MENU

ODPOWIEDZI NA PYTANIA Z DNIA 09.12.2013 r.

PYTANIA I ODPOWIEDZI NA PYTANIA

z dnia 09.12.2013 r.

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy Suszec”.

W związku z pismami wykonawców o udzielenie odpowiedzi na poniżej przedstawione pytania związane z przygotowaniem oferty na realizację w/w zadania, zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień udziela następujących, wiążących dla wykonawców wyjaśnień, które udostępnia na stronie internetowej, bez ujawniania źródła zapytania:

PYTANIE 1:

Czy zamawiający dopuszcza  składanie oferty z rozwiązaniem równoważnym, która przedstawi przedmiot zamówienia o cechach odpowiadających cechom wskazanych w dokumentacji projektowej, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE:

Zamawiający dopuszcza  składanie oferty z rozwiązaniami równoważnymi, zgodnie z postanowieniami określonymi w treści UWAGI zamieszczonej w pkt 3 SIWZ.

W takim przypadku, zgodnie  z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp: „Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego”, co zostało również podniesione w treści w/w UWAG.

W związku z powyższym, wykonawca, który będzie proponował rozwiązania równoważne do opisanych w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (stwior), jest zobowiązany w opisie danej pozycji formularza przedmiaru robót – zał. 1.A do SIWZ (kol. 3), dopisać oznaczenie: „ROZWIĄZANIE RÓWNOWAŻNE”.

W formularzu przedmiaru robót  dopuszcza się wpisanie tylko w/w oznaczenia, pozostała treść opisu poszczególnych pozycji przedmiarowych winna pozostać bez zmian.

Na potrzeby jednolitego porównania i oceny ofert, w celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane spełniają wymogi określone przez Zamawiającego, każdy wykonawca jest zobowiązany do oferty załączyć:

1)         opis oferowanych parametrów – w tym celu należy złożyć wypełniony zał. nr 11 do SIWZ (arkusz kalkulacyjny EXCEL), w którym należy wykazać w 13 tabelach parametry techniczne oferowanych urządzeń klimatyzacyjnych, w stosunku do parametrów założonych w dokumentacji projektowej i stwior;

W tabelach zostały wskazane dopuszczalne odchylenia od parametrów wymaganych przez zamawiającego.

Każdy Wykonawca jest zobowiązany do złożenia wraz z ofertą powyższego zał. nr 11, który tylko jako całość zostanie oceniony, tj. wykonawca musi wypełnić 13 tabel i złożyć je wraz z ofertą (wszystkie pozycje w tabelach muszą być wypełnione);

oraz

2)         inne opisy oferowanych produktów (urządzeń klimatyzacyjnych) będące w posiadaniu wykonawcy, np. karty katalogowe,  które będą zawierały co najmniej nazwę producenta oraz parametry techniczne i użytkowe, na podstawie których zamawiający oceni zgodność danych określonych przez wykonawcę w zał. nr 11 do SIWZ”.

Wymagany do złożenia wraz z ofertą załącznik nr 11, zgodnie ze zmianą treści SIWZ z dnia 09.12.2013 r. zostanie wprowadzony do treści SIWZ i będzie stanowił jej integralną część.

 

PYTANIE 2:

W dokumentacji technicznej są rozbieżności w ilości jednostek wewnętrznych w zestawieniu materiałów (jako część opisu technicznego klimatyzacji) i schematach. Proszę o jednoznaczne wskazanie, którymi dokumentami kierować się przy wycenie.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE:

Poprawiono rzut piętra, opis i formularz przedmiaru. Tym samym ujednolicono treść dokumentacji.

W związku z powyższym, zamawiający:

1.         w treści zał. nr 9 do SIWZ (PROJEKT WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI (PLANY, RYSUNKI, ZAKRES I LOKALIZACJA ROBÓT, UZGODNIENIA)  wprowadził  zmiany w:

a.         opisie technicznym_klimatyzacja_pdf  

b.         dokumencie nr 3: PIETRO.PDF

2.         poprawił formularz przedmiaru robót – zał. 1.A

W/w dokumenty w zmienionym i obowiązującym brzmieniu stanowią integralną część ZMIANY TREŚCI SIWZ Z DNIA 09.12.2013 R. zamieszczonej na stronie internetowej w zakładce do niniejszego ogłoszenia.

 

PYTANIE 3:

W SIWZ, pkt. 8.2 – Czy Zamawiający dopuści więcej niż jedną referencję na instalacje VRV lub VRF, które po zsumowaniu będą miały wartość 500 tysięcy brutto?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości sumowania referencji.

Wykonawca jest zobowiązany do wykazania min. jednej roboty polegającej na wykonaniu instalacji klimatyzacji VRV  lub VRF wraz z robotami towarzyszącymi za kwotę min. 500.000,00 zł brutto, w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończonej.

 

PYTANIE 4:

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne – proszę o potwierdzenie, że porównywalne będą tylko parametry techniczne wskazane w dokumentacji technicznej, a nie cały typoszereg Daikin, która, jako producent, jest literalnie wskazana w projekcie.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE:

Patrz odpowiedź  na pyt. nr 1.

 

PYTANIE 5:

Zgodnie z załączoną dokumentacją Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzeń równoważnych. Proszę o podanie, które wybrane parametry techniczne, użytkowe i eksploatacyjne klimatyzatorów (jednostek wewnętrznych i zewnętrznych) będą brane pod uwagę przy ocenie równoważności, oraz wskazanie dopuszczalnych odchyleń od tych parametrów.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE:

Patrz odpowiedź  na pyt. nr 1.

 

PYTANIE 6:

Czy Zamawiający dopuszcza  zastosowanie urządzenia kasetonowego zamiast wbudowanego w sufit zamiast urządzenia kasetonowego podstropowego? W przypadku braku odpowiedniej przestrzeni międzysufitowej, czy Zamawiający dopuszcza możliwość stworzenia odpowiedniej zabudowy urządzenia kasetonowego?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE:

Zamawiający przewiduje montaż m.in. jednostek kasetonowych wraz z ich obudowaniem konstrukcją z płyt gipsowo - kartonowych. W budynku UG Suszec nie zastosowano sufitów podwieszanych.

 

                                                                                                           Wójt Gminy

  

                  Marian Pawlas