MENU

ODPOWIEDZI NA PYTANIA Z DNIA 28.02.2013 R.

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI NA PYTANIA
z dnia 28.02.2013 r.
 
dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa ul. Złotej w Suszcu wraz z budową odwodnienia – II etap”
 
W związku z pismami wykonawców o udzielenie odpowiedzi na poniżej przedstawione pytania związane z przygotowaniem oferty na realizację w/w zadania, zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień udziela następujących, wiążących dla wykonawców wyjaśnień, które udostępnia na stronie internetowej, bez ujawniania źródła zapytania:
 
PYTANIE 1:
Dotyczy Istotnych Postanowień Umowy § 3 pkt. 2 k) „przerwania robót na żądanie ZAMAWIAJĄCEGO oraz zabezpieczenia terenu zgodnie z przepisami prawa”. Prosimy
o podanie w jakich przypadkach Zamawiający może przerwać roboty?
 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE:
Zamawiający może przerwać roboty w przypadku gdy prace objęte niniejszą umową uzależnione będą od wykonania innych prac towarzyszących lub procesów technologicznych. Ponadto w przypadku stwierdzenia zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzi wynikającego z nieprzestrzegania przez Wykonawcę zasad bezpieczeństwa i higieny pracy Zamawiający może wstrzymać roboty do czasu usunięcia tych zagrożeń.
ZAMAWIAJĄCY może przerwać roboty w przypadku stwierdzenia naruszenia wymogów Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych w tym m.in. realizacji robót w warunkach atmosferycznych, w których te roboty zgodnie ze specyfikacją techniczną nie mogą być realizowane oraz w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt. 20.2 SIWZ.
 
PYTANIE 2:
Dotyczy Istotnych Postanowień Umowy §7 pkt. 3 „Zamawiający może przeprowadzić
w trakcie realizacji zadania badania laboratoryjne…” Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku pozytywnych wyników badań, ich koszty poniesie Zamawiający.
 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE:
ZAMAWIAJĄCY potwierdza, że w przypadku pozytywnych wyników przeprowadzonych badań laboratoryjnych, ich koszty poniesie ZAMAWIAJĄCY.
 
PYTANIE 3:
Dotyczy Istotnych Postanowień Umowy §10 pkt. 1a) „za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy…” i Istotnych Postanowień Umowy §10 pkt. 1b) „za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przez ZAMAWIAJĄCEGO…”. W pkt a) i b) wnosimy o zmianę określenia – z „opóźnienia” na „zwłokę”. Wykonawca nie może odpowiadać za opóźnienia wynikające np. z winy Zamawiającego co jest potwierdzone orzeczeniem Krajowej Izby Gospodarczej z dnia 15 lipca 2010 roku sygn. akt KIO/UZP 1387/10 z którego wynika, iż niedopuszczalne jest nakładanie na wykonawcę umowy w sprawie zamówienia publicznego kar umownych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi powstałe w skutek okoliczności, za które ponosi od odpowiedzialność.
 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE:
Zamawiający pozostawia zapisy w §10 pkt 1a) i 1b) Istotnych Postanowień Umowy bez zmian. Zmiany rzutujące na termin wykonania umowy zostały określone w pkt 20.2 SIWZ, gdzie Zamawiający wyszczególnił sytuacje, w których Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie.
PYTANIE 4:
Dotyczy Istotnych Postanowień Umowy §10 pkt. 4 „WYKONAWCA wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego wynagrodzenia”. Z uwagi na konieczność zachowania równości stron, wnosimy o dopisanie § 4 o treści: „ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność ZAMAWIAJĄCY – w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §8 pkt. 1.
W wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 23 sierpnia 2010r., KIO/UZP 1698/10 stwierdzono, iż: Zamawiający jest autorem sformułowań zawartych we wzorze umowy, natomiast wykonawca nie ma dużego wpływu na jej kształt. Nie oznacza to jednak, że postanowienia takiej umowy mogą być korzystne tylko dla jednej strony lub nakładać tylko na jedną stronę odpowiednio same obowiązki lub przyznawać jej same przywileje. Zdaniem Izby, zaproponowane przez konsorcjum kary umowne nie zniweczą celu zaspokojenia potrzeb publicznych, czy też właściwego wydatkowania środków publicznych. Celem wprowadzenia kar umownych, bez wątpienia, jest dyscyplinowanie stron do prawidłowego i terminowego wywiązywania się z przyjętych w umowie obowiązków.
 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE:
Z uwagi na treść art. 483 § 1 Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. wprowadzenie do umowy zapisów dotyczących zapłaty kary umownej przez Zamawiającego nie jest możliwe, gdyż świadczenie Gminy Suszec jest świadczeniem pieniężnym. Powołany powyżej przepis mówi iż: „Można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna).”
PYTANIE 5:
Dotyczy Istotnych Postanowień Umowy §10 pkt. 1c) – wnosimy o usunięcie zapisu.
Zarówno KIO, jaki i sądy powszechne uznały za niedopuszczalne kumulowanie naliczania kar umownych w odniesieniu do jednej kategorii zdarzeń – w tym przypadku opóźnień realizacyjnych Wykonawcy.
 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE:
Zapis § 10 pkt 1 c) pozostaje bez zmian.
PYTANIE 6:
W pozycji 34 d.3 formularza przedmiaru robót określono ilość oznakowania docelowego jako 7 znaków natomiast zgodnie z dołączoną dokumentacją przewidywany jest montaż 17 szt.
Czy należy w  koszcie wykonania 1 kpl. wg kalkulacji własnej przewidzieć ilość 17 szt. znaków + słupek.
 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE:
Zamieszczony projekt organizacji ruchu dotyczy przebudowy ul. Złotej na odcinku od skrzyżowania z ul. Baranowicką do skrzyżowania z ul. Lipową. W minionym roku zrealizowano pierwszy etap przebudowy ul. Złotej obejmujący odcinek od skrzyżowania z ul. Baranowicką do skrzyżowania z ul. Perłową włącznie. Obecne postępowania dotyczy realizacji drugiego etapu przebudowy ul. Złotej obejmującego odcinek od skrzyżowania z ul. Perłową do skrzyżowania z ul. Lipową. W związku z powyższym ogólna ilość oznakowania określona w projekcie organizacji ruchu w obecnym postępowaniu została pomniejszona o ilość oznakowania zabudowaną w pierwszym etapie. Należy więc, zgodnie z pozycją 34 d.3 formularza przedmiaru robót, zabudować pięć pojedynczych znaków na słupku oraz dwa komplety składające się z dwóch znaków (znaki D1 i B33) na jednym słupku co daje łącznie dziewięć znaków i siedem słupków.
                                                                                   
                                                                                    Wójt Wójt Gminy
                                                                  Marian Pawlas