MENU

ZMIANA TREŚCI SIWZ Z DNIA 09.11.2017 R - ZMIANA ZAŁ. NR 1 (FORMULARZA OFERTY)

 

 

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

z dnia 09.11.2017 r.

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości na terenie gminy Suszec – okres realizacji: od podpisania umowy do 31.01.2021r.

 

Na podst. art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej ustawą, Zamawiający w uzasadnionych przypadkach może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Dokonaną zmianę treści specyfikacji zamawiający udostępnia na stronie internetowej.

 

Ze względu na:

-           oczywisty błąd pisarski, który wystąpił w pkt. 6 formularza oferty - zał. nr 1 do SIWZ, na potrzeby jednolitego porównania i oceny ofert,

Zamawiający wprowadza zmianę (oznaczoną kolorem czerwonym) do treści zał.nr 1 do SIWZ, która jest wiążąca dla Wykonawców, w następujący sposób:

1)         w pkt 6 formularza oferty – zał. 1 do SIWZ, w tabeli zamieszczonej pod tiretem trzecim w brzmieniu: „odpady zbierane selektywnie (zgodnie z SIWZ) do:”, kod odpadu o numerze 21 01 32 (który w katalogu kodów wykazanych w rozporządzeniu ministra środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów nie istnieje) zostaje poprawiony na kod odpadu nr 20 01 32 (dot. leki inne niż wymienione w 20 01 31), następująco:

 

Kod odpadu

Instalacja

15 01 01

 

15 01 02

 

15 01 04

 

15 01 05

 

15 01 07

 

16 01 03

 

17 01 01

 

17 09 04

 

20 01 32

 

20 01 33

 

20 01 23; 20 01 34; 20 01 35; 20 01 36;

 

20 01 99 (popiół)

 

20 01 08

 

20 03 07

 

 

2)    treść zał. nr 1 do SIWZ zostaje poprawiona w zakresie zmiany wskazanej w pkt. 1) i otrzymuje brzmienie:

PATRZ ZAŁACZNIKI:

-            POZ. 1: AKTUALNY OBOWIĄZUJĄCY FORMULARZ OFERTY - zał. nr 1 do SIWZ wg zmiany z dnia 09.11.2017 r.

 

 

Uwaga:

Pozostała treść SIWZ i jej załączników pozostaje bez zmian.

W/w zmiany nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia na w/w postępowanie nr 2017/2 209-435186.

                                                    

                                                                                                                                         Wójt Gminy

                                                                                                                                              Marian Pawlas