MENU

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

       Suszec, dnia 09.05.2008r.

 

 

 

OGŁOSZENIE  O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Wójt Gminy Suszec,  na  podstawie  art.  92 ust. 2 przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. Nr 223 poz. 1655 z 2007 r.), informuje, że w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego  pn. ,,Konserwacja pasa drogowego dróg gminnych, na terenie Gminy Suszec – rok 2008”,  najkorzystniejszą ofertę złożyło:

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

ul. Ogrodowa 2

43-267 Suszec

 

W/w Wykonawca złożył następującą ofertę cenową:

1.       ZA CENY JEDNOSTKOWE UJĘTE W ZESTAWIENIU USŁUG, STANOWIĄCYM ZAŁĄCZNIK DO NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA.

2.       ZA STAWKI I CZYNNIKI CENOTWÓRCZE UJĘTE W PKT. 2 FORMULARZA OFERTY:

- STAWKA GODZINOWA ROBOCIZNY KOSZTORYSOWEJ: 9,00 ZŁ

- KOSZTY POŚREDNIE OD „R” i „S”: 60 %

- KOSZTY ZAKUPU OD „M”: 0%

- ZYSK OD „R”, „S” i „KP”: 10 %

 

Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca otrzymał najwyższą sumę punktów w kryterium A i B określonych w SIWZ spośród złożonych ważnych ofert i spełnia wszystkie wymagane warunki do realizacji przedmiotowego  zamówienia określone w SIWZ.

 

W w/w postępowaniu  zostały złożone dwie oferty tj .:

  • OFERTA NR 01 złożona przez firmę DROMET S.C., ul. Korfantego 5A, 44-335 Jastrzębie Zdrój
  • OFERTA  NR  02 złożona przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o;                     ul. Ogrodowa 2; 43-267 Suszec

 

 

Streszczenie  oceny  i porównania złożonych  ofert wraz  z punktacją  zawiera poniższa tabela:

   

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium

               A

Liczba pkt w kryterium

                 B

Razem

 

01

 

 

8.135,80

 

68

 

8.203,80

 

 

02

 

 

16.203,20

 

80

 

16.283,20

 

 

                                                                                              Wójt Gminy Suszec

           

                                                                                                   Marian Pawlas

 

 

 

 

 

 

 

KONSERWACJA PASA DROGOWEGO - ZESTAWIENIE USŁUG

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp.

Opis

Ilość

Jednostka

Netto

Stawka

Brutto

VAT

1

Ścinanie poboczy ręcznie, grubości do 10 cm

1

m2

0,12

7

0,1284

Oczyszczanie poboczy przez wygrabienie materiałów kamiennych, gałęzi, liści, trawy oraz złożenie wygrabionych zanieczyszczeń w pryzmy, wywiezienie i utylizacja.

2

Ścinanie poboczy ręcznie, grubości do 10 cm

1

m2