MENU

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

 

 

PONIŻEJ DO POBRANIA PLIKI NIEZBĘDNE DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

 

1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:

PATRZ ZAŁĄCZNIK - POZ.1

 

2. FORMULARZ JEDZ – ZAŁ. NR 2 DO SIWZ W formacie XML:

PATRZ ZAŁĄCZNIK: POZ.2

 

3. ZAŁ. NR 1, 3, 4, 5 DO SIWZ

PATRZ ZAŁĄCZNIK - POZ. 3

 

4. ZAŁ. NR 6 DO SIWZ  - ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY:

PATRZ ZAŁĄCZNIK - POZ. 4

 

5. ZAŁ. NR 7 DO SIWZ - WYKAZ NIERUCHOMOŚCI wraz z zadeklarowaną liczbą osób zamieszkałych, pojemnością pojemników przypisanych do nieruchomości oraz informacją dotyczącą gotowości do segregowania odpadów na nieruchomości:

PATRZ ZAŁĄCZNIK - POZ. 5