MENU

PYTANIE I ODPOWIEDŹ DO PRZETARGU UDZIELONA W DNIU 18.12.2009 R.

 

Suszec, dnia 18.12.2009 r.

ZPU/341/pn/33/09

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI NA PYTANIA

 

 

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa ul. Zagrodowej w Suszcu wraz z odwodnieniem, zgodnie z dokumentacją projektową”.

 

 

W dniu 17.12.2009 r. do Zamawiającego wpłynęło pismo z prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniżej przedstawione pytanie, związane z przygotowaniem oferty na realizację w/w zadania

W związku z powyższym, Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela następujących, wiążących dla wykonawców wyjaśnień, które udostępnia na stronie internetowej, bez ujawniania źródła zapytania:

 

PYTANIE 1:

Pytanie dotyczy nieścisłości przedmiaru robót. Chodzi o przewiert pozycja przedmiarowa nr 7 przewiert dokonywany maszyną o średnicy nominalnej 150-250 na przekroju zawartym w ofercie średnica rury wynosi 400 (zbyt mała średnica jaka jest średnica przewiertu oraz typ oraz średnica zastosowanej  rury osłonowej). Brak w przedmiarze rury kanalizacyjnej śr. 400 (przecisk).

 

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 1:

Przewiert pod drogą zostaje wyłączony z zakresu zamówienia (ponieważ został już wykonany), w związku z powyższym pozycje nr 7, 8 i 9 zostaną wykreślone z formularza przedmiaru robót, a w pozycji nr 20 obmiar zostanie zmieniony na „124 m”. (Patrz „ZMIANA SIWZ Z DNIA 18.12.2009 r.”).

 

UWAGA!!!

W związku z udzieloną odpowiedzią na przesłane przez wykonawcę pytanie, a tym samym koniecznością wprowadzenia zmian do treści formularza przedmiaru robót (zał. nr 1.A do SIWZ), zamawiający załącza ich nową, poprawioną treść, która będzie obowiązująca w postępowaniu i podczas badania i oceny ofert. Nowe formularze należy pobrać ze strony zamawiającego z zakładki pn. „ZMIANA SIWZ Z DNIA 18.12.2009 r.” zamieszczonej w ogłoszeniu na w/w przedmiot zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia nowych formularzy przedmiarów robót, bez dokonywania jakichkolwiek dodatkowych korekt. Wszelkie konieczne zmiany wynikające z udzielonych powyżej odpowiedzi zostały już uwzględnione w nowych formularzach. Poprzednia wersja przedmiotowych formularzy przestaje obowiązywać (zamieszczona na stronie internetowej wraz z SIWZ w dniu 01.12.2009r.).