MENU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:


 

Suszec: Zagospodarowanie terenu przy ul. Św. Jana w Suszcu obiektami małej architektury wraz z utwardzeniem terenu
Numer ogłoszenia: 274819 - 2013; data zamieszczenia: 17.12.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Suszec , ul. Lipowa 1, 43-267 Suszec, woj. śląskie, tel. 32 44993050, faks 32 4493051.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.suszec.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zagospodarowanie terenu przy ul. Św. Jana w Suszcu obiektami małej architektury wraz z utwardzeniem terenu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: ZGODNIE Z PKT 3 SIWZ: 3. Opis przedmiotu zamówienia: 3.1 Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: Zagospodarowanie terenu przy ul. Św. Jana w Suszcu obiektami małej architektury wraz z utwardzeniem terenu, zwanego dalej zamówieniem, zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. 3.2 Zakres przedmiotu zamówienia: W zakres prac objętych tym zadaniem wchodzą m.in.: - wykonanie żelbetowego podestu z miejscami siedzącymi; w części podziemnej maszynownia ze zbiornikiem retencyjnym dla potrzeb fontanny, - wykonanie żelbetowej pochylni z siedziskami, - wykonanie żelbetowej niecki fontanny, - licowanie podestu i pochylni płytami granitowymi w kolorze brązowym, - opracowanie projektu oraz montaż połączenia maszynowni z elementami fontanny (wraz z wykonaniem fontanny w zakresie architektonicznym, instalacji sanitarnych i elektrycznych), - wykonanie przyłącza wody na potrzeby fontanny, - wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej z fontanny do istniejącej kanalizacji deszczowej wzdłuż ul. Św. Jana, - wykonanie sieci i instalacji elektrycznych: zabudowa szafki rozdzielczo-sterowniczej, ułożenie kabla ziemnego pomiędzy szafką licznikową i projektowaną szafką rozdzielczo-sterowniczą, zasilanie maszynowni urządzeń fontanny, oświetlenie gruntowe z oprawami zainstalowanymi w chodniku, oświetlenie ścienne z oprawami zainstalowanymi w ścianie podestu betonowego, oświetlenie parkowe z latarniami słupowymi, ułożenie kabla ziemnego i zabudowa puszki przyłączeniowej choinki. - wykonanie nawierzchni z kostki granitowej w różnych kolorach i wymiarach zgodnie z dokumentacją, - montaż elementów małej architektury: koszy na śmieci, ławek drewnianych, siedzisk drewnianych, donic betonowych piaskowych, słupków stalowych, słupa ogłoszeniowego betonowego, - wykonanie zieleni: nasadzeń krzewów oraz wykonanie trawników, - odtworzenie wszystkich naruszonych elementów zagospodarowania, np. chodniki, place, drogi, itp. - uporządkowanie terenu. Koszty obsługi geodezyjnej w tym koszty pomiaru geodezyjnego powykonawczego należy skalkulować w cenie ofertowej. 3.3 Przedmiot zamówienia obejmuje również wszystkie prace i obowiązki wykonawcy wymienione w istotnych postanowieniach umowy - stanowiących załącznik nr 2 do SIWZ. Wykonawca jest zobowiązany do ich uważnego przeanalizowania i zapoznania się z zakresem przedmiotu zamówienia. Zaleca się dokonanie wizji w terenie. 3.4 Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 45316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego 45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego 45233124-4 Roboty budowlane w zakresie arterii drogowych 45233161-5 Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 45112711-2 Roboty w zakresie kształtowania parków 3.5 Szczegółowy opis zamówienia stanowią: a) formularz przedmiaru robót: zał. nr 1.A b) projekt budowlany wraz z projektami wykonawczymi oraz informacją BIOZ - zał. nr 9, i zwane są w dalszej treści SIWZ dokumentacją projektową, oraz: c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - zał. nr 10. Uwagi: Dla urządzeń technicznych, materiałów i rozwiązań, które w w/w dokumentacji projektowej oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót zostały opisane poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Wykonawcy mogą zaproponować inne urządzenia techniczne, materiały lub rozwiązania, z zachowaniem odpowiednich, równoważnych, tj. nie gorszych niż wskazane w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych, dla osiągnięcia oczekiwanej funkcjonalności i trwałości całego układu, będącego przedmiotem zamówienia, z zapewnieniem uzyskania przez wykonawcę i na jego koszt wszelkich ewentualnych uzgodnień, w tym w razie potrzeby autora dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Dla urządzeń technicznych, materiałów i rozwiązań, które w w/w dokumentacji projektowej oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót zostały opisane za pomocą norm, aprobat i specyfikacji technicznych, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego urządzenia techniczne, materiały i rozwiązania spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Wykazanie równoważności dla proponowanych urządzeń technicznych, materiałów i rozwiązań spoczywa na Wykonawcy przed lub na etapie złożenia oferty..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.00.00-1, 45.23.35.00-1, 45.40.00.00-1, 45.23.13.00-8, 45.31.10.00-0, 45.31.61.00-6, 45.31.61.10-9, 45.23.31.24-4, 45.23.31.61-5, 45.11.27.10-5, 45.11.27.11-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 27.06.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: ZAMAWIAJĄCY NIE WYMAGA ZŁOŻENIA WADIUM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • w celu wykazania spełniania warunku wykonawcy zobowiązani są do złożenia oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy, na podstawie art. 44 ustawy

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • warunek zostanie spełniony w sytuacji, gdy wykonawca wykaże wykonanie w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie: 1) co najmniej: - jednej roboty z zakresu budowy;przebudowy placu;parkingu;terenu z kostki betonowej, o powierzchni min. 400 m2 - w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, i - jednej roboty z zakresu budowy;przebudowy oświetlenia drogowego o wartości minimum 100.000 zł brutto - w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, lub 2) co najmniej: - jednego zamówienia obejmującego łącznie wykonanie robót w zakresie budowy;przebudowy placu;parkingu;terenu z kostki betonowej, o powierzchni min. 400 m2 i budowy;przebudowy oświetlenia drogowego o wartości minimum 100.000 zł brutto - w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, Jeżeli w dokumencie potwierdzającym należyte wykonanie zamówienia zakres rzeczowy i ilościowy nie został jasno wykazany, wykonawca winien zakres ten określić w zał. nr 6 w kol. 2, aby zamawiający mógł dokonać oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • w celu wykazania spełniania warunku wykonawcy zobowiązani są do złożenia oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy, na podstawie art. 44 ustawy

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że: - dysponuje min. jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą właściwe uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi objętymi przedmiotem zamówienia w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz posiadającą aktualne zaświadczenie o członkostwie we właściwej izbie samorządu zawodowego, - dysponuje jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót, posiadającą właściwe uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi objętymi przedmiotem zamówienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz posiadającą aktualne zaświadczenie o członkostwie we właściwej izbie samorządu zawodowego, (Wykonawca, który złoży najkorzystniejszą ofertę, przed podpisaniem umowy będzie zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w pkt. 18 lit. a) SIWZ), W przypadku specjalistów zagranicznych posiadających uprawnienia wydane poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wymaga się od Wykonawcy, aby osoby te spełniały odpowiednie warunki opisane w art. 12a ustawy Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2010r. Nr 243 poz. 1623 ze zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008r. Nr 63 poz. 394).

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • w celu wykazania spełniania warunku wykonawcy zobowiązani są do złożenia oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy, na podstawie art. 44 ustawy

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  JAK W PKT. III.3.2 NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: