznika nr 5.

 

Pytanie 9:

Czy Zamawiający jest zwolniony z płacenia akcyzy?

Odpowiedź:

W formularzu wyceny – w zał. nr 1.1 do SIWZ, w pierwszej tabeli formularza (I. KOSZTY PALIWA GAZOWEGO), w kol. 1, pod oznaczeniem grupy taryfowej, zamawiający zamieścił w nawiasach opis: „bez akcyzy” lub „z akcyzą”.

W związku z powyższym, cenę jednostkową paliwa gazowego z naliczonym podatkiem akcyzowym (gr/kWh), wykonawca jest zobowiązany określić:

- w grupie taryfowej W-1, gdzie prognozowany wolumen zakupu paliwa gazowego wynosi 5 000 kWh (dot. Remizo -  świetlicy w Kryrach i w Rudziczce – poz. 14 i 16 zał. 1.A do SIWZ),

- w taryfie W-2, gdzie prognozowany wolumen zakupu paliwa gazowego wynosi 9 000 kWh (dot. Remizo – świetlicy w Mizerowie – poz. 15 zał. 1.A do SIWZ)

- w taryfie W-5, gdzie prognozowany wolumen zakupu paliwa gazowego wynosi 180 000 kWh (dot. Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu – poz. 13 zał. 1.A do SIWZ)

Podatek akcyzowy będzie naliczany za pobór paliwa gazowego tylko dla czterech w/w punktów (poz. 14-16 zał. 1.A)

Pozostałe punkty odbioru paliwa gazowego wykazane w zał. 1.A do SIWZ są zwolnione od akcyzy.  

W związku z tym w pozostałych grupach taryfowych W-1 (dla 720 kWh), W-2 (dla 16 351 kWh), W-3 (218 048 kWh), W-4 (102 000 kWh), W-5 (2 884 802 kWh), z oznaczeniem „bez akcyzy”, wykonawca jest zobowiązany określić cenę jednostkową bez podatku akcyzowego (w gr/kWh).

Po wpisaniu przez wykonawcę cen jednostkowych, wartość netto paliwa gazowego w każdej pozycji zostanie wyliczona automatycznie.

 

Pytanie 10:

Jaki jest okres wypowiedzenia obecnych umów? Kto wypowie obecnie obowiązujące umowy - Wykonawca czy Zamawiający?

Odpowiedź:

Wykonawca w oparciu o udzielone Pełnomocnictwo udzielone przez zamawiającego wraz z zawarciem umów sprzedaży paliwa gazowego, zobowiązany będzie do zgłoszenia w imieniu własnym i zamawiającego właściwemu OSD umowy kompleksowej w celu przeprowadzenia zmiany wykonawcy (sprzedawcy) zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz reprezentowania zamawiającego w procesie zmiany wykonawcy (sprzedawcy).

W odniesieniu do wszystkich punktów odbioru obowiązują umowy kompleksowe.

Zamiana wykonawcy (sprzedawcy) nastąpi po raz kolejny w odniesieniu do wszystkich punktów poboru gazu.

Obecne umowy wygasają z dniem 31.12.2016 r. Okres ich realizacji zostanie wydłużony do 28.02.2017 r.               z uwagi na konieczność zabezpieczenia dostaw paliwa gazowego do punktów odbioru poszczególnych jednostek wskazanych w zał. 1.A do SIWZ na czas zakończenia procedury przetargowej.

 

Pytanie 11:

Informujemy, iż sprzedaż gazu ziemnego od 01.01.2017 r. jest niewykonalny. Proszę o zmianę SIWZ - na zapisy, iż sprzedaż rozpocznie się od 01.02.2017 r. (w przypadku, gdy obecnie obowiązujące umowy są zawarte na czas określony do dnia 31.12.2016 r. i nie trzeba ich wypowiadać). Proces zmiany sprzedawcy trwa min. 21 dni.

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź na pytanie 1.

 

                                                                                                          Wójt Gminy

                                                                                                              Marian Pawlas