MENU

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Suszec, dnia 21.08.2008r.

 

 

OGŁOSZENIE  O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

1.         Wójt Gminy Suszec,  na  podstawie  art.  92 ust. 2 przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. Nr 223 poz. 1655 z 2007 r.), informuje, że w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego  pn. ,, Zagospodarowanie terenu wokół kompleksu szkolnego w Radostowicach przy ul. Dworcowej 56 – roboty budowlane polegające na remoncie oraz utwardzeniu powierzchni gruntu na działce nr 1363/18, przeprowadzane w ramach inwestycji pn.: „Termomodernizacja kompleksu szkolnego w Radostowicach ul. Dworcowa 56 wraz z rozbudową kompleksu szkolnego”, najkorzystniejszą ofertę złożyła  firma:

 

OSINPOL Sp. z o.o.

ul. Sosnowa 23

44-240 Żory

 

za cenę: 75.389,72 zł brutto.

Oferta otrzymała najwyższą ilość punktów (kryterium cena -100%), a wykonawca spełnia wszystkie wymagane warunki do realizacji w/w  zamówienia, określone w SIWZ.

 

 

2.   W przedmiotowym  postępowaniu  została złożona jedna oferta, tj.:

 

OFERTA NR 01 złożona przez:

OSINPOL Sp. z o.o.

ul. Sosnowa 23

44-240 Żory

 

3.   Streszczenie  oceny  i porównania złożonych  ofert wraz  z punktacją  zawiera poniższa tabela:

 

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium

Cena-100%

Razem

01

300,00

300,00

 

 

 

                                                                                                 Z up. Wójta

 

Roman Szopa

Sekretarz Gminy