MENU

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

 

PONIŻEJ DO POBRANIA PLIKI NIEZBĘDNE DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ ZAŁ. NR 1 (FORMULARZ OFERTY), ZAŁ. NR 2 - NR 9:

SIWZ_-_remont_czastkowy_2013.doc 

2. ZAŁACZNIKI NR "A" i "B" DO FORMULARZA OFERTY (OBOWIĄZKOWE DO ZŁOŻENIA):

Zadanie 1:

Formularz przedmiaru - Remont cząstkowy Zał. A.xls 

Zadanie 2:

Formularz przedmiaru - Remont cząstkowy Zał. B.xls 

 

3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT - zał. nr 10 do SIWZ:

 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT.doc