MENU

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Suszec, dnia  10.06.2015 r.

ZPU.271.1.3.2015

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Suszec, na których zamieszkują mieszkańcy”.

 

Wójt Gminy Suszec, informuje na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) zwanej dalej Ustawą, że unieważnia postępowanie na podstawie:

- art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy: „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: (…) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty”.

 

           

 

 

 

 

Wójt Gminy

 

Marian Pawlas