MENU

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

 Suszec, dnia 15.03.2013 r.

 
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
 
I.     Wójt Gminy Suszec, na podstawie art. 92 ust. 2 przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. Nr 113 poz. 759 z 2010 r. ze zm.), informuje, że w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Przebudowa ul. Pszczyńskiej w Suszcu - odcinek boczny”,najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:
 
PETBUD Sp. z o.o.
ul. Dworcowa 61, 43-262 Radostowice
 
za cenę:  73.250,20 zł brutto.
 
 
Oferta otrzymała najwyższą ilość punktów (kryterium cena -100%) spośród złożonych ważnych ofert, a wykonawca spełnia wszystkie wymagane warunki do realizacji w/w zamówienia, określone w SIWZ.
 
II.            W przedmiotowym postępowaniu zostało złożonych 9 ofert, tj.:
OFERTA NR 01 złożona przez:
Firma „STRADA” Maciej Zdziebło, ul. Gagarina 132c, 44-268 Jastrzębie Zdrój
OFERTA NR 02 złożona przez:
AUTO-TRANS Piotr Jojko, ul. Ks. Roboty 80, 44-186 Gierałtowice
OFERTA NR 03 złożona przez:
Eurovia Polska S.A., Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce
Adres do korespondencji: ul. Prosta 144, 44-203 Rybnik
            OFERTA NR 04 złożona przez:
PETBUD Sp. z o.o., ul. Dworcowa 61, 43-262 Radostowice
OFERTA NR 05 złożona przez:
DROGRÓD Szymon Tetla, ul. Męczenników Oświęcimskich 37a, 43-229 Ćwiklice
OFERTA NR 06 złożona przez:
Górnośląskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Krasińskiego 29, 40-019 Katowice
OFERTA NR 07 złożona przez:
Pavimental Polska Sp. z o.o., ul. Królewska 16, 00-103 Warszawa,
OFERTA NR 08 złożona przez:
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „TRANSKOM” Robert Białdyga, ul. Zwycięstwa 1, 47-143 Jaryszów
OFERTA NR 09 złożona przez:
P.P.H.U. „Asfaltor” s.c., Tadeusz Paździora & Piotr Paździora, ul. Kaniowska 23, 43-502 Czechowice-Dziedzice
 
 
 
IV.          Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert wraz z punktacją zawiera poniższa tabela:

Numer oferty
Liczba pkt w kryterium Cena-100%
Razem
01
260,10
260,10
02
0
0
03
270,84
270,84
04
300
300
05
297,39
297,39
06
262,71
262,71
07
294,93
294,93
08
272,55
272,55
09
278,55
278,55

 
Wójt Gminy
 
Marian Pawlas