MENU

ZMIANA TREŚCI SIWZ Z DNIA 20.07.2017 R.- ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

 

 

Suszec, dnia 20.07.2017 r.

 

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy:              postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby zasilania budynku Urzędu Gminy Suszec.

 

             Na podst. art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą, Zamawiający w uzasadnionych przypadkach może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Dokonaną zmianę treści specyfikacji zamawiający udostępnia na stronie internetowej.

 

Ze względu na:

-              na konieczność poprawy treści ogłoszenia o wskazanie, że zamówienie jest finansowane ze środków Unii Europejskiej, tj. ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, a w związku z tym wprowadzenie dodatkowych postanowień m.in. do treści istotnych postanowień umowy – zał. nr 7 do SIWZ,

Zamawiający wprowadza zmiany do treści SIWZ, w tym zmiany dotyczące przedłużenia terminu składania ofert do 25.07.2017r. godz. 10:00, zgodnie z poniższymi postanowieniami, które są wiążące dla Wykonawców:

 

1)      pkt 3.1 SIWZ otrzymuje brzmienie:

3.1.    PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST:

Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby zasilania budynku Urzędu Gminy Suszec”, zwana dalej zamówieniem.

Na realizację w/w zamówienia Zamawiający zawarł umowę o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 

 

2)      pkt 12.11 SIWZ otrzymuje brzmienie:

12.11 Wykonawca winien zamieścić ofertę w dwóch kopertach - wewnętrznej i zewnętrznej, które:

 -  będą zaadresowane na zamawiającego oraz będą posiadać oznaczenia: „Oferta na budowę instalacji fotowoltaicznej na potrzeby zasilania budynku Urzędu Gminy Suszec”.

-    Nie otwierać przed 25.07.2017 r. godz. 10.30!

 -  poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta wewnętrzna będzie posiadać nazwę i adres wykonawcy (lub wykonawców występujących wspólnie).

 (…)”

3)      pkt 13 SIWZ otrzymuje brzmienie:

        13.1       Miejsce składania ofert: siedziba zamawiającego – sekretariat (I piętro),

                Termin składania ofert upływa: 25.07.2017 r. o godz. 10.00,

13.2       Miejsce otwarcia ofert: siedziba zamawiającego, sala posiedzeń (I piętro),

                Termin otwarcia ofert: 25.07.2017 r. godz. 10.30.

 

4)    treść ust. 1 w §10 zał. nr 7 do SIWZ - stanowiącego istotne postanowienia umowy otrzymuje brzmienie:

1.    WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU kary umowne w niżej określonych wysokościach, w następujących przypadkach:

a)       za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §8 ust. 1,

b)       za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przez ZAMAWIAJĄCEGO przy odbiorze lub w ramach rękojmi i gwarancji za wady w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §8 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego przez ZAMAWIAJĄCEGO do usunięcia wad,

c)       za niezgłoszenie przedmiotu umowy do odbioru końcowego w terminie określonym w §6 ust. 1, w wysokości 1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §8 ust. 1,

d)       za nieposiadanie umowy ubezpieczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobom trzecim w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej (obejmującej prace związane z przedmiotem zamówienia) w zakresie o którym mowa w §3 ust. 2h) umowy, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w §8 ust. 1, za każdy dzień braku takiej umowy ubezpieczenia,

e)       za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność WYKONAWCA - w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §8 ust. 1,

f)        za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 1% wynagrodzenia brutto określonego w §8 ust. 1,

g)       za każdy dzień opóźnienia w przedłożeniu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w §8 ust. 1,

h)       za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto określonego w §8 ust. 1,

i)         za niedokonanie zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto określonego w §8 ust. 1,

j)         za brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w §8 ust. 1,

k)       w przypadku nie przedstawienia zamawiającemu w wyznaczonym terminie informacji o których mowa w §3 ust. 9.3) lit. a) i b) umowy, wykonawca będzie płacił każdorazowo zamawiającemu karę w wysokości 2.000,00 zł;

l)         w przypadku dwukrotnego nie wywiązania się z obowiązku wskazanego w §3 ust. 9.3) lit. a) i b) umowy, w związku z §3 ust. 9.1) i 9.2) umowy, zamawiający ma prawo od umowy odstąpić i naliczy dodatkowo kary umowne wskazane w umowie w § 10 lit. n), w tym jak za nienależyte wykonanie zamówienia;

ł)     w przypadku nie wywiązania się wykonawcy z obowiązku zatrudniania osób wykonujących czynności opisanych przez Zamawiającego na umowę o pracę, wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej zamawiającemu, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w §8 ust. 1;

m)     z tytułu utraty przez ZAMAWIAJĄCEGO dofinansowania przedmiotu zamówienia ze środków  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, w wysokości 100 % utraconej kwoty dofinansowania, jeżeli utrata tych środków wynika z przyczyn leżących po stronie wykonawcy,

n)       z tytułu innych, niż wymienione w ppkt. a) – m) przypadkach nienależytego wykonania zamówienia, w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §8 ust. 1.

 

Uwaga:

Pozostała treść SIWZ i jej załączników pozostaje bez zmian.

W/w zmiany prowadzą do zmiany treści ogłoszenia nr 547405-N-2017 z dnia 07.07.2017  na ww. postępowanie.

 

                                                                                               Wójt Gminy

                                                                                                   Marian Pawlas