MENU

INFORMACJA O TRZECIM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY SPOŚRÓD POZOSTAŁYCH OFERT

 

Suszec, dnia 11.07.2013 r.
 
INFORMACJA O PONOWNYM WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
 
dotyczy:     postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Suszec”
 
        W związku z tym, iż wykonawca:
Konsorcjum Firm:
ALBA Południe Polska Sp. z o.o.; ul. Starocmentarna 2; 41-300 Dąbrowa Górnicza (lider konsorcjum)
i
ALBA Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Starocmentarna 2; 41-300 Dąbrowa Górnicza (członek konsorcjum)
 
        uchylił się od podpisania umowy na realizację w/w zamówienia w ostatecznie wyznaczonym na 11.09.2013 r. godz. 10.00 terminie,
 
Wójt Gminy Suszec, na podstawie art. 94 ust. 3 przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. Nr 113 poz. 759 z 2010 r. ze zm.), informuje, że dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, tj.: oferty nr 06 złożonej przez:
Konsorcjum Firm:
 „EKO” M.Golik, J.Konsek, J.Serwotka Spółka Jawna
ul. Kościuszki 45a; 44-200 Rybnik (lider konsorcjum)
i
Przedsiębiorstwo Spedycyjno – Transportowe „TRANSGÓR” S.A.
Ul. Jankowicka 9; 44-201 Rybnik (członek konsorcjum)
 
za cenę: 1.458.357,70 zł brutto.
 
 
 
 
Wójt Gminy
 
Marian Pawlas