MENU

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

 

PONIŻEJ DO POBRANIA PLIKI NIEZBĘDNE DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
 1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ ZAŁ. NR 1 (FORMULARZ OFERTY), ZAŁ. NR 2, NR 3, NR 4, NR 5, NR 6, NR 7, NR 8:
2. ZAŁĄCZNIK NR 1.A FORMULARZ PRZEDMIARU ROBÓT (OBOWIĄZKOWY DO ZŁOŻENIA)- W FORMIE PROGRAMU EXCEL:
3. PROJEKT WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI (PLANY, RYSUNKI, ZAKRES I LOKALIZACJA ROBÓT, UZGODNIENIA) - zał. nr 9 do SIWZ:
 
4. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT - zał. nr 10 do SIWZ: