MENU

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

z dnia 03.07.2017 r.

I.            Wójt Gminy Suszec, na podstawie art. 92 ust. 2 przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), informuje, że w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Remont i przebudowa części pomieszczeń parteru budynku Ośrodka Zdrowia przy ul. Wyzwolenia 2 w Suszcu” najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

 

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-BUDOWLANE „MAX-BUD”

inż. Aleksander Moćko

ul. Orzeska 27; 43-170 Łaziska Górne

za cenę: 337.694,50 zł brutto

Oferta otrzymała najwyższą ilość punktów (kryterium cena – 60%;  gwarancja - 40%) spośród złożonych ważnych ofert, a wykonawca spełnia wszystkie wymagane warunki do realizacji w/w zamówienia, określone w SIWZ.

 

II.    W PRZEDMIOTOWYM POSTĘPOWANIU ZOSTAŁA ZŁOŻONA 1 OFERTA, TJ.:

OFERTA NR 01 złożona przez:

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-BUDOWLANE „MAX-BUD”

inż. Aleksander Moćko

ul. Orzeska 27; 43-170 Łaziska Górne

 

III.    Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert wraz z punktacją zawiera poniższa tabela:

Numer oferty

 

Liczba pkt w kryterium:

 

Razem:

Cena - 60%

Okres gwarancji - 40%

01

180,00

120,00

300,00


Z up. Wójta

Zastępca Wójta

Czesław Smusz