MENU

ZMIANA TREŚCI SIWZ Z DNIA 16.04.2009 R.

Suszec, dnia 16.04.2009 r.

 

 

 

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

 

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie uproszczonej dokumentacji projektowej remontu odcinka ul. Okrężnej w Suszcu – gminnej drogi dojazdowej do gruntów rolnych”

        Na podst. art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. Nr 223 poz. 1655 z 2007r. ze zm.), Zamawiający w uzasadnionych przypadkach może, przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

        Zamawiający wprowadza zmianę do treści SIWZ (zmiana została podkreślona), zgodnie z poniższymi postanowieniami:

PKT 3.2 SIWZ otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca jest zobowiązany do wykonania uproszczonej dokumentacji projektowej remontu drogi dojazdowej do gruntów rolnych – ul. Okrężnej w Suszcu, na odcinku od skrzyżowania w rejonie posesji nr 37 do posesji nr 21 (w obrębie istniejącego pasa drogowego) o długości 600mb (plan orientacyjny – zał. 6). Remont drogi powinien polegać między innymi na uregulowaniu szerokości jezdni na całej długości oraz wymianie nawierzchni – wykonaniu korytowania, podbudowy z tłucznia i nawierzchni mineralno-bitumicznej.

 

W/w zmiana treści SIWZ, nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia nr 102284 - 2009; data zamieszczenia: 10.04.2009 na ww. postępowanie.

 

Pozostała treść SIWZ pozostaje bez zmian.

 

                                                                                                        Wójt Gminy

                                                                                                      Marian Pawlas