MENU

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Suszec, dnia 02.08.2013 r.
 
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
 
I.                             Wójt Gminy Suszec, na podstawie art. 92 ust. 2 przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. Nr 113 poz. 759 z 2010 r. ze zm.), informuje, że w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Realizacja II etapu inwestycji pn. „Przebudowa ul. Spacerowej w Kobielicach wraz z budową odwodnienia na odcinku o długości około 450 mb” tj. odcinka od studni S1 do studni S5 o długości około 250,0mb”,najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:
 
DROGRÓD Szymon Tetla
ul. Męczenników Oświęcimskich 37A
43-229 Ćwiklice
                           
za cenę: 404.861,04 zł brutto.
 
Oferta otrzymała najwyższą ilość punktów (kryterium cena -100%) spośród złożonych ważnych ofert, a wykonawca spełnia wszystkie wymagane warunki do realizacji w/w zamówienia, określone w SIWZ.
 
 
II.            W przedmiotowym postępowaniu zostało złożonych 6 ofert, tj.:
OFERTA NR 01 złożona przez:
Zakład Usług Budowlanych DĘBOWSKI Sp. J.; Zaborze, ul. Polna 8; 32-600 Oświęcim
OFERTA NR 02 złożona przez:
Konsorcjum firm:
LIDER: MARBUD Zakład Usług Budowlanych Mariusz Ogrodowski; ul. Miodowa 5, 44-207 Rybnik-Wielopole
PARTNER: Zakład Remontowo-Budowlany Kanalizacji i Odwadniania Krzysztof Ogrodowski
ul. Turystyczna 1b, 44-207 Rybnik
OFERTA NR 03 złożona przez:
STRABAG Sp z o.o.; ul. Parzniewska 10; 05-800 Pruszków
Adres do korespondencji: STRABAG Sp. z o.o.; ul. Kolista 25; 40-467 Katowice
OFERTA NR 04 złożona przez:
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „PREFDRÓG” Czesław Wowra; ul. Graniczna 5; 43-262 Radostowice
OFERTA NR 05 złożona przez:
DROGRÓD Szymon Tetla; ul. Męczenników Oświęcimskich 37A; 43-229 Ćwiklice
OFERTA NR 06 złożona przez:
Firma Ogólnobudowlano-Montażowa „BUD-MONT” Beata Dziwoki; ul. Paderewskiego 8, 44-240 Żory
 
III.           Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert wraz z punktacją zawiera poniższa tabela:
 

Numer oferty
Liczba pkt w kryterium Cena-100%
Razem
Numer oferty
Liczba pkt w kryterium Cena-100%
Razem
01
227,10
227,10
04
290,55
290,55
02
233,67
233,67
05
300,00
300,00
03
224,49
224,49
06
287,73
287,73

 
Z up. Wójta
 
Czesław Smusz
Zastępca Wójta