Utworzył: Bernadeta Małys
Data utworzenia: 27-01-2017 11:04:09


!!!ŚWIADCZENIE USŁUG PRZEWOZOWYCH W LOKALNEJ KOMUNIKACJI PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO GMINY SUSZEC W OKRESIE OD 01.01.2018 R. DO 31.12.2019 R.
18. ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY SUSZEC, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY – okres realizacji: od podpisania umowy do 31.01.2021 r.
17. ZIMOWE UTRZYMANIE GMINNYCH DRÓG , CHODNIKÓW, PLACÓW I PARKINGÓW ORAZ POWIATOWYCH DRÓG I CHODNIKÓW NA TERENIE GMINY SUSZEC W SEZONIE ZIMOWYM 2017/2018
16. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W KRYRACH
15. BUDOWA OŚWIETLENIA ZASILANEGO ENERGIĄ ODNAWIALNĄ NA TERENIE GMINY SUSZEC
!!! DOSTAWA NOWEGO ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO NA PODWOZIU Z NAPĘDEM 4X4 DLA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W KRYRACH - OGŁOSZENIE OSP KRYRY
14. PRZEBUDOWA ODCINKA BOCZNEGO UL. NA GRABÓWKI W SUSZCU- DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH
13. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W KRYRACH - UNIEWAŻNIONY
12. PRZEBUDOWA UL. CICHEJ W SUSZCU - ETAP I - UNIEWAŻNIONY
11. BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ NA POTRZEBY ZASILANIA BUDYNKU URZĘDU GMINY SUSZEC
10. DOSTAWA NOWEGO ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO NA PODWOZIU Z NAPĘDEM 4X4 DLA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W SUSZCU
9. PRZEBUDOWA ULICY SZKOLNEJ W SUSZCU WRAZ Z BUDOWĄ ODWODNIENIA NA ODCINKU OD SZKOŁY PODSTAWOWEJ DO SKRZYŻOWANIA Z UL. KOLONIA PODLESIE - ETAP III ORAZ BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W CIĄGU UL. SZKOLNEJ W SUSZCU - ETAP I - II POSTĘPOWANIE - UNIEWAŻNIONY
8. „PRZEBUDOWA ULICY SZKOLNEJ W SUSZCU WRAZ Z BUDOWĄ ODWODNIENIA NA ODCINKU OD SZKOŁY PODSTAWOWEJ DO SKRZYŻOWANIA Z UL. KOLONIA PODLESIE - ETAP III” ORAZ „BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W CIĄGU UL. SZKOLNEJ W SUSZCU - ETAP I” - UNIEWAŻNIONY
7. REMONT I PRZEBUDOWA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ PARTERU BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA PRZY UL. WYZWOLENIA 2 W SUSZCU- ETAP 2 - II
6. REMONT I PRZEBUDOWA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ PARTERU BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA PRZY UL. WYZWOLENIA 2 W SUSZCU - ETAP 2 - UNIEWAŻNIONY
5. BUDOWA PARKINGU PRZY URZĘDZIE GMINY W SUSZCU WRAZ Z BUDOWĄ I PRZEBUDOWĄ DROGI DOJAZDOWEJ - ETAP V
4.PRZEBUDOWA FRAGMENTU UL. TĘCZOWEJ W RUDZICZCE WRAZ Z ODWODNIENIEM NA ODCINKU O DŁUGOŚCI OKOŁO 650MB
3. PRZEBUDOWA UL. KOŚCIELNEJ W KOBIELICACH
2. REMONT CZĄSTKOWY DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY SUSZEC – 2017 R.
1. PRZEBUDOWA UL. BARTNICZEJ W RADOSTOWICACH – ETAP II – ODCINEK OD POSESJI NR 3 DO SKRZYŻOWANIA Z UL. DĘBOWĄ
-----PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W GMINIE SUSZEC NA ROK 2017-----