MENU

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Suszec, dnia 09.05.2014 r.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

I.           Wójt Gminy Suszec, na podstawie art. 92 ust. 2 przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), informuje, że w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Wykaszanie i utrzymanie gminnych terenów zielonych i poboczy dróg na terenie Gminy Suszec w 2014 r.  najkorzystniejszą ofertę na:

Zadanie nr 1:            „Wykaszanie i utrzymanie gminnych poboczy dróg oraz miejsc reprezentacyjnych na terenie Gminy Suszec”

złożyła firma:           Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.; ul. Ogrodowa 2, 43-267 Suszec – oferta nr 3

za cenę:                     82.439,77 zł brutto;

                                     

Zadanie nr 2:           „Wykaszanie i utrzymanie pozostałych działek gminnych na terenie Gminy Suszec”

złożyła firma:           ANDITRANS Usługi Rolnicze Andrzej Fender; 43-394 Rudzica 75 – oferta nr 1

za cenę:                     6.696,00 zł brutto;

 

Każde zadanie było oceniane oddzielnie. Każda z w/w ofert otrzymała najwyższą ilość punktów (kryterium cena - 100%) spośród złożonych ważnych ofert na danym zadaniu, a wykonawca spełnia wszystkie wymagane warunki do realizacji w/w zamówienia, określone w SIWZ.

II.           W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone 4 oferty, tj.:

              

OFERTA NR 01 złożona przez:

ANDITRANS Usługi Rolnicze

Andrzej Fender; 43-394 Rudzica 75 – zadanie 2

OFERTA NR 02 złożona przez:

Kształtowanie i konserwacja Terenów Zieleni

P.P.U. Hebex s.c. Ireneusz i Anna Noculak

ul. Jankowskiego 1; 41-710 Ruda Śląska – zadanie 2

OFERTA NR 03 złożona przez:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.