MENU

Skarbnik Gminy

 

mgr Stanisław Andrzej Robak

 

Do zadań Skarbnika Gminy należy:

 1. Nadzór nad działalnością i odpowiedzialność za pracę Referatu Finansów Publicznych.
 2. Zapewnienie realizacji polityki finansowej Gminy.
 3. Wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości.
 4. Nadzorowanie prac związanych z opracowaniem i realizacją budżetu Gminy i zapewnienie bieżącej kontroli jego wykonania.
 5. Zapewnienie sporządzenia prawidłowej sprawozdawczości budżetowej.
 6. Kontrasygnowanie czynności prawnych skutkujących powstaniem zobowiązań finansowych gminy oraz udzielenie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty.
 7. Przedstawianie propozycji zmian w budżecie Gminy .
 8. Opracowanie projektów uchwał Rady i zarządzeń Wójta w sprawach dotyczących finansów Gminy.
 9. Nadzorowanie gospodarki środkami budżetowymi przez jednostki organizacyjne gminy.
 10. Organizowanie obiegu dokumentacji finansowej w urzędzie.
 11. Nadzorowanie wykonywania obowiązków przez głównych księgowych jednostek organizacyjnych gminy.
 12. Wykonywanie postanowień ustaw w zakresie dochodów i finansów gminy, opłat skarbowych oraz ustaw podatkowych.
 13. Nadzór nad wykonywaniem zobowiązań podatkowych gminy.
 14. Współpraca z bankami w zakresie obsługi finansowej gminy.
 15. Wykonywanie zadań i czynności powierzonych przez Wójta Gminy.
 16. Jest bezpośrednim przełożonym pracowników Referatu Finansów Publicznych.