MENU

ODPOWIEDZI Z DNIA 06.02.2015 R. NA PYTANIA WYKONAWCÓW

 PYTANIA I ODPOWIEDZI NA PYTANIA

z dnia 06.02.2015 r.

dotyczy:           postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa układu komunikacyjnego ulic: Dworcowej, Bartniczej i Jesionowej w Radostowicach”

 

W związku z pismem wykonawcy o udzielenie odpowiedzi na poniżej przedstawione pytanie związane z przygotowaniem oferty na realizację w/w zadania, zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 1 pkt. 3 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień udziela następujących, wiążących dla wykonawców wyjaśnień, które udostępnia na stronie internetowej, bez ujawniania źródła zapytania:

PYTANIE 1:

W pozycji nr 37.5 (ława betonowa z oporem) formularza przedmiaru robót zał. 1.C
określono ilość 1,42 m3. W pozycja 38.5 (krawężniki betonowe wystające..) określono ilość
218,00 m. Zatem z w/w pozycji wynika, że na 1,0 mb krawężnika należy wykonać 0,0065 m3
ławy. W pozycji nr 37.5, prosimy o zmianę ilości na 14,2 m3 (0,065 m3 ławy na 1,0 mb
krawężnika).

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE:

W pozycji nr 37.5 załącznika 1.C należy przyjąć obmiar 14.170 m3. Stosowną zmianę wprowadzono w formularzu przedmiaru załącznik 1.C do SIWZ o treści jak poniżej:

Formularz_przedmiaru_1_C.xls - ZMIENIONY

 

Uwaga:

Z UWAGI NA UDZIELONĄ ODPOWIEDŹ, ZAMAWIAJĄCY W DNIU 06.02.2015 R.:

-           ZMIENIŁ TREŚĆ SIWZ, w tym:

*          DOKONAŁ POPRAWY TREŚCI FORMULARZA PRZEDMIARU ROBÓT - ZAŁ. 1.C DO SIWZ – ZMIENIONY FORMULARZ STAJE SIĘ Z DNIEM 06.02.2015 R. OBOWIĄZUJĄCY W POSTĘPOWANIU!!!

(Formularz przedmiaru robót 1.C z dnia 26.01.2015 r. jest nieaktualny!!!)

 

-           WYDŁUŻYŁ TERMIN SKŁADANIA OFERT DO DNIA 11.02.2015 R. DO GODZ. 10.00 (ogłoszenie o zmianie siwz oraz o zmianie ogłoszenia o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej w zakładce do w/w zamówienia).

 

W związku z powyższym, Wykonawcy są zobowiązani do wyceny oferty zgodnie z treścią formularzy przedmiaru robót:

- zał. 1.A i 1.B z dnia 26.01.2015,

- natomiast zał. 1.C zgodnie ze w/w zmianą z dnia 06.02.2015 r.

które będą obowiązujące w przedmiotowym przetargu.

                                                          

 Wójt Gminy

                                                                                                                                              Marian Pawlas