MENU

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 Suszec, dnia 07.03.2014 r.

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

I.                             Wójt Gminy Suszec, na podstawie art. 92 ust. 2 przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), informuje, że w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Przebudowa ul. Okrężnej oraz odcinka bocznego ul. Poprzecznej w Suszcu”, najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

 

Drogród Szymon Tetla

43-229 Ćwiklice

ul. Męczenników Oświęcimskich 37 a

 

za cenę: 86.660,60 zł brutto.

 

Oferta otrzymała najwyższą ilość punktów (kryterium cena -100%) spośród złożonych ważnych ofert, a wykonawca spełnia wszystkie wymagane warunki do realizacji w/w zamówienia, określone w SIWZ.

 

II.           W przedmiotowym postępowaniu zostało złożonych 6 ofert, tj.:

OFERTA NR 01 złożona przez:

Firma „STRADA” Maciej Zdziebło, ul. Gagarina 132c, 44-268 Jastrzębie Zdrój

OFERTA NR 02 złożona przez:

Firma Handlowo-Usługowa „DIEGO” s.c.; 43-243 Wisła Mała; ul. Nad Jeziorem 54

OFERTA NR 03 złożona przez:

Eurovia Polska S.A. Bielany Wrocławskie; ul. Szwedzka 5; 55-040 Kobierzyce

Adres do korespondencji: ul. Prosta 144 ; 44-203 Rybnik

OFERTA NR 04 złożona przez:

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.; ul. Żeliwna 38, 40-599 Katowice

OFERTA NR 05 złożona przez:

DROGRÓD Szymon Tetla, ul. Męczenników Oświęcimskich 37a, 43-229 Ćwiklice

OFERTA NR 06 złożona przez:

PETBUD Sp. z o.o., ul. Dworcowa 61, 43-262 Radostowice

 

III.          Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert wraz z punktacją zawiera poniższa tabela:

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium Cena-100%

Razem

01

274,41

274,41

02

284,19

284,19

03

172,98

172,98

04

295,17

295,17

05

300,00

300,00

06

237,27

237,27

 

Wójt Gminy

Marian Pawlas