MENU

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Z DNIA 24.02.2017 R. ORAZ WZÓR OŚWIADCZENIA O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

 

 

1. INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT Z DNIA 24.02.2017 R. NALEŻY POBRAĆ Z ZAŁĄCZNIKA ZAMIESZCZONEGO PONIŻEJ.

2. OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ NALEŻY POBRAĆ Z ZAMIESZCZONEGO PONIŻEJ ZAŁĄCZNIKA.

Zgodnie z art. 24 ust. 11 PZP KAŻDY WYKONAWCA KTÓRY ZŁOŻYŁ OFERTĘ zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (Z INNYMI WYKONAWCAMI, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTĘ W NINIEJSZYM POSTĘPOWANIU), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Oświadczenie należy złożyć w oryginale na adres Zamawiającego:

Urząd Gminy Suszec, ul. Lipowa 1, 43-267 Suszec, sekretariat (I piętro).