MENU

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

z dnia 11.04.2017 r.

I.            Wójt Gminy Suszec, na podstawie art. 92 ust. 2 przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), informuje, że w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Przebudowa ul. Kościelnej w Kobielicach najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

 

Eurovia Polska S.A. Bielany Wrocławskie

ul. Szwedzka 5; 55-040 Kobierzyce

za cenę: 315.848,37 zł brutto

Oferta otrzymała najwyższą ilość punktów (kryterium cena – 60%;  gwarancja - 40%) spośród złożonych ważnych ofert, a wykonawca spełnia wszystkie wymagane warunki do realizacji w/w zamówienia, określone w SIWZ.

 

II.    W PRZEDMIOTOWYM POSTĘPOWANIU ZOSTAŁY ZŁOŻONE 4 OFERTY, TJ.:

OFERTA NR 01 złożona przez:

Eurovia Polska S.A. Bielany Wrocławskie; ul. Szwedzka 5; 55-040 Kobierzyce

Adres do korespondencji: ul. Prosta 144; 44-203 Rybnik

OFERTA NR 02 złożona przez:

Przedsiębiorstwo Usługowo – Produkcyjne „ROL – BUD” Spółka Jawna; Pastor Kazimierz

ul. Rolna 4; 43-262 Kobielice

OFERTA NR 03 złożona przez:

DROGRÓD Szymon Tetla

ul. Męczenników Oświęcimskich 37a; 43-229 ĆWIKLICE

OFERTA NR 04 złożona przez:

„GEO-BUD- T.B.M.” Sp. z o.o.

ul. Boczna 6; 44-240 Żory

 

III.    Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert wraz z punktacją zawiera poniższa tabela:

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium:

 

Razem:

Cena - 60%

Okres gwarancji - 40%

01

180,00

120,00

300,00

02

179,49

120,00

299,49

03

143,61

120,00

263,61

04

168,93

120,00

288,93


   WÓJT GMINY

MARIAN PAWLAS