MENU

PORZĄDEK OBRAD

 1. Godz. 14.00 Otwarcie sesji.

 

 1. Stwierdzenie zdolności Rady do podejmowania uchwał.

 

 1. Przedstawienie porządku obrad.

 

 1. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/341/2017 Rady Gminy Suszec z dnia 28 grudnia 2017 r . w sprawie uchwały budżetowej Gminy Suszec na rok 2018. 

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/340/2017 Rady Gminy Suszec z dnia 28 grudnia 2017 r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suszec na lata 2018-2025.

 

 1. Procedura uchwalenia budżetu Gminy Suszec oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej:

 

 1. przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem oraz projektu uchwały o Wieloletniej Prognozy Finansowej,
 2. przedstawienie opinii Komisji Rady o projekcie budżetu oraz opinii Komisji Rady o Wieloletniej Prognozie Finansowej,
 3. przedstawienie opinii Regionalnej  Izby Obrachunkowej w Katowicach o projekcie budżetu oraz opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o Wieloletniej Prognozie Finansowej,
 4. dyskusja nad projektami uchwał i wniesionymi poprawkami do projektów lub wnioskami oraz poddanie ich pod głosowanie.

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suszec na lata 2019-2026.

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Suszec na rok 2019.

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pszczyńskiemu przez Gminę Suszec.

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Wyzwolenia w Mizerowie.

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Lasach Kobiórskich po północnej stronie linii kolejowej przebiegającej przez Suszec.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie okresu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Suszcu.

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie umowy przekazania nieruchomości.

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie diet dla radnych Rady Gminy Suszec.

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie diet dla sołtysów.

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie: uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2019.

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium  dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w  domu na lata 2019 - 2030.

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/301/2017 Rady Gminy Suszec z dnia 27 lipca 2017 r w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia  z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych.

 

 1. Zapoznanie się z informacją w sprawie realizacji zadań oświatowych w Gminie Suszec w roku szkolnym 2017/2018.

 

 1. Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia Radnych.
 2. Zapytania i zgłoszenia Sołtysów w zakresie spraw dotyczących sołectw i ich mieszkańców.

 

 1. Sprawozdanie Wójta ze swojej działalności pomiędzy sesjami, zawierające w szczególności informację o realizacji zadań inwestycyjnych, wykonaniu dochodów i wydatków budżetu Gminy.

 

 1. Sprawy porządkowe.

 

 1. Zamknięcie sesji.